Innnkalling til møte i instituttstyret onsdag 15. oktober 2014 kl. 14:00.

Møtet finner sted på Leangkollen, Asker.

Til dagsorden:

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 10. september 2014

Se protokoll fra møtet 10. september 2014 her.

O-Sak B: Øvrige orienteringssaker

 

Diskusjonssaker:

D-Sak 1: Senter for fremragende forskning – søknader fra IAKH

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 7.10.2014
E-post fra forskergruppe 8.9.2014 (unntatt offentlighet ihht. § 26) (sendes kun i papirversjon)


D-Sak 2: Budsjett 2015

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 8.10.2014

 

Til behandling i åpent møte:

Sak 21/14: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.

Forslag til Vedtak:

Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 15. oktober 2014: ……………………………… og ………………... .

 

Sak 22/14: Oppnevning av nye representanter til valgstyret

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 7.10.2014

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å supplere instituttets valgstyre: fra gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte: …… ; fra gruppen studenter: ……..

 

Sak 23/14: Regnskapsrapport for andre tertial

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 19.9.2014
Artsbasert regnskapsrapport 31.8.2014
Utdrag fra tiltaksbasert regnskapsrapport 31.8.2014
Kommentarer til tiltaksbasert regnskapsrapport

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner regnskapet for andre tertial.

 

Til behandling i lukket møte:

Sak 24/14: Sak trekkes

 

Sak 25/14: Innstilling til stilling som førsteamanuensis II i norsk politisk samtidshistorie

Saksdokumenter (fortrolige dokumenter, sendes kun i papirversjon til styrets medlemmer):
Fremleggsnotat av 8.10.2014
Kunngjøring
Utvidet søkerliste
Intervjukomiteens forslag til innstilling av 7.10.2014
Sakkyndig vurdering av 30.5.2014
CV og publikasjonslister for de innstilte

 

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

 

Eventuelt

 

Oslo, 8. oktober 2014

 

Tor Egil Førland     
instituttleder                                                                                                                 

 

                                                                         Katrine Randin
                                                                         administrativ leder

Publisert 13. okt. 2014 11:26 - Sist endret 13. okt. 2014 12:35