Protokoll fra møte i ekstraordinært møte i instituttstyret onsdag 22. juni 2016 kl.14:15-16:05

Møtet fant sted i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus.

Til stede:

Medlemmer: Tor Egil Førland (møteleder), Hilde Sandvik, Hilde Henriksen Waage, Mari Salberg, Erlend K. Haavardsholm, Nora Birkeland; Nina Kristiansen;
Varamedlemmer: Douwtje van der Meulen;
Observatør: Christopher Prescott, Julianne Rustad (kun i åpent møte);
Fra administrasjonen: Harald Schmedling (referent).

Til dagsorden:

Det fremkom ingen merknader til innkallingen. Ingen saker meldt under eventuelt. Sak 28/16 ble behandlet etter sak 24/16. Representanten Hilde Sandvik forlot møtet under behandling av sak 26/16 og 30/16. Tor Egil Førland forlot møtet under behandlingen av sak 27/16.
 

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 4. mai 2016

Se protokoll fra møtet 4. mai 2016 her.

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

  • Førsteamanuensis i moderne europeisk historie – to stillinger. Det kom inn 53 søknader. Sorteringskomiteen bestod av Tor Egil Førland, Veronique Pouillard og Odd Arvid Storsveen. 12 søkere ble invitert til å sende inn vitenskapelige arbeider m.m. Sakkyndig komité er nedsatt, bestående av Øystein Sørensen (adm), Karen Gram-Skjoldager (Aarhus) og Bo Stråth (Helsinki)
  • Doktorgradsstipendiat i arkeologi (kulturarv). Det kom inn 30 søknader ved søknadsfrist 2. mai 2016. Innstillingskomiteen består av Søren Handberg, Unn Pedersen og Christopher Prescott

O-Sak C: Status for årsplantiltak (Årsplan 2016)

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 1.6.2016

O-Sak D: Øvrige orienteringssaker

Det ble orientert om vedtak fattet universitetsstyrets møte 20.-21.6.2016 som angår IAKH:

  • Opprettelse av masterprogram i Modern International and Transnational History ved HF/IAKH
  • Årets formidlingspris tildelt nettstedet norgeshistorien.no
  • H.M. Kongens gullmedalje for fremragende yngre forskere for et vitenskapelig arbeid bedømt ved UiO er tildelt førsteamanuensis i arkeologi, Marianne Hem Eriksen

Orienteringssakene ble gjennomgått og tatt til etterretning.


Til behandling i åpent møte:

Sak 22/16: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 22. juni 2016: Mari Salberg og Erlend K. Haavardsholm.

Sak 23/16: Høring vedrørende utredning om dokumentasjons- og formidlingskonsept for historien om den kalde krigen

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 15.6.2016
Forslag til høringsuttalelse fra instituttleder av 15.6.2016 (med tilføyelse pr. 23.6.2016)
Brev fra UiO om høringen
Høringsbrev fra KD
Rapport: Utredning om dokumentasjons- og formidlingskonsept for historien om den kalde krigen

Vedtak:
Instituttstyret slutter seg til det fremlagte utkast til høringsuttalelse med de kommentarer som framkom i møtet.

Sak 24/16: Samarbeidsprosjekt om Statoils historie

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 1.6.2016
Samarbeidsavtale
Forprosjektrapport
Organisasjonsstruktur
Budsjett

Vedtak:
IAKH inngår avtale med Statoil om gjennomføring av hovedprosjektet.

Sak 25/16: Regnskap for første tertial

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 1.6.2016
Artsbasert regnskapsrapport 30.4.2016
Utdrag fra tiltaksbasert regnskapsrapport 30.4.2016

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner regnskapet for første tertial.

Sak 26/16: Egenandel til UiO: Norden-søknader

Representanten Hilde Sandvik forlot møtet under behandling av sak 26/16.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 21.6.2016
Budsjettsøknad til UiO:Norden – Nordic Branding
Nordic Branding Proposal Summary
Sosiale bevegelser – sentrale for nordisk samfunnsutvikling? foreløpig oppsett

Vedtak:
Instituttleder gis fullmakt til å forplikte IAKH til å delta i UiO:Norden-forskningsgrupper med en egenandel (regnet i henhold til satsingens kriterier for enhetenes bidrag) tilsvarende 1/10 stilling for hver forskningsgruppedeltaker i fast vitenskapelig stilling ved instituttet. Søknader med en egenandel som vesentlig overskrider dette, må behandles i instituttstyret.

Sak 27/16: Oppnevnelse av intervjukomité for ansettelse av instituttleder

Instituttleder Tor Egil Førland forlot møtet under behandlingen av sak 27/16.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 6.6.2016

Vedtak:
Instituttstyret oppnevner følgende personer til intervjukomite for ansettelse av instituttleder:

  • Dekan Arne Bugge Amundsen
  • Professor Hanne Gram Simonsen, ILN
  • Student Frida Kirkevold
  • Ansattrepresentant Øystein Røysland Sørlie
  • Professor Christopher Prescott og professor Hilde Henriksen Waage oppnevnes som bisittere.

Sak 28/16: Kunngjøring av stillinger knyttet til Statoil-prosjektet

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 16.6.2016 fra instituttleder til instituttstyret
Forslag til kunngjøringstekst

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner den fremlagte kunngjøringsteksten.

 

Til behandling i lukket møte:

Sak 29/16: Innstilling til stilling som førsteamanuensis i historiefagets teori og metode

Saksdokumenter (kun i papirversjon):
Fremleggsnotat av 13.6.2016 fra instituttleder til instituttstyret
Kunngjøring
Utvidet søkerliste
Intervjukomiteens forslag til innstilling a 8.6.2016
Sakkyndig vurdering av 20.4.2016 (med merknader)
Sorteringskomiteens vurdering av 11.12.2015 (med merknader)
CV og publikasjonslister for de innstilte

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets. Vedtatt mot en stemme.

Sak 30/16: Innstilling til stilling som førsteamanuensis i historie knyttet til satsningen «Unpacking the Nordic Model»

Representanten Hilde Sandvik forlot møtet under behandling av sak 30/16.

Saksdokumenter (kun i papirversjon):
Fremleggsnotat av 13.6.2016 fra instituttleder til instituttstyret
Kunngjøring
Utvidet søkerliste
Intervjukomiteens forslag til innstilling av 8.6.2016
Sakkyndig vurdering av 22.4.2016 (med merknader)
Sorteringskomiteens vurdering av 21.12.2015
CV og publikasjonslister for de innstilte

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

 

Eventuelt

Ingen saker meldt under eventuelt.

 

Oslo, 22. juni 2016

 

 

Tor Egil Førland                                    Mari Salberg                                   Erlend K. Haavardsholm
instituttleder

Publisert 24. juni 2016 14:05 - Sist endret 6. sep. 2016 15:08