Innkalling til møte i instituttstyret onsdag 12. mars 2014

Møtet finner sted i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus kl. 14:15.

Til dagsorden:

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 11. desember 2013

Se protokoll fra møtet 11. desember 2013 her.

O-Sak B: Valg til styret for 2014: Valgprotokoll for gruppene midlertidig vitenskapelig ansatte og studenter

Saksdokumenter:
Valgprotokoll av 10.2.2014 fra valgstyret

O-Sak C: Status for stillingene som er utlyst

O-Sak D: Stillingsplanen godkjent

Saksdokumenter:
Brev av 10.2.2014 fra fakultetet

O-Sak E: Faglig prioritering av arkeologi

Saksdokumenter:
Tildelingsbrev av 20..2.2014 fra HF

O-Sak F: Arkeologi forsterket masterprogram

Saksdokumenter:
Tildelingsbrev 23.1.2014 fra HF

O-Sak G: Norgeshistorie på nett: fremdrift, bemanning og organisasjon

O-Sak H: Forslag om nedleggelse av bachelorprogrammet i Europastudier (EU)

Saksdokumenter:
Udatert notat fra Institutt for statsvitenskap

 

Til behandling i åpent møte:

Sak 1/13: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 12. mars 2014: ……………………………… og ………………... .

 

Sak 2/14: Årsrapport 2013

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 4.3.2014 fra instituttleder til instituttstyret
Årsrapport 2013 – Institutt for arkeologi, konservering og historie

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner den fremlagte årsrapport for 2013.

 

Sak 3/14: Studiekvalitetsrapport 2013

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 4.3.2014 fra instituttleder til instituttstyret
IAKHs studiekvalitetsrapport 2013

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner den fremlagte studiekvalitetsrapport for 2013.

 

Sak 4/14: Regnskap 2013

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 27.2.2014 fra instituttleder til instituttstyret
Regnskapsrapport
Utdrag fra tiltaksrapport
Prosjektrapport

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner det fremlagte regnskapet for 2013.

 

Sak 5/14: Utlysning av 3-årig vikariat i arkeologi

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 5.3.2014 fra instituttleder til instituttstyret
Forslag til utlysningstekst

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner utlysning av et 3-årig vikariat i arkeologi.

 

Eventuelt

 

Oslo, 6. mars 2014

 

 

Tor Egil Førland     
instituttleder                                                                                                                   

 

                                                                            Katrine Randin
                                                                            administrativ leder

Publisert 7. mars 2014 12:49 - Sist endret 4. apr. 2014 15:03