Protokoll fra møte i instituttstyret onsdag 14. mai 2014, kl. 14:15-15:05

Møtet ble avholdt i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus.

Til stede:

Medlemmer: Tor Egil Førland (møteleder), John McNicol, Hilde Henriksen Waage, Andreas Snildal, Erlend K. Haavardsholm, Jonas Finnanger, Marte Løvset, Nina Kristiansen;

Varamedlemmer: Douwtje van der Meulen;

Fra administrasjonen: Katrine Randin, Harald Schmedling (referent).

Til dagsorden:

Ingen saker meldt under eventuelt.

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 9. april 2014

Se protokoll fra møtet 9. april 2014 her.

O-Sak B: Øvrige orienteringssaker:

- TUV på HF har godkjent utlysningstekstene av to stipendiatstillinger i arkeologi (jfr. protokoll fra møtet 9.4.2014).
- Josephine Munch Rasmussen har levert inn sin ph.d.-avhandling i arkeologi på normert tid.
- Det ble orientert om bakgrunnen til at sak 11/14 trekkes. Saken fremmes på nytt i førstkommende møte.
- Det videre arbeidet lokalt med oppfølgning av de av HF vedtatte faglige prioriteringer har ført til at ledelsen har sett nærmere på instituttets organisering. Ledelsen arbeider med en mulig reorganisering av historiefaget. Tanker omkring dette ble lagt fram på allmøtet 6.5.2014.

Til behandling i åpent møte:

Sak 9/14: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.

Vedtak:

Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 9. april 2014: Douwtje van der Meulen og Andreas Snildal.

Sak 10/14: Utlysning av ph.d.-stilling ved prosjektet After the Black Death

Saksdokumenter:
- Fremleggsnotat av 6.5.2014
- Kunngjøringstekst
- Kontrakt
- Prosjektbeskrivelse

Vedtak:

Instituttstyret godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som ph.d.-stipendiat.

Sak 11/14: Utlysning av postdoktorstilling i arkeologi

Saken trekkes.

Til behandling i lukket møte:

Sak 12/14: Postdoktor (SKO 1352) ved prosjektet The Enterprise of Culture: International Structures And Connections In The Fashion Industry Since 1945 (EOC), ved IAKH/historie.

Saksdokumenter:

- Innstilling av 12.4.2014 med vedlegg: utlysningstekst, utvidet søkerliste, søknader fra de innstilte med vedlegg (sendt medlemmene i papirform).

Vedtak:

Instituttstyret vedtar forslaget til innstilling til postdoktorstillingen og sender den videre til vedtak ved fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Sak 13/14: Ansettelse av førsteamanuensis i arkeologi

Saksdokumenter:

- Fremleggsnotat av 7.5.2014 med vedlegg (sendt medlemmene i papirform).

Vedtak:

Instituttstyret slutter seg til det fremlagte forslag og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.

Eventuelt

Ingen saker meldt under eventuelt.

 

Oslo, 14. mai 2014

 

Tor Egil Førland                 Douwtje van der Meulen              Andreas Snildal
instituttleder                                                                                                               

 

                                                                                                 Katrine Randin
                                                                                                 administrativ leder

 

Publisert 15. mai 2014 16:11 - Sist endret 16. mai 2014 09:14