Protokoll fra møte i instituttstyret onsdag 7. januar 2015 kl. 14:15-16:05

Møtet fant sted i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus.

Til stede:

Medlemmer: Tor Egil Førland (møteleder), Hilde Sandvik, John McNicol, Mari Salberg, Erlend K. Haavardsholm, Margrethe Hopstock Havgar, Even Næss Bergseng (til og med sak 2), Nina Kristiansen;
Varamedlemmer: Douwtje van der Meulen;
Fra administrasjonen: Harald Schmedling (referent).

Til dagsorden:

Det fremkom ingen merknader til innkallingen. Ingen saker meldt under eventuelt.

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 10. desember 2014
Se protokoll fra møtet 10. desember 2014 her.

O-Sak B: Rapport om forskerutdanningen
Orientering ved forskningsleder Christopher Prescott

O-Sak C: Norgeshistorie på nett
Orientering ved instituttleder Tor Egil Førland

O-Sak D: Øvrige orienteringssaker
Det ble kort orientert om regjeringens planer for opprettelse av et midlertidig professorat om andre verdenskrig.

Orienteringssakene ble gjennomgått og tatt til etterretning.

Til behandling i åpent møte:

Sak 01/15: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 7. januar 2015: Douwtje van der Meulen og Nina Kristiansen.

Til behandling i lukket møte:

Sak 02/15: Innstilling til 2 stillinger som universitetslektor (20 %) i historie

Saksdokumenter (kun i papirversjon):
- Fremleggsnotat av 30.12.2014
- Kunngjøring
- Utvidet søkerliste
- Intervjukomiteens innstilling av 30.12.2014
- CV for de innstilte

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.


Sak 03/15: Innstilling til stilling som universitetslektor (50 %) i eldre historie

Saksdokumenter (kun i papirversjon):
- Fremleggsnotat av 19.12.2014
- Kunngjøring
- Utvidet søkerliste
- Intervjukomiteens innstilling av 19.12.2014
- CV for de innstilte
- Tillegg til Intervjukomiteens innstilling delt ut i møtet

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til innstillingen av en overtallig søker (innstillingens del 1). Hvis vedkommende ikke tar stillingen bør tilbudet gå til den som er innstilt som nummer en i innstillingens del 2. Hvis begge takker nei ber instituttstyret om at saken sendes tilbake. Enstemmig vedtatt.

 

Sak 04/15: Innstilling til stilling som førsteamanuensis i Midtøstens moderne historie – ny behandling

Saksdokumenter (kun i papirversjon):
- Fremleggsnotat av 22.12.2014
- Fremleggsnotat av 4.11.2014
- Kunngjøring
- Utvidet søkerliste
- Intervjukomiteens innstilling av 3.11.2014
- Sakkyndig vurdering av 1.9.2014
- Merknader fra tre av søkerne
- CV og publikasjonslister for de innstilte

Vedtak:
Instituttstyret har vurdert muligheten for å sende den sakkyndige innstillingen til førsteamanuensis i Midtøstens moderne historie tilbake til komiteen, men anser at de sakkyndige har forholdt seg til kriteriene i utlysningsteksten, og finner ingen grunn til å overprøve deres faglige skjønn. Institutttstyret kan heller ikke se at strategiske vurderinger eller hensyn til kjønnsbalanse eller etniske minoriteter skulle tilsi at innstillingen burde endres, og ber dekanen fremme innstillingen for fakultetets tilsettingsutvalg.

Eventuelt

Ingen saker meldt under eventuelt.

 

Oslo, 7. januar 2015

 

 

Tor Egil Førland                    Douwtje van der Meulen                     Nina Kristiansen

instituttleder

Publisert 19. jan. 2015 12:25 - Sist endret 19. jan. 2015 12:28