Protokoll fra møte i instituttstyret onsdag 10. september 2014 kl. 14:14-15:40

Møtet fant sted i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus.

Til stede:

Medlemmer: Tor Egil Førland (møteleder), Hilde Sandvik, John McNicol, Hilde Henriksen Waage, Andreas Snildal, Erlend K. Haavardsholm, Jonas Finnanger, Marte Løvset, Nina Kristiansen (forlot møtet under behandling av sak 20/14);

Observatør: Christopher Prescott;

Fra administrasjonen: Katrine Randin, Harald Schmedling (referent).

Til dagsorden:

Under Sak 20/14, Oppfølging av HFs faglige prioriteringer – organisering i faggrupper, i opplistingen av saksdokumenter var fremleggsnotatet feil datert, det ble rettet til 3.9.2014.

Orienterings- og diskusjonssaker ble behandlet i følgende rekkefølge: O-sak A, O-sak D, D-sak 1, O-sak B og O-sak C.

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 11. juni 2014

Se protokoll fra møtet 11. juni 2014 her.

O-Sak B: Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis i jernalder arkeologi

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 28.8.2014
Kunngjøringstekst
Stillingsplan for IAKH 2014-2017
Tildelingsbrev faglige prioriterte forskningsområder 2015-2018

O-Sak C: Kunngjøring av praksis II’ere

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 14.8.2014
Kunngjøringstekst
Stillingsplan for IAKH 2014-2017
Tildeling omstillingsmidler HF

O-Sak D: Øvrige orienteringssaker

En oversikt over saker som skal bringes inn for styret i løpet av høsten ble delt ut i møtet.

Status for utlyste stillinger:

Førsteamanuensis II i norsk politisk samtidshistorie: sakkyndig vurdering mottatt; innstillingskomite nedsatt (Lie, Sandmo, Waage, Birkeland); prøveforelesninger og intervju holdes 11. og 12. september.
Professor II i klima/miljøhistorie: sakkyndig vurdering mottatt; innstillingskomite nedsatt (Prescott, Sandmo, Sandvik, Hauge); intervjuer holdes i uke 44 og 46.
Førsteamanuensis i Midtøstens moderne historie: sakkyndig vurdering mottatt; innstillingskomite nedsatt (Førland, Vik, Aamodt).
Førsteamanuensis i middelhavsarkeologi: sakkyndig vurdering mottatt.
Doktorgradsstipender i arkeologi: innstillingskomite nedsatt (Prescott, Lund, McCallum); intervjuer holdes ultimo september.
Doktorgradsstipend i konservering: innstillingskomite nedsatt (Prescott, Frøysaker, Streeton)
Postdoktor i arkeologi: søknadsfrist utløp 1. september

Oppsigelser:

Jeremy Hutchings har sagt opp sin stilling som førsteamanuensis i konservering.
Olav Njølstad har sagt opp sin stilling som professor i samtidshistorie med virkning fra nyttår.
Sigrid Ø. Svendal har sagt opp sin stilling som gjennomføringsstipendiat i historie med virkning fra 15. september.

Orienteringssakene ble tatt til etterretning.

Diskusjonssak:

D-Sak 1: Behandling av utlysningstekster

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 20.8.2014
Notat fra HF om instituttstyrets rolle ved nye stillinger

Saken ble drøftet og tatt til etterretning.

Til behandling i åpent møte:

Sak 16/14: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 10. september 2014: Jonas Finnanger og Hilde Henriksen Waage.
 

Sak 17/14: Kunngjøring av to stillinger som førsteamanuensis i samtidshistorie

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 2.9.2014
Kunngjøringstekst
Stillingsplan for IAKH 2014-2017

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner kunngjøring av to førsteamanuensisstillinger i samtidshistorie, hvorav en forbeholdt internasjonal historie. Instituttleder gis fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer i utlysningsteksten i tråd med ny HFmal for utlysning av vitenskapelige stillinger.
 

Sak 18/14: Kunngjøring av 50 % vikariat i universitetslektorstilling i eldre historie

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 14.8.2014
Kunngjøringstekst

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner kunngjøring av 50 % vikariat som universitetslektor i eldre historie. Instituttleder gis fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer i utlysningsteksten i tråd med ny HFmal for utlysning av vitenskapelige stillinger.
 

Sak 19/14: Fremtidig lokalisering av arkeologi og konservering

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 1.9.2014
Udatert notat om plassering av arkeologi
Notat av 7.8.2014 om plassering av konservering
Romprogram

Vedtak:
Instituttstyret vedtar prioriteringen av lokalisering av arkeologi og konservering i henhold til fremleggsnotatet.
 

Sak 20/14: Oppfølging av HFs faglige prioriteringer – organisering i faggrupper

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 3.9.2014
Notat av 28.8.2014 Oppfølging av faglige prioriteringer – organisering av instituttet

Vedtak:
Hilde Sandvik fremmet følgende vedtaksforslag: «Instituttstyret gir instituttleder i oppgave å utarbeide et nytt notat til instituttkonferansen 14. – 15. oktober 2014.»

Dette forslaget ble satt opp mot instituttleders forslag, som etter en mindre revisjon nå lød slik: «Instituttstyret gir instituttleder fullmakt til å arbeide videre med å organisere instituttet i faggrupper langs de hovedlinjer som strekes opp i hans notat av 28.8.14 og tilbakemeldinger fra fagmiljøene.»

Det ble avgitt én stemme (Sandvik) for Sandviks forslag. Instituttleders forslag var dermed vedtatt.

Eventuelt

Representanten Løvset tok opp situasjonen omkring konserveringsstudentenes pausefasiliteter i Frederiks gate 3.

 

Oslo, 10. september 2014

 

Tor Egil Førland                               Jonas Finnanger                  Hilde Henriksen Waage.

instituttleder                                                                                                              

 

                                                                                                     Katrine Randin
                                                                                                     administrativ leder

Publisert 11. sep. 2014 12:02 - Sist endret 11. sep. 2014 12:02