Innnkalling til møte i instituttstyret onsdag 2. november kl. 14:15

Møtet finner sted i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus.

Til dagsorden:

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 5. oktober 2016

Se protokoll fra møtet 5. oktober 2016 her.

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

  • Førsteamanuensis i moderne europeisk historie – to stillinger. Det kom inn 53 søknader. Sorteringskomiteen bestod av Tor Egil Førland, Veronique Pouillard og Odd Arvid Storsveen. 12 søkere ble invitert til å sende inn vitenskapelige arbeider m.m. Den sakkyndig komiteen bestod av Øystein Sørensen (adm.), Karen Gram-Skjoldager (Aarhus) og Bo Stråth (Helsinki). Innstillingskomiteen består av Tor Egil Førland, Hilde Henriksen Waage, Odd Arvid Storsveen og Joachim Pacheco-Lie. Fem søkere er innkalt til prøveforelesning og intervju (i uke 43).
  • Doktorgradsstipendiatstilling knyttet til prosjektet «Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900». Det kom inn fire søknader. På grunn av inhabilitet er innstillingsprosessen flyttet til Institutt for offentlig rett.

O-Sak C: Statsbudsjettet

O-Sak D: Øvrige orienteringssaker
 

Diskusjonssaker

D-sak A: Årsplan 2017

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 25.10.2016
Utkast til årsplan

D-sak B: Budsjett 2017

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 26.10.2016
Rammenotat fra fakultetet
 

Til behandling i åpent møte:

Sak 46/16: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 2. november 2016: ……………………………… og ………………... .

Sak 47/16: Evaluering og videreføring av faggrupper

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 25.10.2016
Resultat av intervjuer
Resultat av spørreundersøkelse

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret vedtar at instituttets vitenskapelige ansatte fortsatt skal organiseres i faggrupper: en i arkeologi, en i konservering og inntil fire i historie. Inndelingen i historiegrupper gjøres av instituttleder i samråd med de vitenskapelige ansatte i faget.

Sak 48/16: Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat i arkeologi knyttet til prosjektet Using the Past in the Past

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 19.10.2016
Forslag til Kunngjøringstekst

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner den fremlagte kunngjøringstekst.

Sak 49/16: Kunngjøring av stilling som postdoktor i arkeologi knyttet til prosjektet Using the Past in the Past

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 19.10.2016
Forslag til Kunngjøringstekst

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner den fremlagte kunngjøringstekst og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.


Til behandling i lukket møte:

Sak 50/16: Innstilling til stillinger knyttet til prosjektet Statoils historie

Saksdokumenter (kun i papirversjon):
Fremleggsnotat av 26.10.2016 fra instituttleder til instituttstyret
Kunngjøring
Utvidet søkerliste
Intervjukomiteens forslag til innstilling av 26.10.2016
CV og publikasjonslister for de innstilte

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Sak 51/16: Stilling som førsteamanuensis i moderne nordamerikansk historie før 1900

Saksdokumenter (kun i papirversjon):
Fremleggsnotat av 26.10.2016 fra instituttleder til instituttstyret
Kunngjøring
Utvidet søkerliste

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner instituttleders forslag og sender det videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.
 

Eventuelt

 

Oslo, 26. oktober 2016

 

Tor Egil Førland
Instituttleder                                                                        

 

                                                                                    Katrine Randin
                                                                                    administrativ leder

Publisert 27. okt. 2016 10:25 - Sist endret 27. okt. 2016 10:25