Protokoll fra møte i instituttstyret onsdag 4. november 2015, kl. 14:15-15:05

Møtet fant sted i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus.

Til stede:

Medlemmer: Tor Egil Førland (møteleder), Hilde Sandvik, John McNicol, Mari Salberg, Erlend K. Haavardsholm, Margrethe Hopstock Havgar, Even Næss Bergseng;
Varamedlemmer: Odd Arvid Storsveen;
Observatører: Christopher Prescott;
Fra administrasjonen: Katrine Randin; Harald Schmedling (referent).

Til dagsorden:

Det fremkom ingen merknader til innkallingen. Ingen saker meldt under eventuelt. Representantene Storsveen og Sandvik forlot møtet under behandling av sak 31/15.

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 7. oktober 2015

Se protokoll fra møtet 7. oktober 2015 her.

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

 • Førsteamanuensis i jernalderarkeologi. Det kom inn 16 søknader. 5 søkere er invitert til å sende inn vitenskapelige arbeider. Den sakkyndige komiteen består av Andres Dobat, Aarhus Universitet, Elisabeth Nordbladh, Göteborgs Universitet og Lotte Hedeager, IAKH.
 • Førsteamanuensis II i arkeometri og miljøarkeologi. Det kom inn 2 søknader. Den sakkyndige komiteen består av Else Kolstrup, Uppsala universitet, Charlotte Damm, Universitetet i Tromsø og Per Ditlef Fredriksen, IAKH.
 • Førsteamanuensis i konservering. Det kom inn 21 søknader. Sorteringskomiteen inviterte 6 søkere til å sende inn vitenskapelige arbeider. Sorteringskomiteen bestod av Christopher Prescott, Tine Frøysaker og Douwtje van der Meulen, IAKH. Den sakkyndige komiteen består av Christian Degrigny, Haute Ecole Arc de Conservation-restauration, Inger Marie Egenberg, Universitetet i Stavanger og Tine Frøysaker, IAKH.
 • Førsteamanuensis i historiefagets teori og metode. Det meldte seg 13 søkere innen søknadsfristen 30. oktober.
 • Førsteamanuensis i historie knyttet til satsningen Unpacking the Nordic Model. Det meldte seg 16 søkere innen søknadsfristen 30. oktober.

O-Sak C: Møteplan for instituttstyret våren 2016

Møtedato:                         Innleveringsfrist:

3. februar                           26. januar
9. mars                              1. mars
6. april                               29. mars
4. mai                                26. april
1. juni                                24. mai


O-Sak D: Øvrige orienteringssaker

 • Passordet på Norgeshistorien på nett blir hevet 25. november. Det blir en åpningsmarkering i begynnelsen av desember.
 • Valg av representanter for gruppene studenter og midlertidig vitenskapelig ansatte til instituttstyret for 2016.

Til behandling i åpent møte:

Sak 24/15: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 4. november 2015: Odd Arvid Storsveen og Even Næss Bergseng.

Sak 25/15: Budsjett og årsplan 2016

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 30.10.2015 (revidert)
Saksnotat budsjett 2016 (revidert)
Utkast til budsjett (revidert)
Utdrag fra tiltaksbudsjett 2016
Utkast til årsplan med budsjettposter

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner budsjett og årsplan for 2016.

Til behandling i lukket møte:

Sak 26/15: Innstilling til stilling som førsteamanuensis II i middelalderhistorie

Saksdokumenter (kun i papirversjon):

 • Fremleggsnotat av 28.10.2015 fra instituttleder til instituttstyret
 • Kunngjøring
 • Utvidet søkerliste
 • Intervjukomiteens forslag til innstilling av 27.10.2015
 • Sakkyndig vurdering av 26.7. 2015
 • CV og publikasjonslister for de innstilte

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Sak 27/15: Innstilling til to doktorgradsstillinger i arkeologi

Saksdokumenter (kun i papirversjon):

 • Fremleggsnotat av 26.10.2015 fra instituttleder til instituttstyret
 • Kunngjøring
 • Utvidet søkerliste
 • Innstillingskomiteens forslag til innstilling av 20.10.2015
 • CV og publikasjonslister for de innstilte

Vedtak:
Instituttstyret innstiller de rangerte kandidatene til de to ph.d.-stipendene i arkeologi og sender dette forslaget videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Sak 28/15: Innstilling til to doktorgradsstillinger tilknyttet prosjektet Kunnskapssystemer i nordisk middelalder

Saksdokumenter (kun i papirversjon):

 • Fremleggsnotat av 26.10.2015 fra instituttleder til instituttstyret
 • Kunngjøring
 • Utvidet søkerliste
 • Innstillingskomiteens forslag til innstilling av 23.20.2015
 • CV og publikasjonslister for de innstilte

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Sak 29/15: Innstilling til stilling som postdoktor tilknyttet prosjektet Copper in the Early Modern Period

Saksdokumenter (kun i papirversjon):

 • Fremleggsnotat av 28.10.2015 fra instituttleder til instituttstyret
 • Kunngjøring
 • Utvidet søkerliste
 • Innstillingskomiteens forslag til innstilling av 28.10.2015
 • CV og publikasjonslister for de innstilte

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Sak 30/15: Innstilling til forskerstilling tilknyttet prosjektet Copper in the Early Modern Period

Saksdokumenter (kun i papirversjon):

 • Fremleggsnotat av 28.10.2015 fra instituttleder til instituttstyret
 • Kunngjøring
 • Utvidet søkerliste
 • Innstillingskomiteens forslag til innstilling av 28.10.2015
 • CV og publikasjonslister for de innstilte

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Sak 31/15: Kallelse av førsteamanuensis II

Saksdokumenter (kun i papirversjon):

 • Fremleggsnotat av 30.10.2015 fra instituttleder til instituttstyret
 • CV med publikasjonsliste
 • Søknad om opprettelse av forskergruppen «Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900» for perioden 2016-2018

Representantene Storsveen og Sandvik forlot møtet under behandling av denne sak.

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til kallelse og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Eventuelt

Ingen saker meldt under eventuelt.

Oslo, 4. november 2015


Tor Egil Førland                     Odd Arvid Storsveen                     Even Næss Bergseng
Instituttleder                                                                                                                        

                                                                                                     Katrine Randin
                                                                                                     administrativ leder

Publisert 5. nov. 2015 10:38 - Sist endret 5. nov. 2015 10:38