Protokoll fra møte i instituttstyret 16. oktober 2013

Møtet fant sted på Leangkollen, Asker kl. 13:45 – 15:45.

Til stede:

Medlemmer: Tor Egil Førland (møteleder), Hilde Sandvik, John McNicol, Hilde Henriksen Waage, Andreas Snildal, Erlend K. Haavardsholm, Siri Marie Aamodt, Nina Kristiansen;

Observatør: Douwtje van der Meulen, Christopher Prescott;

Fra administrasjonen: Katrine Randin, Harald Schmedling (referent).

 

Til dagsorden:

Dagsorden godkjent. Ingen saker meldt under eventuelt.

 

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 11. september 2013
- Se protokoll fra møtet 11. september 2013 her.

O-Sak B: Regnskapsrapport for første tertial 2013
- Ledelsesvurdering 2. tertial, datert 9.10.2013
- Artsbasert regnskapsrapport pr. 31.8.2013

O-Sak C: Budsjett 2014: rammenotat
- Notat av 14.10.2013 fra instituttleder til styret

O-Sak D: Øvrige orienteringssaker
Innstillingskomité er nedsatt for de to utlyste førsteamanuensisstillinger i historie, [vestlig samtidshistorie (etter 1918) og internasjonal samtidshistorie (etter 1918)]. Forslag til innstilling vil sannsynligvis foreligge til neste styremøte.

Orienteringssakene ble gjennomgått og tatt til etterretning.

 

Diskusjonssak:

D-Sak 1: Oppdragsforskning
Saksdokumenter:
- Notat av 9.10.2013 fra instituttleder til instituttstyret
Notatet ble drøftet inngående.

 

Til behandling:

Sak 10/13: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.
Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 16.oktober 2013: Hilde Sandvik og John McNicol.

 

Sak 11/13: Utlysning av fast stilling som førsteamanuensis i arkeologi i middelhavsområdet og digital dokumentasjon
Det vises til protokoll fra styremøtet 11.9.2013, Stillingsplan 2009-13: avklaring av hvilke stillinger som skal lyses ut nå.
Saksdokumenter:
- Forslag til utlysningstekst
Vedtak:
Styret slutter seg enstemmig til det fremlagte forslag til utlysningstekst.

 

Sak 12/13: Utlysning av fast stilling som førsteamanuensis i kritisk kulturarvsarkeologi og eldre jernalder i Norden
Det vises til protokoll fra styremøtet 11.9.2013, Stillingsplan 2009-13: avklaring av hvilke stillinger som skal lyses ut nå.
Saksdokumenter:
- Forslag til utlysningstekst
Vedtak:
Styret slutter seg enstemmig til de fremlagte forslag til utlysningstekst med de endringer det ble enighet om i møtet: utlysningsteksten under første kulepunkt under vurderingskriterier endres til: "faglig kompetanse og vitenskapelig produksjon innenfor eldre jernalder, fortrinnsvis i Norden, og kritisk kulturarv, med særlig vekt på de siste fem års produksjon."

 

Sak 13/13: Utlysning av fast stilling som førsteamanuensis i Midtøstens moderne historie
Det vises til protokoll fra styremøtet 11.9.2013, Stillingsplan 2009-13: avklaring av hvilke stillinger som skal lyses ut nå.
Saksdokumenter:
- Forslag til utlysningstekst
Vedtak:
Styret slutter seg enstemmig til det fremlagte forslag til utlysningstekst.

 

Sak 14/13: Utlysning av professorat II (20 % stilling) i klima/miljøhistorie
Det vises til protokoll fra styremøtet 11.9.2013, Stillingsplan 2009-13: avklaring av hvilke stillinger som skal lyses ut nå.
Saksdokumenter:
- Forslag til utlysningstekst
Vedtak:
Styret slutter seg enstemmig til det fremlagte forslag til utlysningstekst med de endringer det ble enighet om i møtet: utlysningsteksten under første kulepunkt under kvalifikasjonskrav endret til: "omfattende vitenskapelig produksjon tilsvarende to doktorgrader, og hvor forskningsaktiviteten er vedvarende."

 

Sak 15/13: Utlysning av stilling som førsteamanuensis II (20 % stilling) i norsk politisk samtidshistorie
Det vises til protokoll fra styremøtet 11.9.2013, Stillingsplan 2009-13: avklaring av hvilke stillinger som skal lyses ut nå.
Saksdokumenter:
- Forslag til utlysningstekst
Vedtak:
Styret slutter seg enstemmig til det fremlagte forslag til utlysningstekst.

 

Eventuelt

Ingen saker meldt under eventuelt.

 

Oslo, 16. oktober 2013

 

 

Tor Egil Førland                 Hilde Sandvik                  John McNicol                       
Instituttleder                                                                                                                 

Katrine Randin
Administrativ leder

Publisert 18. okt. 2013 14:08 - Sist endret 18. okt. 2013 14:08