Protokoll fra møte i instituttstyret onsdag 9. april 2014 kl. 14:15 - 15:10.

Møtet fant sted i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus.

Til stede:

Medlemmer: Tor Egil Førland (møteleder), Hilde Sandvik, John McNicol, Hilde Henriksen Waage, Andreas Snildal, Erlend K. Haavardsholm, Jonas Finnanger, Marte Løvset, Nina Kristiansen;
Observatør: Christopher Prescott;
Fra administrasjonen: Katrine Randin, Harald Schmedling (referent).

Til dagsorden:

Ingen saker meldt under eventuelt.

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 12. mars 2014

Se protokoll fra møtet 12. mars 2014 her.

O-Sak B: Studiekvalitetsrapporten

Se Protokoll fra instituttstyremøtet 12. mars 2014, sak 3/14.

Saksdokumenter:
Revidert rapport av 2.4.2014

O-Sak C: Valgreglement
- svar på spørsmålet fra studentrepresentanten fra møte 12.3.2014

Saksdokumenter:
Notat av 26.3.2014 fra instituttleder til styret

Øvrige orienteringssaker

IAKH er i notat av 2.3.2014 fra HF tildelt følgende omstillingsmidler:
- Tiltak som forhindrer frafall (på historiestudiet)
- En praksis toerstilling knyttet til skolen (historie)
- Nettverksbygging ift EU-prosjekter, en halv toerstilling er tildelt middelaldermiljøet ved historie

Orienteringssakene ble gjennomgått og tatt til etterretning.

Diskusjonssak:

D-Sak 1: Elektronisk utsending av saksdokumenter til styret

Saksdokumenter:
Notat av 26.3.2014 fra instituttleder til styret

Styremedlemmer som fortsatt ønsker å få tilsendt møteinnkalling og saksdokumenter i papirversjon bes melde i fra om dette til styrets sekretær, Harald Schmedling.

Til behandling i åpent møte:

Sak 6/14: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 9. april 2014: Hilde Sandvik og Erlend K. Haavardsholm.

Sak 7/14: Regnskap 2013

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 4.4.2014 fra instituttleder til instituttstyret
Kommentarer til tiltaksregnskapet

Følgende dokumenter ble sendt styret til møtet 12. mars, og er lenket opp i protokollen fra møtet:
Regnskapsrapport
Utdrag fra tiltaksrapport
Prosjektrapport

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner det fremlagte regnskapet for 2013.

Sak 8/14: Kunngjøring av to doktorgradsstipender i arkeologi

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 1.4.2014
Forslag til kunngjøringstekst

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner den fremlagte kunngjøringsteksten.

Eventuelt

Ingen saker meldt under eventuelt.

 

Oslo, 9. april 2014

 

Tor Egil Førland                  Hilde Sandvik             Erlend K. Haavardsholm
instituttleder                                                                                                          

                                                                              Katrine Randin
                                                                              administrativ leder

Publisert 10. apr. 2014 10:23 - Sist endret 10. apr. 2014 10:23