Protokoll fra møte i instituttstyret onsdag 5. oktober 2016 kl. 14:15 - 15:07

Møtet fant sted i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus.

Til stede:

Medlemmer: Tor Egil Førland, Mari Salberg, Erlend K. Haavardsholm, Margrethe Hopstock Havgar, Nora Birkeland, Nina Kristiansen;
Varamedlem: Odd Arvid Storsveen;
Fra administrasjonen: Katrine Randin, Harald Schmedling (referent).
 

Til dagsorden:

Det fremkom ingen merknader til innkallingen. Ingen saker meldt under eventuelt.
 

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 7. september 2016

Se protokoll fra møtet 7. september 2016 her.

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

  • Instituttleder ved IAKH. Fakultetets tilsettingsutvalg besluttet 26. september å tilby stillingen til Tor Egil Førland.
  • Førsteamanuensis i historiefagets teori og metode. Fakultetets tilsettingsutvalg besluttet 19. august å tilby stillingen til Eirinn Larsen. Larsen tiltrer 1. desember.
  • Førsteamanuensis i historie knyttet til satsningen «Unpacking the Nordic Model». Fakultetets tilsettingsutvalg besluttet 19. august å tilby stillingen til Sunniva Engh.
  • Førsteamanuensis i moderne europeisk historie – to stillinger. Det kom inn 53 søknader. Sorteringskomiteen bestod av Tor Egil Førland, Veronique Pouillard og Odd Arvid Storsveen. 12 søkere ble invitert til å sende inn vitenskapelige arbeider m.m. Den sakkyndig komiteen bestod av Øystein Sørensen (adm.), Karen Gram-Skjoldager (Aarhus) og Bo Stråth (Helsinki). Innstillingskomiteen består av Tor Egil Førland, Hilde Henriksen Waage, Odd Arvid Storsveen og Joachim Pacheco-Lie.
  • Doktorgradsstipendiatstilling knyttet til prosjektet «Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900». Det kom inn fire søknader. På grunn av inhabilitet er innstillingsprosessen flyttet til Institutt for offentlig rett.
  • Førsteamanuensis i moderne nordamerikansk historie før 1900. Det kom inn 19 søknader til søknadsfristen. Sorteringskomiteen består av Tor Egil Førland, Kristine Bruland og Odd Arvid Storsveen.
  • Rekrutteringsstillinger knyttet til prosjektet «Statoils historie». 10 har søkt stillingen ved søknadsfristens utløp.

O-Sak C: Ansettelse av postdoktor (SKO 1352) ved NFR-prosjektet "Archaeology of Dwelling: Architecture, household, and social structure in Scandinavia through deep time, 1800BCE-1000CE"

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 7.9.2016
 

Diskusjonssaker

D-sak A: Budsjett 2017

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 28.9.2016
Rammenotat fra fakultetet
 

Til behandling i åpent møte:

Sak 38/16: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 5. oktober 2016: Mari Salberg og Nora Birkeland.


Sak 39/16: Regnskap for andre tertial

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 28.9.2015
Artsbasert regnskapsrapport 31.8.2016
Utdrag fra tiltaksbasert regnskapsrapport 31.8.2016

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner regnskapet for andre tertial.


Sak 40/16: Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis i arkeologi (steinalder)

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 27.9.2016
Forslag til kunngjøringstekst
Stillingsplan for IAKH 2014-2017

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner den fremlagte kunngjøringstekst og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.


Til behandling i lukket møte:

Sak 41/16: Innstilling til stilling som doktorgradsstipendiat i arkeologi/gjenstandskonservering («material studies»)

Saksdokumenter (kun i papirversjon):
Fremleggsnotat av 23.9.2016 fra instituttleder til instituttstyret
Kunngjøring
Utvidet søkerliste
Intervjukomiteens forslag til innstilling av 19.9.2016
CV og publikasjonslister for den innstilte

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.


Sak 42/16: Innstilling til stilling som doktorgradsstipendiat i arkeologi

Saksdokumenter (kun i papirversjon):
Fremleggsnotat av 26.9.2016 fra instituttleder til instituttstyret
Kunngjøring
Utvidet søkerliste
Intervjukomiteens forslag til innstilling av 21.9.2016
CV og publikasjonslister for den innstilte

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.


Sak 43/16: Innstilling til stilling som doktorgradsstipendiat innenfor Midtøstens nyere historie

Saksdokumenter (kun i papirversjon):
Fremleggsnotat av 27.92016 fra instituttleder til instituttstyret
Kunngjøring
Utvidet søkerliste
Intervjukomiteens forslag til innstilling av 26.9.2016
CV og publikasjonslister for de innstilte

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.


Sak 44/16: Innstilling til stilling som doktorgradsstipendiat innenfor kunnskapshistorie i tidlig-moderne tid

Saksdokumenter (kun i papirversjon):
Fremleggsnotat av 26.9.2016 fra instituttleder til instituttstyret
Kunngjøring
Utvidet søkerliste
Intervjukomiteens forslag til innstilling av 12.9.2016
CV og publikasjonslister for den innstilte

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.


Sak 45/16: Tilsetting i to stillinger som doktorgradsstipendiat knyttet til det eksternt finansierte prosjektet «Nordiske ‘borgerkriger’ i høymiddelalderen»

Saksdokumenter (kun i papirversjon):
Fremleggsnotat av 27.9.2016 fra instituttleder til instituttstyret
Kunngjøring
Utvidet søkerliste
Intervjukomiteens forslag til innstilling av 22.9.2016
CV og publikasjonslister for de innstilte

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslag til innstilling og tilsetter Max Naderer og Hilde Andrea Nysether som doktorgradsstipendiater.

 

Eventuelt

Ingen saker meldt under eventuelt.

 

Oslo, 5. oktober 2016

 

Tor Egil Førland                                  Mari Salberg                                 Nora Birkeland
instituttleder

 

                                                                                                                   Katrine Randin
                                                                                                                   administrativ leder

 

Publisert 5. okt. 2016 16:30 - Sist endret 6. okt. 2016 09:36