Innkalling til møte i instituttstyret onsdag 12. november 2014 kl. 14:15

Møtet finner sted i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus.

Til dagsorden:

Orienteringssaker:


O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 15. oktober 2014

Se protokoll fra møtet 15. oktober 2014 her.


O-Sak B: Status for utlyste stillinger

  • Doktorgradsstipend i konservering: innstillingskomite nedsatt (Prescott, Frøysaker, Streeton). Intervjuer gjennomført 1. og 10. oktober.
  • Praksis II-stillingene (historie i skolen) hadde søknadsfrist 1. november. Det har kommet inn 17 søknader. Innstillingskomiteen vil bestå av Tor Egil Førland, John McNicol, Hilde Sandvik og en student.
  • Stillingen som 50 % universitetslektor i eldre historie hadde søknadsfrist 1. november. Det har kommet inn 10 søknader. Innstillingskomiteen vil bestå av John McNicol, Knut Ødegård og en student.
  • De to førsteamanuensisstillingene i samtidshistorie er lyst ut med søknadsfrist 15. november.
  • Førsteamanuensis i jernalderarkeologi er lyst ut med søknadsfrist 1. desember.

O-Sak C:  Øvrige orienteringssaker
 

Til behandling i åpent møte:


Sak 26/14: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 15. oktober 2014: ……………………………… og ………………... .


Sak 27/14: Kunngjøring av førsteamanuensis II i middelalderhistorie

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 23.10.2014
Forslag til kunngjøringstekst
Tildeling av omstillingsmidler HF

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslag til kunngjøring av førsteamanuensis II i middelalderhistorie.


Sak 28/14: Kunngjøring av førsteamanuensis II i arkeometri og miljøarkeologi

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 30.10.2014
Forslag til utlysningstekst
Tildelingsbrev faglige prioriterte forskningsområder 2015-2018

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslag til kunngjøring av førsteamanuensis II i arkeometri og miljøarkeologi.


Sak 29/14: Kunngjøring av førsteamanuensis i konservering

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 30.10.2014
Forslag til utlysningstekst

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslag til kunngjøring av førsteamanuensis i konservering.


Sak 30/14: Organisering av instituttet i faggrupper

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 6.11.2014
Organisering av IAKH i faggrupper (notat)
Funksjoner og roller i dag og med faggrupper (exceloversikt)

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner en prøveperiode med organisering av instituttet i faggrupper og gir instituttleder myndighet til å justere gruppene i løpet av prøveperioden 2015-16. Ordningen evalueres høsten 2016.


Sak 31/14: Faglige prioriteringer: oppfølgingsplan IAKH

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 5.11.2014
Faglige prioriteringer: oppfølgingsplan IAKH (notat)

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner oppfølgingsplanen for IAKH.


Til behandling i lukket møte:


Sak 32/14: Innstilling til to stillinger som doktorgradsstipendiat i arkeologi

Saksdokumenter (sendes kun i papirversjon):
Fremleggsnotat av 6.11.2014
Kunngjøring
Utvidet søkerliste
Komiteens forslag til innstilling av 5.11.2014
CV og publikasjonslister for de innstilte

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.


Sak 33/14: Innstilling til stilling som postdoktor i arkeologi

Saksdokumenter (sendes kun i papirversjon):
Fremleggsnotat av 6.11.2014
Kunngjøring
Utvidet søkerliste
Komiteens forslag til innstilling 6.11.2014
CV og publikasjonslister for de innstilte

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.


Sak 34/14: Innstilling til stilling som førsteamanuensis i Midtøstens moderne historie

Saksdokumenter (sendes kun i papirversjon):
Fremleggsnotat av 4.11.2014
Kunngjøring
Utvidet søkerliste
Intervjukomiteens forslag til innstilling av 3.11.2014
Sakkyndig vurdering av 1.9.2014
Merknader fra tre av søkerne
CV og publikasjonslister for de innstilte

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.


Sak 35/14: Innstilling til stilling som førsteamanuensis II i norsk politisk samtidshistorie – ny behandling

Saksdokumenter (sendes kun i papirversjon):
Fremleggsnotat av 5.11.2014
Fremleggsnotat fra styremøte 15.10.2014
Kunngjøring
Utvidet søkerliste

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.


Sak 36/14: Kallelse av professor II i historie

Saksdokumenter (sendes kun i papirversjon):
Fremleggsnotat av 5.11.2014
CV og publikasjonsliste

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner kallelsen og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

 

Eventuelt

Oslo, 6. november 2014

 

Tor Egil Førland     
instituttleder                                                                                                                

                                                                       Katrine Randin
                                                                       administrativ leder

Publisert 6. nov. 2014 16:28 - Sist endret 11. nov. 2014 10:04