Protokoll fra møte i instituttstyret 13. november 2013

Møtet fant sted i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus kl. 14:15 – 15.30.

Til stede:

Medlemmer: Tor Egil Førland (møteleder), Hilde Sandvik, John McNicol, Hilde Henriksen Waage, Andreas Snildal, Erlend K. Haavardsholm, Siri Marie Aamodt, Julia Kotthaus, Nina Kristiansen;

Observatør: Douwtje van der Meulen (kun i åpent møte), Christopher Prescott;

Fra administrasjonen: Katrine Randin (referent).

 

Til dagsorden:

Dagsorden godkjent. Ingen saker meldt under eventuelt.
 

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 16. oktober 2013

Se protokoll fra møtet 16. oktober 2013 her.

O-Sak B: Lektorutdanningen ved UiO – endringer i programmet

Orientering ved John McNicol.

O-Sak C: Øvrige orienteringssaker

Utlysningstekstene som ble behandlet i instituttstyret 16. oktober skal opp i fakultetets tilsettingsutvalg 18. november. Fakultetsstyret vedtar faglige prioriteringer på sitt møte 29. november.

Orienteringssakene ble gjennomgått og tatt til etterretning.
 

Diskusjonssaker:

D-Sak 1: Arbeidet med ny stillingsplan

Se for øvrig protokoll fra styremøtene: 13.3.2012 (Diskusjonssak 2); 12.6.2013 (Diskusjonssak 4) og 11.9.2013 (Diskusjonssak 1)

Saksdokumenter:

Notat av 7.11.2013 fra instituttleder til instituttstyret
Oversiktstabeller over undervisningsbehov, studentinteresse, vitenskapelig publisering og avganger i arkeologi og historie (sendt styrets medlemmer i elektronisk form)
Tabell over undervisningsbehov i arkeologi (sendt styrets medlemmer i elektronisk form)
Tabell over undervisningsbehov i historie (sendt styrets medlemmer i elektronisk form)
Tabeller (inkludert grunnlagsdata) over studentinteresse, veiledningsbehov, undervisningspliktsaldo og vitenskapelig publisering i arkeologi og historie (sendt styrets medlemmer i elektronisk form)

Notatet ble drøftet.

 

D-Sak 2: Budsjett 2014

Saksdokumenter:
Notat av 6.11.2013 om langtidsbudsjett fra instituttleder til instituttstyret
Langtidsbudsjett pr. 6.11.2013
Budsjettnotat av 5.11.2013 fra instituttleder til instituttstyret
Budsjett 2014, pr. 6.11.2013
Budsjett 2014, tiltaksoversikt

Budsjettforslaget ble drøftet.

 

Behandlet i åpent møte:

Sak 16/13: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 13.november 2013: Andreas Snildal og Siri Marie Aamodt.

 

Sak 17/13: Utpeking av representanter til valgstyret.

Saksdokumenter:
Notat av 6.11.2013 fra instituttleder til styret

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å supplere instituttets valgstyre:
fra gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte: Margaretha Adriana van Es
fra gruppen studenter: Tor Erik Skaaland

 

Behandlet i lukket møte:

Sak 18/13: Stilling som førsteamanuensis i historie, vestlig samtidshistorie (etter 1918) - innstilling

Saksdokumenter:

Innstilling av 5.11.2013 med vedlegg

Vedtak:
Styret slutter seg enstemmig til den fremlagte innstilling til førsteamanuensisstilling og sender den videre til vedtak ved fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

 

Sak 19/13: Stilling som førsteamanuensis i historie, internasjonal samtidshistorie (etter 1918)

Saksdokumenter:

Innstilling av 5.11.2013 med vedlegg

Vedtak:
Styret slutter seg enstemmig til den fremlagte innstilling til førsteamanuensisstilling og sender den videre til vedtak ved fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

 

Eventuelt

Ingen saker meldt under eventuelt.

 

Oslo, 13. november 2013

 

Tor Egil Førland                       Andreas Snildal                          Siri Marie Aamodt
instituttleder                                                                                                                

 

Katrine Randin
administrativ leder

 

Publisert 21. nov. 2013 14:37 - Sist endret 13. des. 2013 13:03