Protokoll fra møte i instituttstyret onsdag 29. april kl. 14:15-15:52

Møtet fant sted i møterom 424, 4. etasje i Niels Treschows hus.

Til stede:

Medlemmer: Tor Egil Førland (møteleder), Hilde Sandvik, John McNicol, Hilde Henriksen Waage, Mari Salberg, Erlend K. Haavardsholm, Margrethe Hopstock Havgar, Even Næss Bergseng, Nina Kristiansen;
Observatør: Christopher Prescott;
Fra administrasjonen: Magne O. Rønningen (ble gitt talerett under sak 9/15); Harald Schmedling (referent).

 

Til dagsorden:

Det fremkom ingen merknader til innkallingen. Ingen saker meldt under eventuelt.

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 4. februar 2015

Se protokoll fra møtet 4. februar 2015 her.
 

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

 • To førsteamanuensisstillinger i samtidshistorie: sorteringskomiteen har levert sin vurdering. 14 søkere inviteres til å sende vitenskapelige arbeider. Den sakkyndige komiteen består av professor Pertti Ahonen, Universitetet i Jyväskylä, professor Sylvia Hahn, Universität Salzburg og førsteamanuensis Klaus Nathaus, IAKH.
 • Førsteamanuensis i jernalderarkeologi: sorteringskomiteen har levert sin vurdering. 5 søkere inviteres til å sende vitenskapelige arbeider. Den sakkyndige komiteen består av førsteamanuensis Andres Dobat, Aarhus Universitet og professor Elisabeth Nordbladh, Göteborgs Universitet og professor Lotte Hedeager, IAKH.
 • Førsteamanuensis II i middelalderhistorie: 3 personer har søkt innen fristens utløp 1. februar 2015. Den sakkyndige komiteen består av professor Franz-Josef Arlinghaus, Universität Bielefeld, professor Lena Rohrbach, Humbolt-Universität zu Berlin og professor Jon Vidar Sigurdsson, IAKH.
 • Førsteamanuensis II i arkeometri og miljøarkeologi: 2 personer har søkt innen fristens utløp 15. februar 2015. Arbeid pågår med å sette ned sakkyndig komite.
 • Førsteamanuensis i konservering: 21 personer har søkt innen fristens utløp 1. mars 2015. Det er nedsatt en sorteringskomité bestående av professor Tine Frøysaker, universitetslektor Doutwtje van der Meulen og professor Christopher Prescott, alle IAKH.
 • Postdoktor i nordisk neolitikum og tidlig jernalder: 10 personer har søkt stillingen. Innstillingskomiteen består av førsteamanuensis Sheila Coulson, IAKH, førsteamanuensis Ann Zanette Tsigaridas Glørstad, KHM, og professor Christopher Prescott, IAKH.
 • Postdoktor i isotopanalyse: 4 personer har søkt stillingen. Innstillingskomite er nedsatt: førsteamanuensis Per Persson, KHM, og førsteamanuensis Ingrid Fuglestvedt og professor Christopher Prescott, IAKH.
   

O-Sak C: Vernerunder og HMS-rapporter

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 21.4.2015
 

O-Sak D: Øvrige orienteringssaker
 

 • Søkertall til IAKHs studier 2015
 • Stipendfordeling fra HF
 • Andre verdenskrig-professorat
 • Norgeshistorie på nett

Orienteringssakene ble gjennomgått og tatt til etterretning.

 

Til behandling i åpent møte:

Sak 07/15: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 4. mars 2015: Hilde Sandvik og Even Næss Bergseng.
 

Sak 8/15: Årsrapport 2014

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 14.4.2015 fra instituttleder til instituttstyret
Årsrapport 2014 – Institutt for arkeologi, konservering og historie

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner den fremlagte Årsrapport 2014 med regnskap per 31.12.2014.
 

Sak 9/15: Studiekvalitetsrapport 2014

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 22.4.2015 fra instituttleder til instituttstyret
Studiekvalitetsrapport 2014

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner den fremlagte studiekvalitetsrapporten for 2014.
 

Sak 10/15: Kunngjøring av postdoktorstilling

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 21.4.2015 fra instituttleder til instituttstyret
(revidert) Søknad til Forskningsrådet av 12.3.2015 (gjelder også sak 11/15 nedenfor)
Kunngjøringstekst

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor.
 

Sak 11/15: Kunngjøring av forskerstilling

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 21.4.2015 fra instituttleder til instituttstyret
Kunngjøringstekst

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som forsker.
 

Eventuelt

Ingen saker meldt under eventuelt.
 

 

Oslo, 29. april 2015

 

Tor Egil Førland                         Hilde Sandvik                         Even Næss Bergseng

instituttleder

Publisert 4. mai 2015 10:30 - Sist endret 4. mai 2015 13:24