Protokoll fra møte i instituttstyret onsdag 12. november 2014, kl. 14:15-15:55

Møtet fant sted i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus.

Til stede:

Medlemmer: Tor Egil Førland (møteleder), Hilde Sandvik, John McNicol, Hilde Henriksen Waage, Andreas Snildal, Erlend K. Haavardsholm, Jonas Finnanger, Marte Løvset, Nina Kristiansen (fra sak 31/14);

Observatør: Christopher Prescott (forlot møtet under behandling av sakene 32/14 og 33/14); Douwtje van der Meulen (kun i åpent møte);

Fra administrasjonen: Katrine Randin, Harald Schmedling (referent).


Til dagsorden:

Det fremkom ingen merknader til innkallingen.


Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 15. oktober 2014

Se protokoll fra møtet 15. oktober 2014 her.

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

  • Doktorgradsstipend i konservering: innstillingskomite nedsatt (Prescott, Frøysaker, Streeton). Intervjuer gjennomført 1. og 10. oktober.
  • Praksis II-stillingene (historie i skolen) hadde søknadsfrist 1. november. Det har kommet inn 17 søknader. Innstillingskomiteen vil bestå av Tor Egil Førland, John McNicol, Hilde Sandvik og Michael Sverre Horn Zaar.
  • Stillingen som 50 % universitetslektor i eldre historie hadde søknadsfrist 1. november. Det har kommet inn 10 søknader. Innstillingskomiteen vil bestå av John McNicol, Knut Ødegård og Maria Johnsen Dølo.
  • De to førsteamanuensisstillingene i samtidshistorie er lyst ut med søknadsfrist 15. november.
  • Førsteamanuensis i jernalderarkeologi er lyst ut med søknadsfrist 1. desember.

O-Sak C:  Øvrige orienteringssaker

  • Professor Arne Bugge Amundsen er valgt til dekan ved HF for perioden 2015-18.


Til behandling i åpent møte:

Sak 26/14: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.

Vedtak: Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 15. oktober 2014: Hilde Henriksen Waage og Hilde Sandvik.


Sak 27/14: Kunngjøring av førsteamanuensis II i middelalderhistorie

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 23.10.2014
Kunngjøringstekst
Tildeling av omstillingsmidler HF

Vedtak: Instituttstyret godkjenner kunngjøring av førsteamanuensis II i middelalderhistorie. Instituttleder får fullmakt til å harmonisere utlysningstekstene i sak 27/14 og 28/14.
 

Sak 28/14: Kunngjøring av førsteamanuensis II i arkeometri og miljøarkeologi

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 30.10.2014
Utlysningstekst
Tildelingsbrev faglige prioriterte forskningsområder 2015-2018

Vedtak: Instituttstyret godkjenner kunngjøring av førsteamanuensis II i arkeometri og miljøarkeologi. Instituttleder får fullmakt til å harmonisere utlysningstekstene i sak 27/14 og 28/14.
 

Sak 29/14: Kunngjøring av førsteamanuensis i konservering

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 30.10.2014
Utlysningstekst

Vedtak: Instituttstyret godkjenner kunngjøring av førsteamanuensis i konservering.
 

Sak 30/14: Organisering av instituttet i faggrupper

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 6.11.2014
Organisering av IAKH i faggrupper (notat)
Funksjoner og roller i dag og med faggrupper (exceloversikt)

Det er avholdt et drøftingsmøte med organisasjonene om denne sak 10.11.2014. Hele referatet ble lest i møtet.

Vedtak: Instituttstyret godkjenner en prøveperiode med organisering av instituttet i faggrupper og gir instituttleder myndighet til å justere gruppene i løpet av prøveperioden 2015-16. Ordningen evalueres høsten 2016.
 

Sak 31/14: Faglige prioriteringer: oppfølgingsplan IAKH

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 5.11.2014
Faglige prioriteringer: oppfølgingsplan IAKH (notat)

Vedtak: Instituttstyret godkjenner oppfølgingsplanen for IAKH.

 

Til behandling i lukket møte:

Sak 32/14: Innstilling til to stillinger som doktorgradsstipendiat i arkeologi

Saksdokumenter (kun i papirversjon):
Fremleggsnotat av 6.11.2014
Kunngjøring
Utvidet søkerliste
Komiteens innstilling av 5.11.2014
CV og publikasjonslister for de innstilte

Christopher Prescott fratrådte under behandlingen av denne sak.

Vedtak: Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.


Sak 33/14: Innstilling til stilling som postdoktor i arkeologi

Saksdokumenter (kun i papirversjon):
Fremleggsnotat av 6.11.2014
Kunngjøring
Utvidet søkerliste
Komiteens innstilling 6.11.2014
CV og publikasjonslister for de innstilte

Christopher Prescott fratrådte under behandlingen av denne sak.

Vedtak: Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.


Sak 34/14: Innstilling til stilling som førsteamanuensis i Midtøstens moderne historie

Saksdokumenter (kun i papirversjon):
Fremleggsnotat av 4.11.2014
Kunngjøring
Utvidet søkerliste
Intervjukomiteens innstilling av 3.11.2014
Sakkyndig vurdering av 1.9.2014
Merknader fra tre av søkerne
CV og publikasjonslister for de innstilte

Vedtak: Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.


Sak 35/14: Innstilling til stilling som førsteamanuensis II i norsk politisk samtidshistorie – ny behandling

Saksdokumenter (kun i papirversjon):
Fremleggsnotat av 5.11.2014
Fremleggsnotat fra styremøte 15.10.2014
Kunngjøring
Utvidet søkerliste

Vedtak: Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

 

Sak 36/14: Kallelse av professor II i historie

Saksdokumenter (kun i papirversjon):
Fremleggsnotat av 5.11.2014
CV og publikasjonsliste

Vedtak: Instituttstyret godkjenner kallelsen og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

 

Eventuelt

Ingen saker meldt under eventuelt.

 

Oslo, 12. november 2014

 

 

Tor Egil Førland                    Hilde Henriksen Waage                     Hilde Sandvik

instituttleder                                                                                                                  

 

                                                                                                         Katrine Randin
                                                                                                         administrativ leder

Publisert 13. nov. 2014 13:56 - Sist endret 13. nov. 2014 14:01