Protokoll fra møte i instituttstyret onsdag 4. mai 2016 kl. 14:15-16:00

Møtet fant sted i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus.

Til stede:

Medlemmer: Tor Egil Førland (møteleder), Hilde Sandvik, John McNicol, Mari Salberg, Erlend K. Haavardsholm, Margrethe Hopstock Havgar, Nora Birkeland;
Varamedlemmer: Douwtje van der Meulen;
Observatør: Christopher Prescott, Julianne Rustad (kun i åpent møte);
Fra administrasjonen: Katrine Randin, Harald Schmedling (referent).

Til dagsorden:

Det fremkom ingen merknader til innkallingen. Ingen saker meldt under eventuelt.


Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 6. april 2016

Se protokoll fra møtet 6. april 2016 her.

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

  • Førsteamanuensis i historiefagets teori og metode. Det kom inn 14 søknader. Sorteringskomiteen bestod av Tor Egil Førland, Einar Lie og Veronique Pouillard. 5 søkere er invitert til å sende inn vitenskapelige arbeider. Den sakkyndige komiteen bestod av Kristine Bruland, Rolf Torstendahl, Uppsala universitet og Jouni-Matti Kuukkanen, University of Oulo. Innstillingskomite er foreløpig ikke nedsatt. Sakkyndig komite har levert inn sin rapport. Innstillingskomite er nedsatt.
  • Førsteamanuensis i historie knyttet til satsningen «Unpacking the Nordic Model». Det kom inn 16 søknader. Sorteringskomiteen bestod av Tor Egil Førland, Hilde Henriksen Waage og Finn Erhard Johannessen. 6 søkere er invitert til å sende inn vitenskapelige arbeider. Den sakkyndige komiteen bestod av John Peter Collett, Bo Stråth, University of Helsinki og Juliane Engelhardt, Københavns universitet. Sakkyndig komite har levert inn sin rapport. Innstillingskomite er nedsatt.
  • Førsteamanuensis i moderne europeisk historie – to stillinger. Det kom inn 53 søknader. Sorteringskomiteen består av Tor Egil Førland, Veronique Pouillard og Odd Arvid Storsveen.
  • Doktorgradsstipendiat i arkeologi (kulturarv). Stillingen er lyst ut med søknadsfrist 2. mai 2016. Det har meldt seg i alt ca. 30 søkere.

O-Sak C: Ark – Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse

O-Sak D: Forslag til Universitetsstyret vedrørende omdisponering av deler av HFs akkumulerte mindreforbruk

Orienteringssakene ble gjennomgått og tatt til etterretning.
 

Diskusjonssaker:

D-Sak A: Høring om SAB-rapporten «En organisasjons- og beslutningsstruktur som understøtter UiOs strategiske mål»

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 27.4.2016
Invitasjon til høring
Rapport «En organisasjons- og beslutningsstruktur som understøtter UiOs strategiske mål»


Til behandling i åpent møte:

Sak 19/16: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 4. mai 2016: Nora Birkeland og Douwtje van der Meulen.

Sak 20/16: Innspill til melding til Stortinget om humanistisk forsking og utdanning (humaniorameldingen)

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 29.4.2016
Instituttleders utkast til høringsinnspill til stortingsmelding om humaniora av 29.4.2016
Kunnskapsdepartementets invitasjon til innspill av 12.2.2016
Revidert høringsinnspill fra IAKH

Vedtak:
Instituttstyret slutter seg til det fremlagte utkast til høringsinnspill. Instituttleder får fullmakt til å foreta mindre endringer i høringsinnspillet i tråd med behandlingen i styret. Den endelige versjonen sendes til styrets medlemmer til orientering.
 

Til behandling i lukket møte:

Sak 21/16: - Kallelse av professor II

Saksdokumenter (kun i papirversjon):
Fremleggsnotat av 26.4.2016
CV med publikasjonsliste
Søknad om opprettelse av forskergruppen «Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900» for perioden 2016-2018.

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslag til kallelse og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.


Eventuelt

Ingen saker meldt under eventuelt.


Oslo, 4. mai 2016

 

Tor Egil Førland                             Douwtje van der Meulen                                  Nora Birkeland
instituttleder

                                                                                                                               Katrine Randin
                                                                                                                               administrativ leder

Publisert 9. mai 2016 09:52 - Sist endret 18. mai 2016 10:09