Protokoll fra møte instituttstyret 12. juni 2013

Møtet fant sted i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus kl. 14:15 – 16:00.

Til stede:

Medlemmer: Tor Egil Førland (møteleder), Hilde Sandvik, John McNicol, Hilde Henriksen Waage, Andreas Snildal (frem til og med diskusjonssak 1), Erlend K. Haavardsholm, Siri Marie Aamodt, Nina Kristiansen (forlot møtet under diskusjonssak 2: Omstillingsprosjektene ved HF: omstillingsprosjektet Midtøsten);

Varamedlem: Julia Kotthaus;

Observatør: Christopher Prescott;

Fra administrasjonen: Olaf S. Christensen (ikke under orienteringssak b), Katrine Randin, Harald Schmedling (referent).


Til dagsorden:

Representanten Hilde Sandvik påpekte de prinsipielt uheldige at det ikke forelå et notat til sak D-Sak 4: Arbeidet med ny stillingsplan – tidsplan. Instituttleder sa seg enig, og beklaget.

D-Sak 3: Instituttkonferanse høsten 2013 flyttes opp til orienteringssak.


Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 17. april 2013
Se protokoll fra møtet 17. april 2013 her.

O-Sak B: Innstilling til stilling som stipendiat (SKO1017) tilknyttet prosjektet Graphicacy and Authority in Early Europe: Graphic Signs of Power and Faith in the Early Middle Ages (c. 300–1000)
Innstillingsforslag av 13.5.2013 fra innstillingskomité (konfidensielt)
Saken ble gjennomgått og tatt til etterretning.

O-Sak C: Regnskapsrapport for første tertial 2013
Fremleggsnotat av 12.6.2013 fra instituttleder til instituttstyret
Ledelsesvurdering 1. tertial, datert 14.6.2013
Artsbasert regnskapsrapport pr. 30.4.2013
Saken ble gjennomgått og tatt til etterretning. Styret er misfornøyd med det foreliggende tallmaterialet.

O-Sak D: NOKUTs gjennomgang av IAKHs mastertilbud
Orientering ved undervisningsleder John McNicol.

O-Sak E: Øvrige orienteringssaker
Forskningsleder Christopher Prescott orienterte om den nye halvårsrapporteringen om PhD-utdanningen ved instituttet. En god del av opplysningene som der fremkommer er av en slik art at de ikke kan deles ut til styrets medlemmer. PhD-utdanningen har nå fått en egen webside som er spesielt beregnet på forskerutdanningen ved instituttet. Historie er av HF blitt tildelt to (av femten) nye stipendiatstillinger. Den ene vil bli forbeholdt samtidshistorie. Utlysning i juni med søknadsfrist 1. september.

Norgeshistorie på nett: det ble orientert om reorganiseringen av prosjektets bemanningsstruktur.

De to utlyste førsteamanuensisstillingene i historie. Sorteringskomitéen er ferdig med sitt arbeid. 11 søknader (9 søkere) går videre til sakkyndig vurdering.

Orienteringssakene ble gjennomgått og tatt til etterretning.

O-Sak F: Instituttkonferanse høsten 2013
Orientering ved instituttleder.
Instituttkonferansen er fastsatt til 15.-16. oktober 2013. Styremøte avholdes etter instituttkonferansen. Alle instituttets stipendiater vil bli invitert.

 

Diskusjonssaker:

D-Sak 1: Faglige prioriteringer ved HF – foreløpige resultater
Orientering ved instituttleder. Gjennomgang av kriterier og parametre som ligger til grunn for utarbeidelse av grunnlagt for det videre arbeidet med faglige prioriteringer. Presentasjon av resultatene for historie og arkeologi.

D-Sak 2: Omstillingsprosjektene ved HF som angår IAKH
Saksdokumenter:
Udatert notat om omstillingsprosjektet Midtøsten: forslag om ny master (benevnt som ”Forslag til utviklingstiltak”)
Notat av 14.5.2013 omstillingsprosjektet Kulturarv og museologi: forslag om ny master.
Orientering ved instituttleder. Notatene ble gjennomgått. Styret slutter seg til at arbeidet med omstillingsprosjektene Midtøsten og Kulturarv og museologi videreføres.

D-Sak 3: Arbeidet med ny stillingsplan - tidsplan

Orientering ved instituttleder. Stillinger som ikke er utlyst i gjeldende stillingsplan ble gjennomgått. Skisser til det videre arbeidet presentert, samt mulige prinsipper som kan legges til grunn for den nye planen 2014-17. Styret ber om at stillinger i gjeldende stillingsplan som ikke er lyst ut, godkjennes for utlysning i september møtet. Du finner presentasjonen her.

 

Til behandling:

Sak 07/13: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.
Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 12. juni 2013: Hilde Henriksen Waage og Erlend K. Haavardsholm.

 

Eventuelt

Ingen saker meldt under eventuelt.

 

Oslo, 12. juni 2013

Tor Egil Førland             Hilde Henriksen Waage              Erlend K. Haavardsholm

                                                                                          Katrine Randin
                                                                                          Administrativ leder

Publisert 14. juni 2013 12:33 - Sist endret 14. juni 2013 12:33