Protokoll fra møte i instituttstyret onsdag 24. juni 2015 kl. 14:15 - 15:50

Møtet fant sted i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus.

Til stede:

Medlemmer: Tor Egil Førland (møteleder), Hilde Sandvik, Mari Salberg, Erlend K. Haavardsholm;
Varamedlemmer: Douwtje van der Meulen, Odd Arvid Storsveen, Henrik Askjer;
Observatør: Christopher Prescott;
Fra administrasjonen: Katrine Randin; Harald Schmedling (referent).
 

Til dagsorden:

Det fremkom ingen merknader til innkallingen. Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 20, 19 og 18. Ingen saker meldt under eventuelt.
 

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 27. mai 2015

Se protokoll fra møtet 27. mai 2015 her.

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

 • Førsteamanuensis i jernalderarkeologi: sorteringskomiteen inviterte 5 søkere til å sende vitenskapelige arbeider. Den sakkyndige komiteen består av førsteamanuensis Andres Dobat, Aarhus Universitet, professor Elisabeth Nordbladh, Göteborgs Universitet og professor Lotte Hedeager, Universitetet i Oslo.
 • Førsteamanuensis II i middelalderhistorie: 3 personer har søkt innen fristens utløp 1. februar 2015. Den sakkyndige komiteen består av professor Franz-Josef Arlinghaus, Universität Bielefeld, professor Lena Rohrbach, Humbolt-Universität zu Berlin og professor Jón Viðar Sigurðsson, IAKH.
 • Førsteamanuensis II i arkeometri og miljøarkeologi: 2 personer har søkt innen fristens utløp 15. februar 2015. Den sakkyndige komiteen består av professor emeritus Else Kolstrup, Uppsala universitet, professor Bent van Odgaard, Aarhus universitet, og førsteamanuensis Per Ditlef Fredriksen, IAKH.
 • Førsteamanuensis i konservering: Sorteringskomiteen har invitert 6 søkere til å sende inn vitenskapelige arbeider. Den sakkyndige komiteen består av forsker Christian Degrigny, Haute Ecole Arc de Conservation-restauration, avdelingsleder Inger Marie Egenberg, Universitetet i Stavanger, og professor Tine Frøysaker, IAKH.

O-Sak C: Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis i historie knyttet til satsningen Unpacking the Nordic Model

Saksdokumenter:

Det ble foretatt en presisering i den foreslåtte utlysningstekst.

O-Sak D: Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis i historiefagets teori og metode

Saksdokumenter:

O-Sak E: Status for årsplantiltak per 1. juni 2015

Saksdokumenter:

O-Sak F: Øvrige orienteringssaker

 • Rober Marc Friedman har fått UiOs formidlingspris (se egen nyhetssak her)
 • Under HIFOs årsmøte har valgt professor Gro Hagemann til leder
 • NFR-programmer:
 • Professoratet om 2. verdenskrig blir lyst ut som et instituttstrategisk prosjekt med det første med søknadsfrist i løpet av første halvpart av oktober
 • Regjeringen har bevilget 10 millioner til forskning på høyreekstremisme. UiO ved Statsvitenskap er interessert i å søke. IAKH har sagt seg villig til å være med i søknadsprosessen.

 

Til behandling i åpent møte:

Sak 17/15: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 24. juni 2015: Douwtje van der Meulen og Erlend K. Haavardsholm.

 

Til behandling i lukket møte:

Sak 18/15: Innstilling til førsteamanuensisstillinger i samtidshistorie

Saksdokumenter (kun i papirversjon):

 • Kunngjøring
 • Utvidet søkerliste
 • Intervjukomiteens forslag til innstilling av 17.6.2015
 • Informasjon fra trukket kandidat
 • Sakkyndig vurdering
 • Merknader til sakkyndig vurdering
 • Sorteringskomiteens vurdering
 • Merknader til sorteringskomiteen
 • CV og publikasjonslister for de innstilte

 

Vedtak:

 1. Instituttstyret godkjenner intervjukomiteens forslag til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger. Dersom en av de to øverst rangerte takker nei, går tilbudet videre til de andre innstilte i den rekkefølgen de er rangert. Enstemmig vedtatt.
 2. I tillegg til å tilby stilling til de to øverst rangerte, ønsker instituttstyret å tilby også den tredje rangerte stilling som førsteamanuensis i samtidshistorie, med plikt til å dekke nordamerikansk historie. Dersom den tredje rangerte takker nei til denne stillingen, går dette tilbudet ikke videre til andre. Dersom tilbudet tas imot, vil IAKHs stillingsplan foreslått justert slik at instituttet i 2016 ikke utlyser to stillinger i moderne nordamerikansk historie, men én stilling i moderne nordamerikansk historie før 1900. Vedtatt mot en stemme (Sandvik).

 

Sak 19/15: Innstilling til stilling som postdoktor i arkeologi (nordisk arkeologi fra neolitikum til tidlig steinalder)

Saksdokumenter (kun i papirversjon):

 • Fremleggsnotat av 16.6.2015 fra instituttleder til instituttstyret
 • Kunngjøring
 • Utvidet søkerliste
 • Innstillingskomiteens forslag til innstilling av 15.6.2015
 • CV og publikasjonsliste for de innstilte

 

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.


Sak 20/15: Innstilling til stilling som postdoktor i arkeologi (isotopanalyse)

Saksdokumenter (kun i papirversjon):

 • Fremleggsnotat av 19.6.2015 fra instituttleder til instituttstyret
 • Kunngjøring
 • Utvidet søkerliste
 • Innstillingskomiteens forslag til innstilling av 19.6.2015
 • CV og publikasjonsliste for de innstilte

 

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

 

Eventuelt

Ingen saker meldt under eventuelt.

 

 

Oslo, 24. juni 2015

 

Tor Egil Førland              Douwtje van der Meulen             Erlend K. Haavardsholm

instituttleder                                                                                                                   

 

                                                                                              Katrine Randin
                                                                                              administrativ leder

 

Publisert 24. juni 2015 16:54