Innkalling til møte i instituttstyret onsdag 4. mai 2016 kl. 14:15

Møtet finner sted i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus.

Til dagsorden:

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 6. april 2016

Se protokoll fra møtet 6. april 2016 her.

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

  • Førsteamanuensis i historiefagets teori og metode. Det kom inn 14 søknader. Sorteringskomiteen bestod av Tor Egil Førland, Einar Lie og Veronique Pouillard. 5 søkere er invitert til å sende inn vitenskapelige arbeider. Den sakkyndige komiteen bestod av Kristine Bruland, Rolf Torstendahl, Uppsala universitet og Jouni-Matti Kuukkanen, University of Oulo. Innstillingskomité er foreløpig ikke nedsatt.
  • Førsteamanuensis i historie knyttet til satsningen «Unpacking the Nordic Model». Det kom inn 16 søknader. Sorteringskomiteen bestod av Tor Egil Førland, Hilde Henriksen Waage og Finn Erhard Johannessen. 6 søkere er invitert til å sende inn vitenskapelige arbeider. Den sakkyndige komiteen bestod av John Peter Collett, Bo Stråth, University of Helsinki og Juliane Engelhardt, Københavns universitet. Innstillingskomité er foreløpig ikke nedsatt.
  • Førsteamanuensis i moderne europeisk historie – to stillinger. Det kom inn 53 søknader. Sorteringskomiteen består av Tor Egil Førland, Veronique Pouillard og Odd Arvid Storsveen.
  • Doktorgradsstipendiat i arkeologi (kulturarv). Stillingen er lyst ut med søknadsfrist 2. mai 2016.

O-Sak C: Ark – Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse

O-Sak D: Forslag til Universitetsstyret vedrørende omdisponering av deler av HFs akkumulerte mindreforbruk

O-Sak E: Øvrige orienteringssaker
 

Diskusjonssaker:

D-Sak A: Høring om SAB-rapporten «En organisasjons- og beslutningsstruktur som understøtter UiOs strategiske mål»

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 27.4.2016
Invitasjon til høring
Rapport «En organisasjons- og beslutningsstruktur som understøtter UiOs strategiske mål»
 

Til behandling i åpent møte:

Sak 19/16: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 4. mai 2016: ……………………………… og ………………... .

Sak 20/16: Innspill til melding til Stortinget om humanistisk forsking og utdanning (humaniorameldingen)

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 29.4.2016
Instituttleders utkast til høringsinnspill til stortingsmelding om humaniora av 29.4.2016
Kunnskapsdepartementets invitasjon til innspill av 12.2.2016

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret slutter seg til det fremlagte utkast til høringsinnspill.


Til behandling i lukket møte:

Sak 21/16: - Kallelse av professor II

Saksdokumenter (kun i papirversjon):
Fremleggsnotat av 26.4.2016
CV med publikasjonsliste
Søknad om opprettelse av forskergruppen «Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900» for perioden 2016-2018.

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslag til kallelse og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.


Eventuelt


Oslo, 27. april 2016


Tor Egil Førland
Instituttleder                                                                        
                                                                                      Katrine Randin
                                                                                      administrativ leder

Publisert 29. apr. 2016 16:22