Protokoll fra møte i instituttstyret onsdag 6. april 2016 kl. 14:15-15:30

Møtet fant sted i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus.

Til stede:

Medlemmer: Tor Egil Førland (møteleder), Hilde Sandvik, John McNicol, Hilde Henriksen Waage, Erlend K. Haavardsholm, Mari Salberg, Margrethe Hopstock Havgar, Nora Birkeland, Nina Kristiansen;
Observatører: Christopher Prescott; Douwtje van der Meulen (kun i åpent møte);
Fra administrasjonen: Magne O. Rønningen (kun i åpent møte); Katrine Randin, Harald Schmedling (referent).

Til dagsorden:

Det fremkom ingen merknader til innkallingen. Ingen saker meldt under eventuelt.

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 9. mars 2016

Se protokoll fra møtet 9. mars 2016 her.

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

  • Førsteamanuensis i historiefagets teori og metode. Det kom inn 14 søknader. Sorteringskomiteen bestod av Tor Egil Førland, Einar Lie og Veronique Pouillard. 5 søkere er invitert til å sende inn vitenskapelige arbeider. Den sakkyndige komiteen består av Kristine Bruland, Rolf Torstendahl, Uppsala universitet og Jouni-Matti Kuukkanen, University of Oulo.
  • Førsteamanuensis i historie knyttet til satsningen «Unpacking the Nordic Model». Det kom inn 16 søknader. Sorteringskomiteen bestod av Tor Egil Førland, Hilde Henriksen Waage og Finn Erhard Johannessen. 6 søkere er invitert til å sende inn vitenskapelige arbeider. Den sakkyndige komiteen består av John Peter Collett, Bo Stråth, University of Helsinki og Juliane Engelhardt, Københavns universitet.
  • Førsteamanuensis i moderne europeisk historie – to stillinger. Søknadsfristen utløp 1. april 2016. 53 søkere.
  • Doktorgradsstipendiat i arkeologi (kulturarv). Stillingen er lyst ut med søknadsfrist 2. mai 2016.

O-Sak C: Evaluering av humanistisk forskning i Norge (HUMEVAL)

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 30.3.2016
Selvevaluering

O-Sak D: HFs karriereløpsprogram

O-Sak E: Senter for fremragende forskning (SFF)

O-Sak F: Tilsetting av instituttleder

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 1.4.2016

O-Sak G: Øvrige orienteringssaker

Samtale med Statoil om Statoils historie pågår.


Orienteringssakene ble gjennomgått og tatt til etterretning.
 

Til behandling i åpent møte:

Sak 14/16: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 6. april 2016: Margrethe Hopstock Havgar og John McNicol.

Sak 15/16: Instituttets årsrapport 2015

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 30.3.2016
Årsrapport 2015

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner den fremlagte årsrapporten for 2015.

Sak 16/16: Kvalitetsrapport for studier 2015

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 30.3.2016
IAKHs studiekvalitetsrapport 2015

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner den fremlagte studiekvalitetsrapporten for 2015.


Til behandling i lukket møte:

Sak 17/15: Innstilling til stilling som førsteamanuensis II i arkeometri

Saksdokumenter (kun i papirversjon):
Fremleggsnotat av 30.3.2016 fra instituttleder til instituttstyret
Kunngjøring
Utvidet søkerliste
Intervjukomiteens forslag til innstilling av 17.3.2016
Sakkyndig vurdering av 6.1.2016
CV og publikasjonslister for den innstilte

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Sak 18/15: Innstilling til stilling som forsker

Saksdokumenter (kun i papirversjon):
Fremleggsnotat av 30.3.2016 fra instituttleder til instituttstyret
Brev og kontrakt fra NFR av 5. februar 2016
CV for den innstilte

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.


Eventuelt

Ingen saker meldt under eventuelt.


Oslo, 8. april 2016

 

Tor Egil Førland         Margrethe Hopstock Havgar          John McNicol
instituttleder

                                                                                          Katrine Randin
                                                                                          administrativ leder

Publisert 8. apr. 2016 10:32 - Sist endret 8. apr. 2016 12:43