Protokol fra møte i instituttstyret onsdag 10. desember 2014 fra kl. 14:15 til 15:50

Møtet fant sted i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus.

Til stede:

Medlemmer: Tor Egil Førland (møteleder), Hilde Sandvik, John McNicol, Hilde Henriksen Waage, Andreas Snildal, Erlend K. Haavardsholm, Marte Løvset;
Varamedlemmer: Françoise Hanssen-Bauer, Eivind Rory Eliassen;
Observatør: Douwtje van der Meulen; Mari Salberg (kun i åpent møte);
Fra administrasjonen: Katrine Randin, Harald Schmedling (referent).

Til dagsorden:

Det fremkom ingen merknader til innkallingen. En sak ble meldt under eventuelt. Eventuelt ble behandlet før møtet ble lukket.

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 12. november 2014

Se protokoll fra møtet 12. november 2014 her.

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

 • To 20 % universitetslektorstillinger (skole toerne): Prøveundervisning og intervjuer er gjennomført. Innstillingskomiteen består av Tor Egil Førland, John McNicol og Michael Sverre Horn Zaar.
 • Vikariatet for tre år som 50 % universitetslektor i eldre historie hadde søknadsfrist 1.11.2014: Innstillingskomiteen består av John McNicol, Knut Ødegård og Maria Johnsen Dølo. Prøveundervisning og intervjuer finner sted i neste uke.
 • To førsteamanuensisstillinger i samtidshistorie: Ved søknadsfristen 15.11.2014 var det kommet inn 110 søknader. Sorteringskomite er nedsatt og består av Tor Egil Førland, Øystein Sørensen og Veronique Pouillard
 • Førsteamanuensis i jernalderarkeologi: Ved søknadsfristen 1.12.2014 var det kommet inn 16 søknader. Det er foreløpig ikke nedsatt en komite.

Saker som skal opp i fakultetets tilsettingsutvalg 12.12.2014:

 • Tilsetting i midlertidig stilling som postdoktor i arkeologi
 • Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis II i arkeometri og miljøarkeologi
 • Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis II i middelalderhistorie
 • Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis i konservering
 • Tilsetting i to stillinger som doktorgradsstipendiat i arkeologi
 • Tilsetting i midlertidig stilling som førsteamanuensis II i norsk politisk samtidshistorie
 • Tilsetting ved kallelse i stilling som professor II i historie
 • En sak blir ikke behandlet i denne omgang: Førsteamanuensis Midtøstens moderne historie.

O-Sak C:  Valg til styret for 2015: Valgprotokoll for gruppene midlertidig vitenskapelig ansatte og studenter

Saksdokumenter:
Valgprotokoll av 1.12.2014 fra valgstyret

O-Sak D: Øvrige orienteringssaker

 • Arbeidet med en søknad om Senter for fremragende forskning fra middelaldermiljøet ved IAKH videreføres, nå som en selvstendig søknad. Kulturhistorisk museum arbeider med egen søknad.
 • Norges forskningsråd har d.d. offentliggjort resultatene av årets FRIHUMSAM. IAKH har fått et prosjekt: Copper in the Early Modern Period. A Comparative Study of Work and Everyday Life in Falun and Røros. (Prosjektleder Kristine Bruland).
 • Møteplan for instituttstyret 2015 (med foreløpig oversikt over styresaker) ble delt ut i møtet.

Til behandling i åpent møte:

Sak 37/14: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak: Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 10. desember 2014: Marte Løvset og John McNicol.

Sak 38/14: Budsjett 2015

Saksdokumenter:
Budsjettnotat av 3.12.2014 fra instituttleder til instituttstyret
Langtidsbudsjett 2015-2019
Årsbudsjett for 2015
Utdrag fra tiltaksbudsjett for 2015
Rammenotat fra HF

Vedtak: Instituttstyret godkjenner det fremlagte budsjettet for 2015 og langtidsbudsjettet for perioden 2015-2019.

Sak 39/14: Årsplan 2015

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 4.12.2014
Utkast til årsplan for 2015

Vedtak: Instituttstyret godkjenner den fremlagte Årsplan for 2015.

Til behandling i lukket møte:

Sak 40/14: Innstilling til stilling som førsteamanuensis i arkeologi (middelhavsområdets arkeologi)

Saksdokumenter (kun i papirversjon):
Fremleggsnotat av 27.11.2014
Kunngjøring
Utvidet søkerliste
Intervjukomiteens innstilling av 23.11.2014
Sakkyndig vurdering av 2.7.2014
Merknad fra en av søkerne
CV og publikasjonslister for de innstilte

Vedtak: Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Sak 41/14: Innstilling til stilling som professor II i klima/miljøhistorie

Saksdokumenter (kun i papirversjon):
Fremleggsnotat av 28.11.2014
Kunngjøring
Utvidet søkerliste
Komiteens innstilling 1.12.2014
Sakkyndig vurdering av 27.7.2014
CV og publikasjonslister for de innstilte

Vedtak: Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Sak 42/14: Innstilling til stilling som doktorgradsstipendiat i konservering

Saksdokumenter (kun i papirversjon):
Fremleggsnotat av 2.12.2014
Kunngjøring
Utvidet søkerliste
Intervjukomiteens innstilling av 1.12.2014
CV og publikasjonslister for de innstilte

Vedtak: Instituttstyret tilsetter Bettina Ebert i stilling som doktorgradsstipendiat på prosjektet After the Black Death: Painting and Polychrome Sculpture, 1350-1550. Dersom Ebert takker nei, går tilbudet videre til innstilte nummer to. Dersom nummer to takker nei, går tilbudet videre til innstilte nummer tre.

Eventuelt

Professorat om annen verdenskrig. Styret diskuterte saken.

 

Oslo, 11. desember 2014

 

 

Tor Egil Førland                         Marte Løvset                                        John McNicol

instituttleder                                                                                                               

 

                                                                                                                Katrine Randin
                                                                                                                administrativ leder

Publisert 11. des. 2014 14:52 - Sist endret 11. des. 2014 14:52