Protokoll fra møte i instituttstyret onsdag 13.03.13

Møtet fant sted i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus.

Til stede:

Medlemmer: Tor Egil Førland (møteleder), Hilde Sandvik, John McNicol, Andreas Snildal, Erlend K. Haavardsholm, Hallvard Indgjerd, Nina Kristiansen;

Varamedlemmer: Odd Arvid Storsveen, Julia Kotthaus;

Observatører: Christopher Prescott, Anja Bing Vangsnes;

Fra administrasjonen: Ragnar Holst Larsen, Katrine Randin, Magne O. Rønningen, Harald Schmedling (referent).

Til dagsorden:

Forskningsleder og observatør Christopher Prescott gis fast talerett i styret.
Ingen saker meldt til eventuelt.

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 12. desember 2012
Se protokoll fra møtet 12. desember 2012 her.

O-Sak B: Styrets sammensetning
Saksdokumenter:
Notat av 1.3.2013 fra instituttleder til styret
Valgprotokoll av 23.11.2012

O-Sak C: Programrådenes sammensetning
Saksdokumenter:
Notat av 12.3.2013 (delt ut i møtet)

O-Sak D: Faglige prioriteringer: fremdrift
Saksdokumenter:
Notat av 26.2.2012 fra dekanen til fakultetsstyret

O-Sak E: Stillinger, muntlig orientering
• Studieadministrative stillinger: Magne O. Rønningen ansatt som studieleder; stillingen som studiekonsulent i historie er nettopp lyst ut;
• Førsteamanuensisstillingene i samtidshistorie: fremdrift: søknadsfrist er gått ut; 20 søkere til den ene stillingen og 12 til den andre;
• Vikar/vikar for internasjonal samtidshistorie: den ene vikaren i den utlyste stillingen har sagt opp. Ny vikar i den ledige stillingen ansettes for høstsemesteret.
• Vikar 2013h–2014v for forskningsleder: to alternativer: vikar for inntil ett år uten forutgående utlysning eller full utlysning for hele perioden. Det har vist seg vanskelig å skaffe en vikar for kun ett år på kort varsel.

Diskusjonssaker:

D-Sak 1: Rapporten om kjønnsubalansen i historiefaget: plan for behandling
Saksdokumenter:
Rapport av 19.2.2013 fra AFI
Saken ble drøftet og vil i første omgang bli fulgt opp av fagmiljøet under ledelse av John McNicol.

D-Sak 2: Stillingsplanen: plan for arbeidet
Saksdokumenter:
Notat av 7.3.2013 (delt ut i møtet)
Saken ble drøftet .

Til behandling:

Sak 01/13: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.
Vedtak: Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 13. mars 2013: Nina Kristiansen og Hallvard Indgjerd.

Sak 02/13: Instituttledelsens årsrapport for 2012
Saksdokumenter:
Rapport av 6.3.2013 fra instituttleder
Vedtak: Instituttstyret slutter seg til det fremlagte forslag årsrapport.

Sak 03/13: Regnskap for 2012
Saksdokumenter:
Rapport av 5.3.2013 fra instituttleder (med vedlegg)
Vedtak: Instituttstyret slutter seg til det fremlagte regnskap for 2012.

Sak 04/13: IAKHs studiekvalitetsrapport 2012
Saksdokumenter:
Rapport av 5.3.2013
Vedtak: Instituttstyret slutter seg til den fremlagte rapport.

Sak 05/13: Nedlegging av Innstillings- og tilsettingsutvalget ved IAKH. Fullmakt til instituttleder
Saksdokumenter:
Notat av 4.3.2013 fra instituttleder (vedlegg)
Vedtak: Instituttstyret går inn for å nedlegge innstillings- og tilsettingsutvalget  med umiddelbar virkning. Instituttleder gis fullmakt til å nedsette sorteringskomiteer, sakkyndig komiteer og intervjukomiteer for bedømmelser i faglige stillinger.

Eventuelt

Ingen saker meldt under eventuelt.


Oslo, 13. april 2013

Tor Egil Førland                      Nina Kristiansen                   Hallvard Indgjerd
Instituttleder       

                                                                                                 Katrine Randin
                                                                                                Administrativ leder

Publisert 20. mars 2013 11:55 - Sist endret 22. apr. 2013 13:06