Protokoll fra møte i instituttstyret onsdag 4. februar 2015 kl. 14.15-14:45.

Møtet fant sted i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus.

Til stede:

Medlemmer: Tor Egil Førland (møteleder), Hilde Sandvik, Hilde Henriksen Waage, Mari Salberg, Margrethe Hopstock Havgar, Even Næss Bergseng, Nina Kristiansen;

Varamedlemmer: Douwtje van der Meulen; Ragnar Holst Larsen;

Observatør: Christopher Prescott;

Fra administrasjonen: Katrine Randin; Harald Schmedling (referent).
 

Til dagsorden:

Det fremkom ingen merknader til innkallingen. Ingen saker meldt under eventuelt.
 

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 7. januar 2015

Se protokoll fra møtet 7. januar 2015 her.

O-Sak B: Prosjekt om Norsk bankvesens historie

Orientering ved instituttleder.

O-Sak C: Status for utlyste stillinger

 • To universitetslektor stillinger (20 %) (historie i skolen): tilsetting behandlet i fakultetets tilsettingsutvalg 2. februar 2015.
 • Stillingen som 50 % universitetslektor i eldre historie: tilsetting behandlet i fakultetets tilsettingsutvalg 2. februar 2015.
 • Stilling som førsteamanuensis i middelhavsarkeologi: tilsetting behandlet i fakultetets tilsettingsutvalg 2. februar 2015.
 • Stilling som førsteamanuensis i Midtøstens moderne historie: tilsetting behandlet i fakultetets tilsettingsutvalg 2. februar 2015.
 • Stilling som professor II i klima/miljøhistorie: tilsetting behandlet i fakultetets tilsettingsutvalg 2. februar 2015.
 • To førsteamanuensisstillinger i samtidshistorie: sorteringskomiteen har levert sin vurdering. 14 søkere inviteres til å sende inn vitenskapelige arbeider. Arbeid pågår med å sette ned sakkyndig komite.
 • Førsteamanuensis i jernalderarkeologi: sorteringskomiteen har levert sin vurdering: sorteringskomiteen har levert sin vurdering. 5 søkere inviteres til å sende inn vitenskapelige arbeider. Arbeid pågår med å sette ned sakkyndig komite.
 • Stilling som førsteamanuensis II i middelalderhistorie: utlyst med søknadsfrist 1. februar 2015. 3 søkere har meldt seg.
 • Stilling som førsteamanuensis II i arkeometri og miljøarkeologi: utlyst med søknadsfrist 15. februar 2015.
 • Stilling som førsteamanuensis i konservering: utlyst med søknadsfrist 1. mars 2015.

O-Sak D: Øvrige orienteringssaker
 

 • Fakultetet har vedtatt en ny stipendiatfordelingspolitikk, som avviker fra den som ble ført under det forrige dekanatet
 • Norges historie på nett. Kort orientering om det videre arbeidet.
   

Til behandling i åpent møte:

Sak 04/15: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 4. februar 2015: Mari Salberg og Ragnar Holst Larsen.

 

Sak 05/15: Utlysning av postdoktorstilling i arkeologi

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 28.1.15
Forslag til kunngjøringstekst

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til utlysningstekst og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.
 

Sak 06/15: Utlysning av postdoktorstilling i isotopanalyse

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 28.1.2015
Forslag til kunngjøringstekst

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til utlysningstekst og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

 

Eventuelt

Ingen saker meldt under eventuelt.

 


Oslo, 4. februar 2015

 

 

Tor Egil Førland                  Ragnar Holst Larsen                            Mari Salberg

instituttleder

                                                                         

                                                                                                        Katrine Randin
                                                                                                        administrativ leder

 

Publisert 5. feb. 2015 09:35 - Sist endret 19. feb. 2015 14:12