Innkalling til møte i instituttstyret onsdag 11. juni 2014 kl. 14:15

Møtet finner sted i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus.

Til dagsorden:

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 14. mai 2014

Se protokoll fra møtet 14. mai 2014 her.

O-Sak B: Regnskapsrapport for første tertial 2014

Saksdokumenter:

Fremleggsnotat av 3.6.2014
Artsbasert regnskapsrapport
Tiltaksbasert regnskapsrapport
Kommentarer til tiltaksrapport

O-Sak C:  Øvrige orienteringssaker

 

Til behandling i åpent møte:

Sak 14/14: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.

Forslag til Vedtak:

Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 9. april 2014: ……………………………… og ………………... .


Sak 15/14: Utlysning av postdoktorstilling i arkeologi

Saksdokumenter:

Fremleggsnotat av 3.6.2014
Kunngjøringstekst

Forslag til Vedtak:

Instituttstyret godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor.
 

Eventuelt

 

Oslo, 6. juni 2014

 

Tor Egil Førland     
instituttleder                                                                                                                  

 

                                                                   Katrine Randin
                                                                   administrativ leder

Publisert 6. juni 2014 12:41 - Sist endret 6. juni 2014 15:59