Protokoll fra møte i instituttstyret onsdag 27. mai kl. 14:15-15:10

Møtet fant sted i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus.

Til stede:

Medlemmer: Tor Egil Førland (møteleder), Hilde Sandvik, John McNicol; Mari Salberg, Erlend K. Haavardsholm; Even Næss Bergseng;
Varamedlemmer: Odd Arvid Storsveen;
Observatør: Christopher Prescott;
Fra administrasjonen: Katrine Randin; Harald Schmedling (referent).

 

Til dagsorden:

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 29. april 2015

Se protokoll fra møtet 29. april 2015 her.

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

  • To førsteamanuensisstillinger i samtidshistorie: Sorteringskomiteen inviterte 14 søkere til å sende inn vitenskapelige arbeider. Den sakkyndige komiteen, som bestod av professor Pertti Ahonen, Universitetet i Jyväskylä, professor Sylvia Hahn, Universität Salzburg og førsteamanuensis Klaus Nathaus, Universitetet i Oslo, leverte 16. mai sin vurdering.
  • Førsteamanuensis i jernalderarkeologi: sorteringskomiteen inviterte 5 søkere til å sende vitenskapelige arbeider. Den sakkyndige komiteen består av førsteamanuensis Andres Dobat, Aarhus Universitet, professor Elisabeth Nordbladh, Göteborgs Universitet og professor Lotte Hedeager, Universitetet i Oslo.
  • Førsteamanuensis II i middelalderhistorie: 3 personer har søkt innen fristens utløp 1. februar 2015. Den sakkyndige komiteen består av professor Franz-Josef Arlinghaus, Universität Bielefeld, professor Lena Rohrbach, Humbolt-Universität zu Berlin og professor Jón Viðar Sigurðsson, IAKH.
  • Førsteamanuensis II i arkeometri og miljøarkeologi: 2 personer har søkt innen fristens utløp 15. februar 2015. Arbeid pågår med å sette ned sakkyndig komite.
  • Førsteamanuensis i konservering: Sorteringskomiteen har invitert 6 søkere til å sende inn vitenskapelige arbeider. Arbeid pågår med å sette ned sakkyndig komite.
  • Postdoktor i nordisk neolitikum og tidlig jernalder: 10 personer har søkt stillingen. Innstillingskomiteen består av førsteamanuensis Ann Zanette Tsigaridas Glørstad, KHM, førsteamanuensis Sheila Coulson, og professor Christopher Prescott, begge IAKH.
  • Postdoktor i isotopanalyse: 4 personer har søkt stillingen. Innstillingskomiteen består av førsteamanuensis Per Persson, KHM, og førsteamanuensis Ingrid Fuglestvedt og professor Christopher Prescott, begge IAKH.

O-Sak C: Øvrige orienteringssaker
 

  • Det vil bli holdt et ekstraordinært styremøte onsdag 24. juni 2015
  • Søknader til NFR med søknadsfrist 27. mai 2015

 

Til behandling i åpent møte:

Sak 12/15: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 27. mai 2015: Mari Salberg og Odd Arvid Storsveen.
 

Sak 13/15: Regnskap 2015 – første tertial

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 19.5.2015 fra instituttleder til instituttstyret
Artsbasert regnskapsrapport 30.4.2015
Utdrag fra tiltaksbasert regnskapsrapport 30.4.2015
Prosjektrapport 30.4.2015

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner regnskapet for første tertial 2015.
 

Sak 14/15: IAKHs deltakelse i satsingen Unpacking the Nordic Model

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat med vedlegg (kun i papirversjon)

Medlemmene Sandvik og Storsveen forlot møtet under behandling av søknadene de selv var involvert i.

Vedtak:
Instituttstyret støtter de ovennevnte søknadene og er rede til å påta seg de økonomiske forpliktelsene som følger med eventuell innvilgelse.
 

Sak 15/15: Kunngjøring av to ph.d.-stillinger i arkeologi

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 19.5.2015 fra instituttleder til instituttstyret
Kunngjøringstekst

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner det fremlagte forslag til kunngjøringstekst og sender den til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.
 

Sak 16/15: Kunngjøring av to ph.d.-stillinger tilknyttet prosjektet Kunnskapssystemer i nordisk middelalder

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 19.5.2015 fra instituttleder til instituttstyret
Kunngjøringstekst

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner det fremlagte forslag til kunngjøringstekst og sender den til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.
 

Eventuelt

Ingen saker meldt under eventuelt.

 

Oslo, 27. mai 2015

 

Tor Egil Førland                  Odd Arvid Storsveen                     Mari Salberg

instituttleder                                                                                                                

                                                                                                  Katrine Randin
                                                                                                   administrativ leder

Publisert 27. mai 2015 16:31 - Sist endret 27. mai 2015 16:31