Innkalling til møte i instituttstyret onsdag 7. januar 2015 kl. 14:15

Møtet finner sted i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus.

Til dagsorden:

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 10. desember 2014
Se protokoll fra møtet 10. desember 2014 her.

O-Sak B: Rapport om forskerutdanningen
Orientering ved forskningsleder Christopher Prescott

O-Sak C: Norgeshistorie på nett

O-Sak D: Øvrige orienteringssaker
 

Til behandling i åpent møte:

Sak 01/15: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 7. januar 2015: ……………………………… og ………………... .

 

Til behandling i lukket møte:

Sak 02/15: Innstilling til 2 stillinger som universitetslektor (20 %) i historie

Saksdokumenter (sendes kun i papirversjon):
- Fremleggsnotat av 30.12.2014
- Kunngjøring
- Utvidet søkerliste
- Intervjukomiteens forslag til innstilling av 30.12.2014
- CV for de innstilte

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

 

Sak 03/15: Innstilling til stilling som universitetslektor (50 %) i eldre historie

Saksdokumenter (sendes kun i papirversjon):
- Fremleggsnotat av 19.12.2014
- Kunngjøring
- Utvidet søkerliste
- Intervjukomiteens forslag til innstilling av 19.12.2014
- CV for de innstilte

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

 

Sak 04/15: Innstilling til stilling som førsteamanuensis i Midtøstens moderne historie – ny behandling

Saksdokumenter (sendes kun i papirversjon):
- Fremleggsnotat av 22.12.2014
- Fremleggsnotat av 4.11.2014
- Kunngjøring
- Utvidet søkerliste
- Intervjukomiteens forslag til innstilling av 3.11.2014
- Sakkyndig vurdering av 1.9.2014
- Merknader fra tre av søkerne
- CV og publikasjonslister for de innstilte

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret har vurdert muligheten for å sende den sakkyndige innstillingen til førsteamanuensis i Midtøstens moderne historie tilbake til komiteen, men anser at de sakkyndige har forholdt seg til kriteriene i utlysningsteksten, og finner ingen grunn til å overprøve deres faglige skjønn. Institutttstyret kan heller ikke se at strategiske vurderinger eller hensyn til kjønnsbalanse eller etniske minoriteter skulle tilsi at innstillingen burde endres, og ber dekanen fremme innstillingen for fakultetets tilsettingsutvalg.

 

Eventuelt

 

Oslo, 30. desember 2014

 

Tor Egil Førland     
instituttleder

Publisert 19. jan. 2015 10:48 - Sist endret 19. jan. 2015 10:48