Innkalling til møte i instituttstyret onsdag 9. mars 2016 kl. 14:15

Møtet finner sted i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus.

Til dagsorden:

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 3. februar 2016

Se protokoll fra møtet 3. februar 2016 her.

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

  • Førsteamanuensis II i arkeometri og miljøarkeologi. Det kom inn 2 søknader. Den sakkyndige komiteen bestod av Per Ditlef Fredriksen, Else Kolstrup, Uppsala universitet og Charlotte Damm, Universitetet i Tromsø. Innstillingskomiteen består av Julie Lund, Søren Handberg og Katrine Furu Dyvart (student). Prøveforelesninger og intervjuer vil bli gjennomført i uke 10.
  • Førsteamanuensis i historiefagets teori og metode. Det kom inn 14 søknader. Sorteringskomiteen bestod av Tor Egil Førland, Einar Lie og Veronique Pouillard. 5 søkere er invitert til å sende inn vitenskapelige arbeider. Den sakkyndige komiteen består av Kristine Bruland, Rolf Torstendahl, Uppsala universitet og Jouni-Matti Kuukkanen, University of Oulo.
  • Førsteamanuensis i historie knyttet til satsningen «Unpacking the Nordic Model». Det kom inn 16 søknader. Sorteringskomiteen bestod av Tor Egil Førland, Hilde Henriksen Waage og Finn Erhard Johannessen. 6 søkere er invitert til å sende inn vitenskapelige arbeider. Den sakkyndige komiteen består av John Peter Collett, Bo Stråth, University of Helsinki og Juliane Engelhardt, Københavns universitet.
  • Førsteamanuensis i moderne europeisk historie – to stillinger. Stillingene er lyst ut med søknadsfrist 1. april 2016.

O-Sak C: Ark – Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse

O-Sak D: Evaluering av humanistisk forskning i Norge (HUMEVAL)

O-Sak E: Forskingsprosjekt: Statoils historie

Saksdokumenter (vedlagt):
Fremleggsnotat av 2.3.2016

O-Sak F: Øvrige orienteringssaker


Diskusjonssaker:

D-Sak A: Tilsetting av instituttleder

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 22.2.2016
 

Til behandling i åpent møte:

Sak 04/16: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 9. mars 2016: ……………………………… og ………………... .
 

Sak 05/16: Opprettelse av masterprogram i internasjonal og transnasjonal historie

Saksdokumenter (vedlagt):
Fremleggsnotat av 2.3.2016
Proposal for a Master Program in Modern International and Transnational History

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslag til opprettelse av masterprogram i internasjonal og transnasjonal historie.
 

Sak 06/16: Kunngjøring av doktorgradsstipendiatstilling innenfor kunnskapshistorie i tidlig-moderne tid

Saksdokumenter (vedlagt):
Fremleggsnotat av 2.3.2016
Forslag til utlysningstekst
Forslag til utlysningstekst - engelsk

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner den fremlagte kunngjøringsteksten.
 

Sak 07/16: Kunngjøring av doktorgradsstipendiatstilling i historie innenfor Midtøstens nyere historie

Saksdokumenter (vedlagt):
Fremleggsnotat av 2.3.2016
Forslag til utlysningstekst
Forslag til utlysningstekst - engelsk

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner den fremlagte kunngjøringsteksten.


Sak 08/16: Kunngjøring av doktorgradsstipendiatstilling i historie knyttet til prosjektet «Offentlighet og ytringsfrihet 1815–1900»

Saksdokumenter (vedlagt):
Fremleggsnotat av 2.3.2016
Forslag til utlysningstekst

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner den fremlagte kunngjøringsteksten.
 

Sak 09/16: Kunngjøring av doktorgradsstipendiatstilling i innenfor feltet «material studies» i arkeologi/konservering

Saksdokumenter (vedlagt):
Fremleggsnotat av 2.3.2016
Forslag til utlysningstekst

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner den fremlagte kunngjøringsteksten.
 

Sak 10/16: Kunngjøring av doktorgradsstipendiatstilling i arkeologi

Saksdokumenter (vedlagt):
Fremleggsnotat av 2.3.2016
Forslag til utlysningstekst

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner den fremlagte kunngjøringsteksten.
 

Sak 11/16: Kunngjøring av to doktorgradsstipendiatstilling knyttet til det eksternt finansierte prosjektet «Nordiske ‘borgerkriger’ i høymiddelalderen»

Saksdokumenter (vedlagt):
Fremleggsnotat av 2.3.2016
Forslag til utlysningstekst
Forslag til utlysningstekst - engelsk

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner den fremlagte kunngjøringsteksten.


Til behandling i lukket møte:

Sak 12/15: Innstilling til stilling som førsteamanuensis i jernalderarkeologi

Saksdokumenter (kun i papirversjon):
Fremleggsnotat av 3.3.2016 fra instituttleder til instituttstyret
Kunngjøring
Utvidet søkerliste
Intervjukomiteens forslag til innstilling av 29.2.2016
Sakkyndig vurdering av 1.12.2015 (med vedlagt merknad)
Sorteringskomiteens vurdering av 22.2.2015
CV og publikasjonslister for den innstilte

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.
 

Sak 13/15: Innstilling til stilling som førsteamanuensis i konservering

Saksdokumenter (kun i papirversjon):
Fremleggsnotat av 3.3.2016 fra instituttleder til instituttstyret
Kunngjøring
Utvidet søkerliste
Intervjukomiteens forslag til innstilling av 3.3.2016
Oversendelsesbrev fra sakkyndig komité av 26.11.2105
Sakkyndig vurdering av 19.11.2015 (med vedlagt merknad)
Sakkyndig vurdering av 9.10.2015 (med vedlagte merknader)
Sorteringskomiteens vurdering av 13.5.2015 (med vedlagt merknad)
CV og publikasjonslister for de innstilte

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.


Eventuelt

 

Oslo, 2. mars 2016

 

Tor Egil Førland
Instituttleder

                                                                                           Katrine Randin
                                                                                           administrativ leder

Publisert 4. mars 2016 15:09 - Sist endret 10. mars 2016 10:41