Protokoll fra møte i instituttstyret onsdag 7. september kl. 14:15-14:40

Møtet fant sted i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus.

Til stede:

Medlemmer: Tor Egil Førland (møteleder fram til og med sak 36/16), Hilde Sandvik, Hilde Henriksen Waage, Mari Salberg, Erlend K. Haavardsholm, Margrethe Hopstock Havgar, Nora Birkeland, Nina Kristiansen;
Varamedlemmer: Odd Arvid Storsveen;
Observatør: Christopher Prescott (ledet møtet under sak 37/16);
Fra administrasjonen: Katrine Randin, Harald Schmedling (referent).
 

Til dagsorden:

Det fremkom ingen merknader til innkallingen. Ingen saker meldt under eventuelt.

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 22. juni 2016

Se protokoll fra møtet 22. juni 2016 her.

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

 • Førsteamanuensis i historiefagets teori og metode. Fakultetets tilsettingsutvalg besluttet 19. august å tilby stillingen til Eirinn Larsen. Larsen har takket ja til stillingen.
 • Førsteamanuensis i historie knyttet til satsningen «Unpacking the Nordic Model». Fakultetets tilsettingsutvalg besluttet 19. august å tilby stillingen til Sunniva Engh. Engh har takket ja til stillingen.
 • Førsteamanuensis i moderne europeisk historie – to stillinger. Det kom inn 53 søknader. Sorteringskomiteen bestod av Tor Egil Førland, Veronique Pouillard og Odd Arvid Storsveen. 12 søkere ble invitert til å sende inn vitenskapelige arbeider m.m. Sakkyndig komité er nedsatt, bestående av Øystein Sørensen (adm.), Karen Gram-Skjoldager (Aarhus) og Bo Stråth (Helsinki).
 • Doktorgradsstipendiatstillinger knyttet til prosjektet «Nordiske ‘borgerkriger’ i høymiddelalderen i et tverrfaglig og komparativt perspektiv» - to stillinger. Det kom inn ni søknader. Innstillingskomiteen består av Christopher Prescott, Ragnhild Bø og Hilde Sandvik.
 • Doktorgradsstipendiatstilling i arkeologi. Det kom inn 23 søknader. Innstillingskomiteen består av Christopher Prescott, Unn Pedersen og Elise Naumann.
 • Doktorgradsstipendiatstilling i arkeologi/gjenstandskonservering. Det kom inn 15 søknader. Innstillingskomiteen består av Christopher Prescott, Tine Frøysaker og Marianne Hem Eriksen.
 • Doktorgradsstipendiatstilling innenfor Midtøstens samtidshistorie. Det kom inn ni søknader. Innstillingskomiteen består av Christopher Prescott, Toufoul Abou-Hodeib og Hanne Hagtvedt Vik.
 • Doktorgradsstipendiatstilling innenfor kunnskapshistorie i tidlig-moderne tid. Det kom inn åtte søknader. Innstillingskomiteen består av Tor Egil Førland, Erling Sandmo og Kristine Bruland.
 • Doktorgradsstipendiatstilling knyttet til prosjektet «Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900». Det kom inn fire søknader. På grunn av inhabilitet er innstillingsprosessen flyttet til Institutt for offentlig rett.
 • Førsteamanuensis i moderne nordamerikansk historie før 1900. Stillingen er lyst ut med søknadsfrist 15. september.
 • Rekrutteringsstillinger knyttet til prosjektet «Statoils historie». Stillingene er lyst ut med søknadsfrist 30. september.

O-Sak C: Evaluering av faggruppene

O-Sak D: Evaluering av Norgeshistorie.no

O-Sak E: Øvrige orienteringssaker:

 • Norgeshistorie.no er tildelt UiOs formidlingspris
 • John McNicol er av Morgenbladet blitt kåret til en av landets ti fantastiske forelesere

Orienteringssakene ble gjennomgått og tatt til etterretning.
 

Til behandling i åpent møte:

Sak 31/16: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 22. juni 2016: Odd Arvid Storsveen og Margrethe Hopstock Havgar.

Sak 32/16: Supplering av medlemmer i valgstyret

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 31.8.2016

Vedtak:
Instituttstyret oppnevner stipendiat Ole-Albert Rønning og student Jon Emil Halvorsen som representanter til valgstyret. Valgperioden er frem til 31.12.2016.

Sak 33/16: Kunngjøring av stilling som postdoktor knyttet til prosjektet «Nordiske ‘borgerkriger’ i høymiddelalderen»

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 25.8.2016
Forslag til kunngjøringstekst

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner den fremlagte kunngjøringsteksten og gir instituttleder fullmakt til å gjøre de endringer som ble påpekt i møtet.

Sak 34/16: Kunngjøring av vikariat som førsteamanuensis i arkeologi

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 22.8.2016
Forslag til kunngjøringstekst

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner den fremlagte kunngjøringsteksten.

Sak 35/16: Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis i arkeologi (steinalder)

Saken trekkes og vil bli fremlagt for styret ved et senere møte.


Til behandling i lukket møte:

Sak 36/16: Innstilling til stilling som doktorgradsstipendiat i arkeologi

Saksdokumenter (kun i papirversjon):
Fremleggsnotat av 30.8.2016 fra instituttleder til instituttstyret
Kunngjøring
Utvidet søkerliste
Intervjukomiteens forslag til innstilling av 5.7.2016
CV og publikasjonslister for de innstilte

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Sak 37/16: Innstilling til stilling som instituttleder

Tor Egil Førland forlot møtet under behandling av denne sak. Christopher Prescott overtok ledelsen av møtet.

Saksdokumenter (kun i papirversjon):
Fremleggsnotat av 30.8.2016 fra stedfortredende instituttleder til instituttstyret
Kunngjøring
Utvidet søkerliste
Intervjukomiteens forslag til innstilling av 1.9.2016
CV og publikasjonslister for de innstilte

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.


Eventuelt

Ingen saker meldt under eventuelt.

 

Oslo, 7. september 2016

 

Christopher Prescott                            Odd Arvid Storsveen            Margrethe Hopstock Havgar
stedfortredende instituttleder


                                                                                                            Katrine Randin
                                                                                                            administrativ leder

Publisert 8. sep. 2016 09:41 - Sist endret 8. sep. 2016 09:49