Innkalling til møte i instituttstyret onsdag 7. oktober 2015 kl. 14:00

Møtet finner sted på Quality Spa & Resort Son.

Til dagsorden:

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 24. juni 2015

Se protokoll fra møtet 24. juni 2015 her.

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

 • To førsteamanuensisstillinger i samtidshistorie. Det kom inn 111 søknader. 14 søkere ble invitert til å sende inn vitenskapelige arbeider. Den sakkyndige komiteen bestod av Pertti Ahonen, Jyväskylä Universitet, Sylvia Hahn, Salzburg Universitet, og Klaus Nathaus (IAKH). Fakultetets tilsettingsutvalg vedtok 21. august å tilby stillingene til Kim Priemel og Daniel Maul. Tilsettingsutvalget har også besluttet å tilby en stilling som førsteamanuensis i samtidshistorie til Doug Rossinow, etter forslag fra instituttstyret. Daniel Maul tiltrer 1. januar 2016 og Kim Priemel tilrer 1. juli 2016.
 • Førsteamanuensis i jernalderarkeologi. Det kom inn 16 søknader. 5 søkere er invitert til å sende inn vitenskapelige arbeider. Den sakkyndige komiteen består av Andres Dobat, Aarhus Universitet, Elisabeth Nordbladh, Göteborgs Universitet og Lotte Hedeager, IAKH.
 • Førsteamanuensis II i arkeometri og miljøarkeologi. Det kom inn 2 søknader. Den sakkyndige komiteen består av Else Kolstrup, Uppsala universitet, Charlotte Damm, Universitetet i Tromsø og Per Ditlef Fredriksen, IAKH.
 • Førsteamanuensis i konservering. Det kom inn 21 søknader. Sorteringskomiteen inviterte 6 søkere til å sende inn vitenskapelige arbeider. Sorteringskomiteen bestod av Christopher Prescott, Tine Frøysaker og Douwtje van der Meulen, IAKH. Den sakkyndige komiteen består av Christian Degrigny, Haute Ecole Arc de Conservation-restauration, Inger Marie Egenberg, Universitetet i Stavanger og Tine Frøysaker, IAKH.
 • Postdoktor i arkeologi (ny utlysning). Det kom inn 10 søknader. Innstillingskomiteen bestod av Zanette Glørstad, KHM, Christopher Prescott og Sheila Coulson, IAKH. Fakultetets tilsettingsutvalg vedtok 21. august å tilby stillingen til Marianne Hem Eriksen. Marianne Hem Eriksen tiltrer i februar 2016.
 • Postdoktor i arkeologi (isotopanalyse). Det kom inn 4 søknader. Innstillingskomiteen bestod av Per Persson, KHM, Christopher Prescott og Ingrid Fuglestvedt, IAKH. Fakultetets tilsettingsutvalg vedtok 21. august å tilby stillingen til Elise Naumann. Elise Naumann tiltrådte 1. september 2015.
 • Postdoktor tilknyttet prosjektet Copper in the Early Modern Period. Det kom inn 2 søknader. Innstillingskomiteen bestod av Christopher Prescott, Erling Sandmo og Knut Kjeldstadli, IAKH. På grunn av få kvalifiserte søkere er stillingen lyst ut på nytt med søknadsfrist 14. oktober.
 • Forsker tilknyttet prosjektet Copper in the Early Modern Period. Det kom inn 3 søknader. Innstillingskomiteen bestod av Christopher Prescott, Erling Sandmo og Knut Kjeldstadli, IAKH. På grunn av få kvalifiserte søkere er stillingen lyst ut på nytt med søknadsfrist 14. oktober.
 • To doktorgradsstipendiatstillinger i arkeologi. Det kom inn 22 søknader. Innstillingskomiteen består av Christopher Prescott, Lotte Hedeager og Ingrid Fuglestvedt, IAKH.
 • To doktorgradsstipendiatstillinger tilknyttet prosjektet Kunnskapssystemer i nordisk middelalder. Det kom inn 18 søknader. Innstillingskomiteen består av Finn Erhard Johannessen, Julie Lund og Ragnhild Bø, IAKH.
 • Førsteamanuensis i historiefagets teori og metode. Stillingen er lyst ut med søknadsfrist 30. oktober.
 • Førsteamanuensis i historie knyttet til satsningen Unpacking the Nordic Model. Stillingen er lyst ut med søknadsfrist 30. oktober.

O-Sak C: Øvrige orienteringssaker


Diskusjonssaker:

D-sak A: Norgeshistorie på nett

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 30.9.2015


D-sak B: Budsjett og årsplan 2016

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 29.9.2015
Rammenotat fra fakultetet
Utkast til årsplan med budsjettposter


D-sak C: Strategisk plan

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 29.9.2015


D-sak D: Institusjonsforankret strategisk prosjekt om annen verdenskrigs historie i Norge

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 1.10.2015

 

Til behandling i åpent møte:

Sak 21/15: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 7. oktober 2015: ……………………………… og ………………... .


Sak 22/15: Regnskapsrapport for andre tertial

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 22.9.2015
Artsbasert regnskapsrapport 31.8.2015
Utdrag fra tiltaksbasert regnskapsrapport 31.8.2015

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner regnskapet for andre tertial.

 

Til behandling i lukket møte:

Sak 23/15: Innstilling til stilling som førsteamanuensis II i middelalderhistorie

Saken trekkes.


Eventuelt

Oslo, 30. september 2015


Tor Egil Førland     
instituttleder                                                                                                                       

                                                                                                    Katrine Randin
                                                                                                    administrativ leder

Publisert 1. okt. 2015 16:15 - Sist endret 5. okt. 2015 10:53