Protokoll fra møte i instituttstyret onsdag 3. februar 2016 kl. 14:15-15:20

Møtet fant sted i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus.

Til stede:

Medlemmer: Tor Egil Førland (møteleder), Hilde Sandvik, John McNicol, Hilde Henriksen Waage, Erlend K. Haavardsholm, Margrethe Hopstock Havgar, Nora Birkeland, Nina Kristiansen;
Varamedlemmer: Marianne Hem Eriksen;
Observatører: Christopher Prescott, Douwtje van der Meulen;
Fra administrasjonen: Ragnar Holst Larsen; Harald Schmedling (referent).

Til dagsorden:

Det fremkom ingen merknader til innkallingen. Ingen saker meldt under eventuelt. Representantene Waage og Sandvik forlot møtet under realitetsbehandlingen av sak 02/16: Fordeling av stipendiatstillinger.

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 9. desember 2015

Se protokoll fra møtet 9. desember 2015 her.

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

  • Førsteamanuensis i jernalderarkeologi. Det kom inn 16 søknader. Sorteringskomiteen bestod av Christopher Prescott, Ingrid Fuglestvedt og Sheila Coulson. 5 søkere ble invitert til å sende inn vitenskapelige arbeider. Den sakkyndige komiteen bestod av Lotte Hedeager, Andres Dobat, Aarhus Universitet og Elisabeth Nordbladh, Göteborgs Universitet. Innstillingskomiteen består av Christopher Prescott, Søren Handberg og Karin Kaldhussæter Lindboe (student). Prøveforelesninger og intervjuer vil bli gjennomført i uke 7.
  • Førsteamanuensis II i arkeometri og miljøarkeologi. Det kom inn 2 søknader. Den sakkyndige komiteen bestod av Per Ditlef Fredriksen, Else Kolstrup, Uppsala universitet og Charlotte Damm, Universitetet i Tromsø. Innstillingskomiteen består av Julie Lund, Søren Handberg og Katrine Furu Dyvart (student). Prøveforelesninger og intervjuer vil bli gjennomført i uke 9.
  • Førsteamanuensis i konservering. Det kom inn 21 søknader. Sorteringskomiteen bestod av Christopher Prescott, Tine Frøysaker og Douwtje van der Meulen. 6 søkere ble invitert til å sende inn vitenskapelige arbeider. Den sakkyndige komiteen bestod av Tine Frøysaker, Christian Degrigny, Haute Ecole Arc de Conservation-restauration og Inger Marie Egenberg, Universitetet i Stavanger. Innstillingskomiteen består av Christopher Prescott, Noëlle Streeton og Tor Erik Skaaland (student). Prøveforelesninger og intervjuer vil bli gjennomført i uke 6.
  • Førsteamanuensis i historiefagets teori og metode. Det kom inn 14 søknader. Sorteringskomiteen bestod av Tor Egil Førland, Einar Lie og Veronique Pouillard. 5 søkere er invitert til å sende inn vitenskapelige arbeider. Den sakkyndige komiteen består av Kristine Bruland, Rolf Torstendahl, Uppsala universitet og Jouni-Matti Kuukkanen, University of Oulo.
  • Førsteamanuensis i historie knyttet til satsningen «Unpacking the Nordic Model». Det kom inn 16 søknader. Sorteringskomiteen bestod av Tor Egil Førland, Hilde Henriksen Waage og Finn Erhard Johannessen. 6 søkere er invitert til å sende inn vitenskapelige arbeider. Den sakkyndige komiteen består av John Peter Collett, Bo Stråth, University of Helsinki og Juliane Engelhardt, Københavns universitet.

O-Sak C:  Tilsetting av instituttleder

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 20.1.2016

O-Sak D: Ark – Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse

O-Sak E: Evaluering av humanistisk forskning i Norge (HUMEVAL)

O-Sak F: Nye studietilbud ved instituttet

O-Sak G: Øvrige orienteringssaker

  • Eksternt finansierte prosjekter: Statoils historie (forprosjekt); Sparebankenes historie (nedskalert).

Orienteringssakene ble gjennomgått og tatt til etterretning.
 

Til behandling i åpent møte:

Sak 01/16: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 3. februar 2016: Nora Birkeland og John McNicol.

Sak 02/16: Fordeling av stipendiatstillinger

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 27.1.2016

Vedtak:
De fire stipendiatstillingene fra fakultetet fordeles med en til hver av de to forskerprosjektsøknadene fra instituttet som fikk toppkarakter i siste FRIPRO-runde uten å få tildeling (Sandmos «History of Knowledge» og Waages «Dangerous Liaisons»), samt en til UiO Norden-gruppa «Offentlighet og ytringsfrihet 1815–1900» og en til feltet «material studies» i arkeologi/konservering.

Sak 03/16: Kunngjøring av doktorgradsstipendiatstilling i arkeologi

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 20.1.2016
Utlysningstekst - engelsk
Utlysningstekst - norsk

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner den fremlagte kunngjøringsteksten.
 

Eventuelt

Ingen saker meldt under eventuelt.
 

Oslo, 3. februar 2016
 

Tor Egil Førland                             John McNicol                              Nora Birkeland
Instituttleder

Publisert 4. feb. 2016 09:32