Protokoll fra møte i instituttstyret onsdag 7. oktober 2015 kl. 14:00-16:10

Møtet fant sted på Quality Spa & Resort Son.

Til stede:
Medlemmer: Tor Egil Førland (møteleder), Hilde Sandvik, John McNicol, Hilde Henriksen Waage, Mari Salberg, Erlend K. Haavardsholm, Margrethe Hopstock Havgar, Even Næss Bergseng, Nina Kristiansen;
Observatører: Christopher Prescott, Nora Birkeland, Henrik Askjer;
Fra administrasjonen: Katrine Randin; Harald Schmedling (referent).

Til dagsorden:

Vedtakssak 23/15 trekkes.

Representanten Sandvik bemerket at etter hennes mening burde orienteringssak D, Institusjonsforankret strategisk prosjekt om annen verdenskrigs historie i Norge, ha vært tatt opp til diskusjon i styret i et tidligere møte for å ha bedre mulighet til å kunne nå søknadsfristen 14. oktober d.å.

Det fremkom ellers ingen merknader til innkallingen. Ingen saker meldt under eventuelt.

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 24. juni 2015

Se protokoll fra møtet 24. juni 2015 her.

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

 • To førsteamanuensisstillinger i samtidshistorie.Det kom inn 111 søknader. 14 søkere ble invitert til å sende inn vitenskapelige arbeider. Den sakkyndige komiteen bestod av Pertti Ahonen, Jyväskylä Universitet, Sylvia Hahn, Salzburg Universitet, og Klaus Nathaus (IAKH). Fakultetets tilsettingsutvalg vedtok 21. august å tilby stillingene til Kim Priemel og Daniel Maul. Tilsettingsutvalget har også besluttet å tilby en stilling som førsteamanuensis i samtidshistorie til Doug Rossinow, etter forslag fra instituttstyret. Daniel Maul tiltrer 1. januar 2016 og Kim Priemel tilrer 1. juli 2016.
 • Førsteamanuensis i jernalderarkeologi. Det kom inn 16 søknader. 5 søkere er invitert til å sende inn vitenskapelige arbeider. Den sakkyndige komiteen består av Andres Dobat, Aarhus Universitet, Elisabeth Nordbladh, Göteborgs Universitet og Lotte Hedeager, IAKH.
 • Førsteamanuensis II i arkeometri og miljøarkeologi. Det kom inn 2 søknader. Den sakkyndige komiteen består av Else Kolstrup, Uppsala universitet, Charlotte Damm, Universitetet i Tromsø og Per Ditlef Fredriksen, IAKH.
 • Førsteamanuensis i konservering. Det kom inn 21 søknader. Sorteringskomiteen inviterte 6 søkere til å sende inn vitenskapelige arbeider. Sorteringskomiteen bestod av Christopher Prescott, Tine Frøysaker og Douwtje van der Meulen, IAKH. Den sakkyndige komiteen består av Christian Degrigny, Haute Ecole Arc de Conservation-restauration, Inger Marie Egenberg, Universitetet i Stavanger og Tine Frøysaker, IAKH.
 • Postdoktor i arkeologi (ny utlysning). Det kom inn 10 søknader. Innstillingskomiteen bestod av Zanette Glørstad, KHM, Christopher Prescott og Sheila Coulson, IAKH. Fakultetets tilsettingsutvalg vedtok 21. august å tilby stillingen til Marianne Hem Eriksen. Marianne Hem Eriksen tiltrer i februar 2016.
 • Postdoktor i arkeologi (isotopanalyse). Det kom inn 4 søknader. Innstillingskomiteen bestod av Per Persson, KHM, Christopher Prescott og Ingrid Fuglestvedt, IAKH. Fakultetets tilsettingsutvalg vedtok 21. august å tilby stillingen til Elise Naumann. Elise Naumann tiltrådte 1. september 2015.
 • Postdoktor tilknyttet prosjektet Copper in the Early Modern Period. Det kom inn 2 søknader. Innstillingskomiteen bestod av Christopher Prescott, Erling Sandmo og Knut Kjeldstadli, IAKH. På grunn av få kvalifiserte søkere er stillingen lyst ut på nytt med søknadsfrist 14. oktober.
 • Forsker tilknyttet prosjektet Copper in the Early Modern Period. Det kom inn 3 søknader. Innstillingskomiteen bestod av Christopher Prescott, Erling Sandmo og Knut Kjeldstadli, IAKH. På grunn av få kvalifiserte søkere er stillingen lyst ut på nytt med søknadsfrist 14. oktober.
 • To doktorgradsstipendiatstillinger i arkeologi. Det kom inn 22 søknader. Innstillingskomiteen består av Christopher Prescott, Lotte Hedeager og Ingrid Fuglestvedt, IAKH.
 • To doktorgradsstipendiatstillinger tilknyttet prosjektet Kunnskapssystemer i nordisk middelalder. Det kom inn 18 søknader. Innstillingskomiteen består av Finn Erhard Johannessen, Julie Lund og Ragnhild Bø, IAKH.
 • Førsteamanuensis i historiefagets teori og metode. Stillingen er lyst ut med søknadsfrist 30. oktober.
 • Førsteamanuensis i historie knyttet til satsningen Unpacking the Nordic Model. Stillingen er lyst ut med søknadsfrist 30. oktober.

O-Sak C: Øvrige orienteringssaker

 • Valg til instituttstyret fra gruppene for midlertidig vitenskapelige ansatte og studenter for året 2016. Studentrepresentantene i styret oppfordres til snarest å utpeke en student til instituttets valgstyre.
 • Statsbudsjettet for 2016. Det ble orientert om forslag i statsbudsjettet som berører vårt fakultet og institutt.
 • Humanioraevalueringen i regi av Norges forskningsråd. Det blir en evaluering av humanistisk forskning, hensynstatt til undervisning i humaniora.
 • Utlysning av midler for etablering av et midlertidig Senter for forskning på høyreekstremisme og relaterte fagfelt (Samrisk).

Orienteringssakene ble gjennomgått og tatt til etterretning.

Diskusjonssaker

D-sak A: Norgeshistorie på nett

Saksdokument:
Fremleggsnotat av 30.9.2015

D-sak B: Budsjett og årsplan 2016

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 29.9.2015
Rammenotat fra fakultetet
Utkast til årsplan med budsjettposter

D-sak C: Strategisk plan

Saksdokument:
Fremleggsnotat av 29.9.2015

D-sak D: Institusjonsforankret strategisk prosjekt om annen verdenskrigs historie i Norge

Saksdokument:
Fremleggsnotat av 1.10.2015

Diskusjonssakene ble gjennomgått og drøftet inngående.

Til behandling i åpent møte:

Sak 21/15: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 7. oktober 2015: Margrethe Hopstok Havgar og Mari Salberg.

Sak 22/15: Regnskapsrapport for andre tertial

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 22.9.2015
Artsbasert regnskapsrapport 31.8.2015
Utdrag fra tiltaksbasert regnskapsrapport 31.8.2015

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner regnskapet for andre tertial.

Sak 23/15: Innstilling til stilling som førsteamanuensis II i middelalderhistorie

Saken trekkes.

Eventuelt

Ingen saker meldt under eventuelt.


Oslo, 8. oktober 2015
 

Tor Egil Førland                   Mari Salberg                      Margrethe Hopstock Havgar
instituttleder                                                                                                                       

                                                                                       Katrine Randin
                                                                                       administrativ leder

Publisert 8. okt. 2015 13:47 - Sist endret 8. okt. 2015 14:04