Protokoll fra møte i instituttstyret onsdag 15. oktober kl. 13:00-15:00

Møtet fant sted på Leangkollen, Asker.

Til stede:

Medlemmer: Tor Egil Førland (møteleder), Hilde Sandvik, John McNicol, Hilde Henriksen Waage, Andreas Snildal, Erlend K. Haavardsholm, Jonas Finnanger, Marte Løvset;
Varamedlemmer: Nora Birkeland (kun i åpent møte);
Observatør: Christopher Prescott;
Fra administrasjonen: Katrine Randin (referent).

Til dagsorden:

Det fremkom ingen merknader til innkallingen.

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 10. september 2014

Se protokoll fra møtet 10. september 2014 her.

O-Sak B: Øvrige orienteringssaker

- Norgeshistorie på nett: lansering utsatt til 2015.

- Status for utlyste stillinger:

 • Professor II i klima/miljøhistorie: sakkyndig vurdering mottatt; innstillingskomite nedsatt (Prescott, Sandmo, Sandvik, Hauge); intervjuer holdes i uke 44 og 46.
 • Førsteamanuensis i Midtøstens moderne historie: sakkyndig vurdering mottatt; innstillingskomite nedsatt (Førland, Vik, Aamodt); intervjuer holdes i uke 41-43.
  Førsteamanuensis i middelhavsarkeologi: sakkyndig vurdering mottatt; innstillingskomité nedsatt (Prescott, Lund, Skoje, Forsetløkken).
  Doktorgradsstipend i konservering: innstillingskomite nedsatt (Prescott, Frøysaker, Streeton).
  Postdoktor i arkeologi: innstillingskomité nedsatt (Førland, Coulson, Fredriksen); intervjuer avholdt.
  Praksis II-stillingene er utlyst med søknadsfrist 1. november.
  50 % universitetslektor i eldre historie er utlyst med søknadsfrist 1. november.
  De to førsteamanuensisstillingene i samtidshistorie er utlyst med søknadsfrist 15. november.
  Førsteamanuensis i jernalderarkeologi lyses ut denne uken.

Diskusjonssaker:

D-Sak 1: Senter for fremragende forskning – søknader fra IAKH

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 7.10.2014
E-post fra forskergruppe 8.9.2014 (unntatt offentlighet ihht. § 26) (kun i papirversjon)

D-Sak 2: Budsjett 2015

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 8.10.2014

 

Til behandling i åpent møte:

Sak 21/14: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 15. oktober 2014: Marte Løvset og Erlend K. Haavardsholm.
 

Sak 22/14: Oppnevning av nye representanter til valgstyret

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 7.10.2014

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende person pekes ut til å supplere instituttets valgstyre fra gruppen studenter: Jonas Finnanger. For gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte er Margaretha Adriana van Es representant ut året, med mulighet for forlengelse.
 

Sak 23/14: Regnskapsrapport for andre tertial

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 19.9.2014
Artsbasert regnskapsrapport 31.8.2014
Utdrag fra tiltaksbasert regnskapsrapport 31.8.2014
Kommentarer til tiltaksbasert regnskapsrapport

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner regnskapet for andre tertial.
 

Til behandling i lukket møte:

Sak 24/14: Sak trekkes
 

Sak 25/14: Innstilling til stilling som førsteamanuensis II i norsk politisk samtidshistorie

Saksdokumenter (kun i papirversjon):
Fremleggsnotat av 8.10.2014
Kunngjøring
Utvidet søkerliste
Intervjukomiteens forslag til innstilling av 7.10.2014
Sakkyndig vurdering av 30.5.2014
CV og publikasjonslister for de innstilte

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.
 

Eventuelt

Regjeringen har i statsbudsjettet satt av midler til opprettelse av et professorat om andre verdenskrig.
 

Oslo, 15. oktober 2014

 

Tor Egil Førland                         Marte Løvset                        Erlend K. Haavardsholm
instituttleder                                                                                                                

 

                                                                                                  Katrine Randin
                                                                                                  administrativ leder

Publisert 17. okt. 2014 12:40 - Sist endret 17. okt. 2014 12:45