Innkalling til møte i instituttstyret onsdag 7. september 2016 kl. 14:15

Møtet finner sted i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus.

Til dagsorden:

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 22. juni 2016

Se protokoll fra møtet 22. juni 2016 her.

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

 • Førsteamanuensis i historiefagets teori og metode. Fakultetets tilsettingsutvalg besluttet 19. august å tilby stillingen til Eirinn Larsen.
 • Førsteamanuensis i historie knyttet til satsningen «Unpacking the Nordic Model». Fakultetets tilsettingsutvalg besluttet 19. august å tilby stillingen til Sunniva Engh.
 • Førsteamanuensis i moderne europeisk historie – to stillinger. Det kom inn 53 søknader. Sorteringskomiteen bestod av Tor Egil Førland, Veronique Pouillard og Odd Arvid Storsveen. 12 søkere ble invitert til å sende inn vitenskapelige arbeider m.m. Sakkyndig komité er nedsatt, bestående av Øystein Sørensen (adm.), Karen Gram-Skjoldager (Aarhus) og Bo Stråth (Helsinki).
 • Doktorgradsstipendiatstillinger knyttet til prosjektet «Nordiske ‘borgergriger’ i høymiddelalderen i et tverrfaglig og komparativt perspektiv» - to stillinger. Det kom inn ni søknader. Innstillingskomiteen består av Christopher Prescott, Ragnhild Bø og Hilde Sandvik.
 • Doktorgradsstipendiatstilling i arkeologi. Det kom inn 23 søknader. Innstillingskomiteen består av Christopher Prescott, Unn Pedersen og Elise Naumann.
 • Doktorgradsstipendiatstilling i arkeologi/gjenstandskonservering. Det kom inn 15 søknader. Innstillingskomiteen består av Christopher Prescott, Tine Frøysaker og Marianne Hem Eriksen.
 • Doktorgradsstipendiatstilling innenfor Midtøstens samtidshistorie. Det kom inn ni søknader. Innstillingskomiteen består av Christopher Prescott, Toufoul Abou-Hodeib og Hanne Hagtvedt Vik.
 • Doktorgradsstipendiatstilling innenfor kunnskapshistorie i tidlig-moderne tid. Det kom inn åtte søknader. Innstillingskomiteen består av Tor Egil Førland, Erling Sandmo og Kristine Bruland.
 • Doktorgradsstipendiatstilling knyttet til prosjektet «Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900». Det kom inn fire søknader. På grunn av inhabilitet er innstillingsprosessen flyttet til Institutt for offentlig rett.
 • Førsteamanuensis i moderne nordamerikansk historie før 1900. Stillingen er lyst ut med søknadsfrist 15. september.
 • Rekrutteringsstillinger knyttet til prosjektet «Statoils historie». Stillingene er lyst ut med søknadsfrist 30. september.

O-Sak C: Evaluering av faggruppene

O-Sak D: Evaluering av Norgeshistorie.no

O-Sak E: Øvrige orienteringssaker

Til behandling i åpent møte:

Sak 31/16: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 22. juni 2016: ……………………………… og ………………... .

Sak 32/16: Supplering av medlemmer i valgstyret

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 31.8.2016

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret oppnevner stipendiat Ole-Albert Rønning og student xx xx som representanter til valgstyret. Valgperioden er frem til 31.12.2016.

Sak 33/16: Kunngjøring av stilling som postdoktor knyttet til prosjektet «Nordiske ‘borgerkriger’ i høymiddelalderen»

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 25.8.2016
Forslag til kunngjøringstekst

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner den fremlagte kunngjøringsteksten.

Sak 34/16: Kunngjøring av vikariat som førsteamanuensis i arkeologi

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 22.8.2016
Forslag til kunngjøringstekst

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner den fremlagte kunngjøringsteksten.

Sak 35/16: Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis i arkeologi (steinalder)

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 13.7.2016
Forslag til Kunngjøringstekst
Stillingsplan for IAKH 2014-2017

Til behandling i lukket møte:

Sak 36/16: Innstilling til stilling som doktorgradsstipendiat i arkeologi

Saksdokumenter (kun i papirversjon):
Fremleggsnotat av 30.8.2016 fra instituttleder til instituttstyret
Kunngjøring
Utvidet søkerliste
Intervjukomiteens forslag til innstilling av 5.7.2016
CV og publikasjonslister for de innstilte

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Sak 37/16: Innstilling til stilling som instituttleder

Saksdokumenter (kun i papirversjon):
Fremleggsnotat av xxx fra stedfortredende instituttleder til instituttstyret
Kunngjøring
Utvidet søkerliste
Intervjukomiteens forslag til innstilling av xxx
CV og publikasjonslister for de innstilte

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Eventuelt

Oslo, 31. august 2016


Tor Egil Førland
Instituttleder                                                                        

                                                       Katrine Randin
                                                       administrativ leder

Publisert 31. aug. 2016 16:34 - Sist endret 31. aug. 2016 16:34