Protokoll fra møte i instituttstyret onsdag 11. desember 2013 kl. 14:15 – 16:17

Møtet fant sted i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus.

Til stede:

Medlemmer: Tor Egil Førland (møteleder), Hilde Sandvik, John McNicol, Hilde Henriksen Waage, Andreas Snildal, Erlend K. Haavardsholm, Siri Marie Aamodt;
Varamedlemmer: Julia Kotthaus, Françoise Hanssen-Bauer;
Observatør: Douwtje van der Meulen (kun i åpent møte), Christopher Prescott;
Fra administrasjonen: Katrine Randin, Harald Schmedling (referent).

Til dagsorden:

Ordinære saker i åpent møte ble behandlet i følgende rekkefølge: 20/13, 22/13, 23/13, 24/13 og 21/13. Ingen saker meldt under eventuelt.

 

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 13. november 2013

Se protokoll fra møtet 13. november 2013 her.

O-Sak B: Kartlegging av kompetanse innen Norden-tematikk

Saksdokumenter:
Notat av 8.10.2013 fra HF til instituttene
Notat av 25.10.2013 fra IAKH til HF
Notat av 29.10.2013 (Nordic Peace) fra instituttleder delt ut i møtet.

O-Sak C: Øvrige orienteringssaker

- Faglige prioriteringer ved HF vedtatt av fakultetsstyret i forrige uke: Arkeologi blir prioritert og får dessuten forsterket masterprogram, begge deler med budsjettvirkning fra 2015
- Professor Finn Erhard Johannessen er tildelt årets velferdspris ved UiO
- Informasjonstjenestene ved HF reorganiseres og legges inn som en fellestjeneste ved HF, dette betyr at informasjonskonsulent Olaf S. Christensen slutter ved IAKH og overføres HF fra og med 1.1.2014
- Det ble orientert om SIGMA-prosjektet og en konflikt som er oppstått rundt en del av skjelettmaterialet fra De Schreinerske samlinger
- Utlysning av stillinger som ble vedtatt i instituttstyret i møte 16.10.2013.

Orienteringssakene ble gjennomgått og tatt til etterretning.

 

Behandlet i åpent møte:

Sak 20/13: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 11. desember 2013: Julia Kotthaus og John McNicol.

 

Sak 21/13: Stillingsplan 2014-17.

Se for øvrig protokoll fra styremøtene: 13.3.2012 (Diskusjonssak 2); 12.6.2013 (Diskusjonssak 4) og 11.9.2013 (Diskusjonssak 1).

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 3.12.2013 fra instituttleder til instituttstyret
Stillingsplan 2014-17
Referat fra drøftingsmøte om stillingsplan med organisasjonene, møte 29.11.2013
Alternativt forslag til stillingsplan av 9.12.2013 fra representantene Hilde Sandvik og Andreas Snildal ble delt ut i møtet

Følgende tabeller var sendt styrets medlemmer kun i elektronisk form:
- Tabell 1 (i instituttleders forslag til stillingsplan benevnt tabell (a)): Oversikt over vitenskapelig ansatte, nytilsettinger avganger og foreslåtte utlysninger i arkeologi og historie, som kun var fordelt elektronisk, ble delt ut i møtet.
- Tabell 2 (i instituttleders forslag til stillingsplan benevnt tabell (b)): Stillingsplantabeller med undervisningsbehov, studentinteresse, vitenskapelig publisering og avganger i arkeologi og historie
- Tabell 3 (i instituttleders forslag til stillingsplan benevnt tabell (c)): undervisningsbehov i arkeologi
- Tabell 4 (i instituttleders forslag til stillingsplan benevnt tabell (d)): undervisningsbehov i historie
- Tabell 5 (i instituttleders forslag til stillingsplan benevnt tabell (e)): grunnlagsdata over studentinteresse, veiledningsbehov, undervisningspliktsaldo og vitenskapelig publisering i arkeologi og historie

Vedtak:
Det ble foretatt en prøvevotering omkring de to fremlagte forslag til stillingsplan (historiedelen): Det ble avgitt 7 stemmer for instituttleders fremlagte forslag for historiedelen, mot 2 stemmer (representantene: Sandvik og Snildal). Instituttleders forslag ble dermed stående.

Det ble votert over forslag til utlysninger 2014-2017 (jfr. side 6 i instituttleders forslag):

- Arkeologiavsnittet enstemmig vedtatt.
- Historieavsnittet: i 2014 utlyses en førstestilling i samtidshistorie (enstemmig vedtatt) og  to toerstillinger knyttet til historie i skolen, med krav om skolepraksis og kompetanse til å (sam)veilede masteroppgaver (vedtatt mot 3 stemmer, McNicol, Sandvik og Snildal); i 2015 utlyses en førstestilling innen Nordic Model (enstemmig vedtatt) og en førstestilling i teori/metode/fortrinnsvis norsk historiografi, med krav om realhistorisk veiledningskompetanse (enstemmig vedtatt)
Under forutsetning av budsjettmessig dekning utlyses fem førstestillinger i historie i 2016: to i moderne nordamerikansk historie (vedtatt mot 2 stemmer for å utlyse bare én, Snildal og Sandvik), to i moderne europeisk historie (enstemmig vedtatt), og – forutsatt at instituttstyret, etter behandling av en utredning utarbeidet av den toeren i klima/miljøhistorie som ansettes i 2014, anser at det er grunnlag for en satsing på dette feltet – en i klima/miljøhistorie (enstemmig vedtatt).

Styret vedtok deretter enstemmig den fremlagte stillingsplan for perioden 2014-2017. Instituttleder ble gitt fullmakt til å sluttredigere den vedtatte stillingsplan i henhold til de kommentarene som fremkom i møtet.

 

Sak 22/13: Langtidsbudsjett 2014-2018

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 4.12.2013 fra instituttleder til instituttstyret
Langtidsbudsjett 2014-2018

Vedtak:
Styret godkjenner det fremlagte langtidsbudsjett for perioden 2014-2018.

 

Sak 23/13: Budsjett 2014

Saksdokumenter:
Budsjettnotat av 3.12.2013 fra instituttleder til instituttstyret
Budsjett 2014, tiltaksoversikt

Vedtak:
Styret vedtar det fremlagte budsjett for 2014.

 

Sak 24/13: Utlysning av postdoktorstilling, HERA-prosjekt, ved Veronique Pouillard

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 3.12.2013 fra instituttleder til instituttstyret
Utlysningstekst

Vedtak:
Styret godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352).

 

Behandlet i lukket møte:

Sak 25/13: To stillinger som universitetsstipendiat (SKO 1017) - innstilling

Saksdokumenter:
Innstilling av 20.11.2013 med vedlegg: utlysningstekst, utvidet søkerliste, søknader fra de innstilte med vedlegg.

Vedtak:
Styret vedtar flertallets forslag til innstilling til to universitetsstipendiatstillinger og sender den videre til vedtak ved fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger. Vedtatt mot en stemme for mindretallets forslag (Sandvik).

 

Eventuelt

Ingen saker meldt under eventuelt.

 

Oslo, 11. desember 2013

 

 

Tor Egil Førland                     Julia Kotthaus                                John McNicol         
instituttleder                                                                                                           

 

                                                                                                    Katrine Randin
                                                                                                    administrativ leder

Publisert 13. des. 2013 13:59 - Sist endret 18. des. 2013 15:47