Protokoll fra møte i instituttstyret onsdag 9. desember 2015 kl. 14:15-15:55

Møtet fant sted i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus.

Til stede:

Medlemmer: Tor Egil Førland (møteleder), Hilde Sandvik, John McNicol, Hilde Henriksen Waage, Erlend K. Haavardsholm, Margrethe Hopstock Havgar, Even Næss Bergseng, Nina Kristiansen;
Varamedlemmer: Marianne Hem Eriksen;
Observatører: Christopher Prescott, Douwtje van der Meulen;
Fra administrasjonen: Katrine Randin; Harald Schmedling (referent).
 

Til dagsorden:

Det fremkom ingen merknader til innkallingen. Ingen saker meldt under eventuelt.

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 4. november 2015

Se protokoll fra møtet 4. november 2015 her.
 

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

 • Førsteamanuensis i jernalderarkeologi. Det kom inn 16 søknader. 5 søkere er invitert til å sende inn vitenskapelige arbeider. Den sakkyndige komiteen består av Andres Dobat, Aarhus Universitet, Elisabeth Nordbladh, Göteborgs Universitet og Lotte Hedeager, IAKH. Sakkyndig uttalelse foreligger og er sendt søkerne.
 • Førsteamanuensis II i arkeometri og miljøarkeologi. Det kom inn 2 søknader. Den sakkyndige komiteen består av Else Kolstrup, Uppsala universitet, Charlotte Damm, Universitetet i Tromsø og Per Ditlef Fredriksen, IAKH. Sakkyndig uttalelse foreligger og er sendt søkerne.
 • Førsteamanuensis i konservering. Det kom inn 21 søknader. Sorteringskomiteen inviterte 6 søkere til å sende inn vitenskapelige arbeider. Sorteringskomiteen bestod av Christopher Prescott, Tine Frøysaker og Douwtje van der Meulen, IAKH. Den sakkyndige komiteen består av Christian Degrigny, Haute Ecole Arc de Conservation-restauration, Inger Marie Egenberg, Universitetet i Stavanger og Tine Frøysaker, IAKH. Sakkyndig uttalelse foreligger og er sendt søkerne.
 • Førsteamanuensis i historiefagets teori og metode. Det meldte seg 13 søkere innen søknadsfristen 30. oktober. Sorteringskomiteen består av Tor Egil Førland, Einar Lie og Veronique Pouillard.
 • Førsteamanuensis i historie knyttet til satsningen Unpacking the Nordic Model. Det meldte seg 16 søkere innen søknadsfristen 30. oktober. Sorteringskomiteen består av Tor Egil Førland, Hilde Henriksen Waage og Finn Erhard Johannessen.
   

O-Sak C:  Valg til styret for 2016: Valgprotokoll for gruppene midlertidig vitenskapelig ansatte og studenter

Saksdokumenter:
Protokoll av 2.12.2015 fra valgstyret
 

O-Sak D: Kunngjøring av to stillinger som førsteamanuensis i moderne europeisk historie (etter ca. 1750)

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 1.12.2015 fra instituttleder til instituttstyret
Forslag til kunngjøringstekst
Stillingsplan for IAKH 2014-2017 finner du her
 

O-Sak E: Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis i moderne nordamerikansk historie før 1900

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 1.12.2015 fra instituttleder til instituttstyret
Forslag til kunngjøringstekst
Stillingsplan for IAKH 2014-2017 finner du her
 

O-Sak F: Tildeling av stipendiatstillinger

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 1.12.2015 fra instituttleder til instituttstyret
 

O-Sak G: Øvrige orienteringssaker

a) Tilsettinger vedtatt i TUV (Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger) i møte 27.11.2015:

 • Førsteamanuensis II (SKO 1011) i middelalderhistorie ved IAKH: Sita Steckel.
 • To stillinger som stipendiat (SKO 1017) tilknyttet prosjektet "Kunnskapssystemer i nordisk middelalder" ved IAKH: Ole-Albert Rønning og Linn Willetts Borgen.
 • To stillinger som stipendiat i arkeologi (SKO 1017) ved IAKH: Carine S. R. Eymundsson og Marie Amundsen.
 • Stilling som postdoktor ved prosjektet "Copper in the Early Modern Period" (SKO 1352) ved IAKH: Kristin Ranestad
 • Stilling som forsker ved prosjektet "Copper in the Early Modern Period" (SKO 1109) ved IAKH: Ragnhild Hutchison
 • Tilsetting ved kallelse i 20 % stilling som førsteamanuensis II ved IAKH: Ruth Hemstad.

b) IAKH har fått 4 av 12 FRIHUMSAM-tildelinger:

 • Professor Jón Viðar Sigurðsson, i samarbeid med Hans Jacob Orning, fikk støtte til Forskerprosjektet "The Nordic 'Civil Wars' in the High Middle Ages from a cross-disciplinary and comparative perspective".
 • Førsteamanuensis Julie Lund fikk midler til "Unge forskertalenter"-prosjektet "Using the Past in the Past. Viking Age Scandinavia as a Renaissance?".
 • Tereza Kuldova, ph.d. og nåværende postdok på HERA-prosjektet "The enterprise of Culture", fikk mobilitetsstipend med prosjektet "Gangs, Brands and Intellectual Property Rights: Interdisciplinary Comparative Study of Outlaw Motorcycle Gangs and Luxury Brands".
 • Marianne Hem Eriksen, ph.d. (gjennomføringsstipendiat), fikk mobilitetsstipend med prosjektet "Archaeology of Dwelling. Architecture, household, and social structure in Scandinavia through deep time, 1800BCE - 1000CE".

c) Norgeshistorien på nett ble lansert fredag 4.12.2015

Se nyhetssak her.

d) Orientering om rapporten «Ark – Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelser» fra NTNU

Det vil bli foretatt en arbeidsmiljøundersøkelse over nyttår.

e) Orientering om det videre arbeidet med Forskningsrådets evaluering av humanistisk forskning i Norge.

 

Til behandling i åpent møte:

Sak 32/15: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 9. desember 2015: Marianne Hem Eriksen og Nina Kristiansen.
 

Sak 33/15: Strategisk plan for IAKH 2016-2020

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 2.12.2015
Strategisk plan av 11.12.2015 (revidert)

Representanten Sandvik foreslo at saken behandles som diskusjonssak for heller å bli tatt opp som vedtakssak etter diskusjon i et allmøte ved instituttet. Forslaget falt mot Sandviks stemme.

Vedtak:
Instituttstyret vedtar forslaget til strategisk plan for IAKH med de merknader som fremkom i møtet. Instituttleder får fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer.

 

Eventuelt

Ingen saker meldt under eventuelt.

 

Oslo, 9. desember 2015

 

 

Tor Egil Førland                      Marianne Hem Eriksen            Nina Kristiansen
Instituttleder                

                                                             

                                                                                                Katrine Randin
                                                                                                administrativ leder

Publisert 10. des. 2015 10:04 - Sist endret 14. des. 2015 16:52