Protokoll fra møte i instituttstyret onsdag 17. april 2013

Møtet fant sted i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus,  kl. 14:15- 16:12.

Til stede:

Medlemmer: Tor Egil Førland (møteleder), Hilde Sandvik, John McNicol, Hilde Henriksen Waage, Hallvard Indgjerd, Nina Kristiansen;

Varamedlemmer: Per Ditlef Fredriksen, Ragnar Holst Larsen, Julia Kotthaus;

Observatører: Christopher Prescott, Douwtje van der Meulen;

Fra administrasjonen: Olaf Christensen, Katrine Randin, Harald Schmedling (referent).

Til dagsorden:

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 13. mars 2013
Se protokoll fra møtet 13. mars 2013 her.

O-Sak B: Arbeidet med rapporten om kjønnsubalansen i historiefaget
Muntlig orientering ved John McNicol.
Se for øvrig protokoll fra møtet 13. mars 2013, D-Sak 1.
Det er nedsatt en arbeidsgruppe bestående av John McNicol (leder), Gro Hagemann, Hans Jacob Orning, Vibeke Banik, Ada E. Nissen, Nina Maria Rud (sekretær).

O-Sak C: Sorteringskomité for førsteamanuensisstillingene i historie
Saksdokumenter:
Notat av 2.4.2013 fra instituttleder til sorteringskomité

O-Sak D: Faglige prioriteringer ved HF
Saksdokumenter:
• 1. Faglige prioriteringer – status og fremdrift: Fremleggsnotat av 22.3.2013 fra dekanen til fakultetsstyret
• 2. Vekting av kriterier i basismodulen: Fremleggsnotat av 22.3.2013 fra dekanen til fakultetsstyret
• 3. Andels av virksomheten som skal prioriteres gjennom basismodulen: Fremleggsnotat av 22.3.2013 fra dekanen til fakultetsstyret
• 4. Kriterier for studiekvalitet og forsterkede masterprogram: Fremleggsnotat av 2.4.2013 fra dekanen til fakultetsstyret
Flere av styrets medlemmer uttrykte misnøye med formuleringene i saksfremlegg 1 til fakultetsstyret.

O-Sak E: Organiseringen av PhD-utdanningen
Saksdokumenter:
Notat av 16.4.2013 fra instituttleder til instituttstyret

Orienteringssakene ble gjennomgått og tatt til etterretning.


Diskusjonssaker:

D-Sak 1: Tematiske forskningsområder
Saksdokumenter:
Notat av 28.2.2013 fra forskningsdekanen til instituttene
En del av styrets medlemmer er bekymret for manglende gjennomsiktighet i den beskrevne prosess. Forholdet mellom humaniora og andre disipliner ble drøftet. Instituttledelsen ønsker å drive frem gode forslag til tematiske forskningsområder. Det er foreløpig uklart hvordan UiO sentralt vil behandle saken videre, og i hvilken retning man tenker seg videre. Styret ber om at saken tas opp til behandling i styret når UiOs midler lyses ut.

D-Sak 2: Stipendiatstillingsfordeling 2013
Saksdokumenter:
Notat av 2.42013 fra HF til instituttene
Ledelsen ønsker å be fakultetet om å lyse ut stipendiatstillinger i historie ut i fra erkjennelsen om at historie er det eneste faget som oppfyller kriteriene i fakultetets notat.
Studentene foreslår at instituttet ber om å få tilført 4 stipendiatstillinger: 1 til konservering, 2 til arkeologi og 1 til historie (alle øremerket jern- og middelalder). Prøveavstemning: det ble avgitt to stemmer til forslaget.

D-Sak 3: Instituttkonferanse høsten 2013
Saken trekkes.


Til behandling:

Sak 06/13: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.
Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 17. april 2013: Hilde Sandvik og John McNicol.


Eventuelt

Ingen saker meldt til eventuelt.

Oslo, 17. april 2013


Tor Egil Førland                   Hilde Sandvik               John McNicol 
Instituttleder       

                                                                                 Katrine Randin
                                                                                 Administrativ leder

Publisert 22. apr. 2013 13:43 - Sist endret 22. apr. 2013 13:43