Protokoll fra møte i instituttstyret onsdag 12. mars 2014 kl. 14:15 - 16:00.

Møtet fant sted i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus.

Til stede:

Medlemmer: Tor Egil Førland (møteleder), Hilde Sandvik, John McNicol, Hilde Henriksen Waage, Andreas Snildal, Erlend K. Haavardsholm, Jonas Finnanger, Marte Løvset, Nina Kristiansen;
Observatør: Douwtje van der Meulen, Christopher Prescott;
Fra administrasjonen: Katrine Randin, Ragnar Holst Larsen, Magne O. Rønningen, Harald Schmedling (referent).
 

Til dagsorden:

Ingen saker meldt under eventuelt.
 

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 11. desember 2013

Se protokoll fra møtet 11. desember 2013 her.

O-Sak B: Valg til styret for 2014: Valgprotokoll for gruppene midlertidig vitenskapelig ansatte og studenter

Saksdokumenter:
Valgprotokoll av 10.2.2014 fra valgstyret

O-Sak C: Status for stillingene som er utlyst

O-Sak D: Stillingsplanen godkjent

Saksdokumenter:
Brev av 10.2.2014 fra fakultetet

O-Sak E: Faglig prioritering av arkeologi

Saksdokumenter:
Tildelingsbrev av 20.2.2014 fra HF

O-Sak F: Arkeologi forsterket masterprogram

Saksdokumenter:
Tildelingsbrev 23.1.2014 fra HF

O-Sak G: Norgeshistorie på nett: fremdrift, bemanning og organisasjon

O-Sak H: Forslag om nedleggelse av bachelorprogrammet i Europastudier (EU)

Saksdokumenter:
Udatert notat fra Institutt for statsvitenskap


Orienteringssakene ble gjennomgått og tatt til etterretning.


Behandlet i åpent møte:

Sak 1/13: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 12. mars 2014: Hilde Henriksen Waage og Jonas Finnanger.
 

Sak 2/14: Årsrapport 2013

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 4.3.2014 fra instituttleder til instituttstyret
Årsrapport 2013 – Institutt for arkeologi, konservering og historie

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner den fremlagte årsrapport for 2013.
 

Sak 3/14: Studiekvalitetsrapport 2013

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 4.3.2014 fra instituttleder til instituttstyret
IAKHs studiekvalitetsrapport 2013

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner den fremlagte studiekvalitetsrapport for 2013 med de kommentarer og tilføyelser som fremkom i møtet. Rapporten legges frem som orienteringssak ved neste styremøte.
 

Sak 4/14: Regnskap 2013

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 27.2.2014 fra instituttleder til instituttstyret
Regnskapsrapport
Utdrag fra tiltaksrapport
Prosjektrapport

Vedtak:
Saken utsettes til neste styremøte. Styret ber om å få seg forelagt svar på de konkrete spørsmål til de større avvikene på tiltaksnivå som ble stilt i møtet.
 

Sak 5/14: Utlysning av 3-årig vikariat i arkeologi

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 5.3.2014 fra instituttleder til instituttstyret
Forslag til utlysningstekst

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner utlysning av et 3-årig vikariat i arkeologi med en endring: siste ledd i andre kulepunkt bortfaller.
 

Eventuelt

Ingen saker meldt under eventuelt.

 

Oslo, 12. mars 2014

 

Tor Egil Førland                      Hilde Henriksen Waage                  Jonas Finnanger    
instituttleder                                                                                                                   


                                                                                                        Katrine Randin
                                                                                                        administrativ leder

Publisert 13. mars 2014 15:37 - Sist endret 10. apr. 2014 09:59