Protokoll fra møte i instituttstyret onsdag 11. juni 2014, kl. 14:15-15:05

Møtet fant sted i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus.

Til stede:

Medlemmer: Tor Egil Førland (møteleder), Hilde Sandvik, John McNicol, Hilde Henriksen Waage, Andreas Snildal, Erlend K. Haavardsholm, Jonas Finnanger, Marte Løvset, Nina Kristiansen;

Fra administrasjonen: Katrine Randin, Harald Schmedling (referent).

Til dagsorden:

Innkallingen i papirversjon kom sent. Ingen saker meldt under eventuelt.

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 14. mai 2014

Se protokoll fra møtet 14. mai 2014 her.

O-Sak B: Regnskapsrapport for første tertial 2014

Saksdokumenter:

- Fremleggsnotat av 3.6.2014
- Artsbasert regnskapsrapport
- Tiltaksbasert regnskapsrapport
- Kommentarer til tiltaksrapport

O-Sak C:  Øvrige orienteringssaker

1. IAKH arrangerer Historiedagene 20.-22. juni 2014 (Orientering ved Hilde Sandvik).
2. Norgeshistorien på nett. Orientering om fremdrift og organisering.
3. Kvinnegruppa Ottar Dahl. En aktiv kvinnegruppe i historiestudentmiljøet arbeider med å bedre kjønnsbalansen på historiefaget. Se egen nyhetssak her.

Arbeidet med stillinger ved IAKH:

Avklarte stillinger:
4. Førsteamanuensis i samtidshistorie Klaus Nathaus tiltrådte pr. 1.6.2014. Se egen nyhetssak her.
5. Tilsettingsutvalget ved HF har i møte 6. juni 2014 tilbudt Per Ditlef Fredriksen fast stilling som førsteamanuensis i arkeologi (kritisk kulturarvsarkeologi og eldre jernalder). Jfr. sak 13/14 i forrige styremøte. Se egen nyhetssak her.
6. Tilsettingsutvalget ved HF har i møte 6. juni 2014 tilbudt Anne Lynge-Jorlén stilling som postdoktor knyttet til HERA-prosjektet The Enterprise of Culture (EOC). Jfr. sak 12/14 i forrige styremøte

Innstillingskomiteer nedsatt siden forrige styremøte:
7. Norsk politisk samtid/formidling (II-stilling): intervjukomité er nedsatt.
8. Klima/miljøhistorie (II-stilling): innstilling vil foreligge i løpet av juni.
9. Førsteamanuensis i Midtøstens moderne historie. Sakkyndig komité er nedsatt.

Stillinger som er vedtatt utlyst, skal utlyses så snart som mulig:
10. II-stilling i miljøarkeologi/arkeometri: fagmiljøet vurderer muligheten for en kallelse.
11. 2 II-stillinger praksis/skole i historie lyses ut til høsten.
12. Førsteamanuensistilling i samtidshistorie lyses ut til høsten.
13. Stilling i arkeologi etter Lotte Hedeager, forskuttert av HF, lyses ut til høsten.

Stillinger som skal styrebehandles snarest:
14. En II-stilling (finansiering deles mellom HF og IAKH). «EU-toeren» skal arbeide med søknader rettet inn mot EU.
15. Ildar Garipzanov er frikjøpt på heltid for å drive frem sitt forskningsprosjekt. En lyser ut en halv lektor i eldre historie for å ivareta hans undervisning.
16. Ved eventuelle permisjoner eller fratredelser fra faste stillinger, må styret behandle og godkjenne utlysninger som følge av dette.

Styrets rolle i tilsettingsprosesser fremover:
17. Utlysningsteksten til stillinger som er vedtatt i stillingsplanen skal ikke lenger vedtas av instituttstyret, men godkjennes av instituttleder og forelegges styret til orientering. Denne saksgangen er bestemt av dekanen. Utlysningsteksten til stillinger som kommer utenom stillingsplanen behandles av instituttstyret.

Orienteringssakene ble gjennomgått og tatt til etterretning. Sak 17 vil komme opp som egen sak til høsten.

Til behandling i åpent møte:

Sak 14/14: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.

Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 11. juni 2014: Marte Løvset og Nina Kristiansen.

Sak 15/14: Utlysning av postdoktorstilling i arkeologi

Saksdokumenter:

Fremleggsnotat av 3.6.2014
Kunngjøringstekst

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor.
 
Eventuelt

Ingen saker meldt under eventuelt.

 

Oslo, 16. juni 2014

 

Tor Egil Førland                        Marte Løvset                   Nina Kristiansen

instituttleder                                                                                                              

                                                                                           Katrine Randin
                                                                                           administrativ leder

Publisert 16. juni 2014 12:36 - Sist endret 10. aug. 2015 14:00