Innkalling til møte i instituttstyret onsdag 14. mai 2014 kl. 14:15

Møtet finner sted i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus kl. 14:15.

Til dagsorden:

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 9. april 2014

Se protokoll fra møtet 9. april 2014 her.

O-Sak B: Øvrige orienteringssaker

 

Til behandling i åpent møte:

Sak 9/14: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.

Forslag til Vedtak:

Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 9. april 2014: ……………………………… og ………………... .


Sak 10/14: Utlysning av ph.d.-stilling ved prosjektet After the Black Death

Saksdokumenter:

Fremleggsnotat av 6.5.2014
Kunngjøringstekst
Kontrakt
Prosjektbeskrivelse

Forslag til Vedtak:

Instituttstyret godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som ph.d.-stipendiat.
 

Sak 11/14: Utlysning av postdoktorstilling i arkeologi

Saksdokumenter:

Fremleggsnotat av 6.5.2014
Kunngjøringstekst (ettersendes)

Forslag til Vedtak:

Instituttstyret godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor.

 

Til behandling i lukket møte:

Sak 12/14: Postdoktor (SKO 1352) ved prosjektet The Enterprise Of Culture: International Structures And Connections In The Fashion Industry Since 1945 (EOC), ved IAKH/historie.

Saksdokumenter:

Forslag til innstilling av 12.4.2014 med vedlegg: utlysningstekst, utvidet søkerliste, søknader fra de innstilte med vedlegg (obs! sendes kun i papirform!).

Forslag til Vedtak:

Instituttstyret vedtar forslaget til innstilling til postdoktorstillingen og sender den videre til vedtak ved fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.
 

Sak 13/14: Ansettelse av førsteamanuensis i arkeologi

Saksdokumenter:

Fremleggsnotat av 7.5.2014 med vedlegg (obs! sendes kun i papirform!).

Forslag til Vedtak:

Instituttstyret slutter seg til det fremlagte forslag og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.

 

Eventuelt

 

Oslo, 7. mai 2014

 

Tor Egil Førland
instituttleder                                                                                                                  

                                                                            Katrine Randin
                                                                            administrativ leder

Publisert 9. mai 2014 13:59 - Sist endret 9. mai 2014 13:59