Innkalling til ekstraordinært møte i instituttstyret onsdag 22. juni 2016 kl. 14:15

Møtet finner sted i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus.

Til dagsorden:

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 4. mai 2016

Se protokoll fra møtet 4. mai 2016 her.

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

 • Førsteamanuensis i moderne europeisk historie – to stillinger. Det kom inn 53 søknader. Sorteringskomiteen bestod av Tor Egil Førland, Veronique Pouillard og Odd Arvid Storsveen. 12 søkere ble invitert til å sende inn
 • vitenskapelige arbeider m.m. Sakkyndig komité er nedsatt, bestående av Øystein Sørensen (adm), Karen Gram-Skjoldager (Aarhus) og Bo Stråth (Helsinki)
 • Doktorgradsstipendiat i arkeologi (kulturarv). Det kom inn 30 søknader ved søknadsfrist 2. mai 2016. Innstillingskomiten består av Søren Handberg, Unn Pedersen og Christopher Prescott

O-Sak C: Status for årsplantiltak (Årsplan 2016)

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 1.6.2016

O-Sak D: Øvrige orienteringssaker
 

Til behandling i åpent møte:

Sak 22/16: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 22. juni 2016: ……………………………… og ………………... .


Sak 23/16: Høring vedrørende utredning om dokumentasjons- og formidlingskonsept for historien om den kalde krigen

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 15.6.2016
Forslag til høringsuttalelse fra instituttleder av 15.6.2016
Brev fra UiO om høringen
Høringsbrev fra KD
Rapport: Utredning om dokumentasjons- og formidlingskonsept for historien om den kalde krigen

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret slutter seg til det fremlagte utkast til høringsuttalelse

Sak 24/16: Samarbeidsprosjekt om Statoils historie

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 1.6.2016
Samarbeidsavtale
Forprosjektrapport
Organisasjonsstruktur
Budsjett

Forslag til Vedtak:
IAKH inngår avtale med Statoil om gjennomføring av hovedprosjektet.

Sak 25/16: Regnskap for første tertial

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 1.6.2016
Artsbasert regnskapsrapport 30.4.2016
Utdrag fra tiltaksbasert regnskapsrapport 30.4.2016

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner regnskapet for første tertial.

Sak 26/16: Egenandel til UiO: Norden-søknader

Saksdokumenter: ettersendes

Forslag til Vedtak: legges frem i møtet.

Sak 27/16: Oppnevnelse av intervjukomité for ansettelse av instituttleder

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 6.6.2016

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret oppnevner følgende personer til intervjukomite for ansettelse av instituttleder:
- Dekan Arne Bugge Amundsen
- Professor Hanne Gram Simonsen, ILN
- Student Frida Kirkevold
- Ansattrepresentant Øystein Røysland Sørlie
- Professor Christopher Prescott og professor Hilde Henriksen Waage oppnevnes som bisittere.

Sak 28/16: Kunngjøring av stillinger knyttet til Statoil-prosjektet

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 16.6.2016 fra instituttleder til instituttstyret
Forslag til kunngjøringstekst

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner den fremlagte kunngjøringsteksten.
 

Til behandling i lukket møte:

Sak 29/16: Innstilling til stilling som førsteamanuensis i historiefagets teori og metode

Saksdokumenter (kun i papirversjon):

 • Fremleggsnotat av 13.6.2016 fra instituttleder til instituttstyret
 • Kunngjøring
 • Utvidet søkerliste
 • Intervjukomiteens forslag til innstilling a 8.6.2016
 • Sakkyndig vurdering av 20.4.2016 (med merknader)
 • Sorteringskomiteens vurdering av 11.12.2015 (med merknader)
 • CV og publikasjonslister for de innstilte

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Sak 30/16: Innstilling til stilling som førsteamanuensis i historie knyttet til satsningen «Unpacking the Nordic Model»

Saksdokumenter (kun i papirversjon):

 • Fremleggsnotat av 13.6.2016 fra instituttleder til instituttstyret
 • Kunngjøring
 • Utvidet søkerliste
 • Intervjukomiteens forslag til innstilling av 8.6.2016
 • Sakkyndig vurdering av 22.4.2016 (med merknader)
 • Sorteringskomiteens vurdering av 21.12.2015
 • CV og publikasjonslister for de innstilte

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.
 

Eventuelt

Oslo, 16. juni 2016

Tor Egil Førland
Instituttleder

Publisert 17. juni 2016 12:22 - Sist endret 17. juni 2016 12:26