Protokoll fra møte i instituttstyret onsdag 2. november 2016 kl. 14:15 – 16:15

Møtet fant sted i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus.

Til stede:

Medlemmer: Tor Egil Førland, Hilde Sandvik, Hilde Henriksen Waage (forlot møtet under behandlingen av sak 50/16), Mari Salberg, Erlend K. Haavardsholm, Margrethe Hopstock Havgar, Nora Birkeland, Nina Kristiansen;
Varamedlem: Douwtje van der Meulen;
Observatør: Christopher Prescott;
Fra administrasjonen: Katrine Randin, Harald Schmedling (referent).

Til dagsorden:

Det fremkom ingen merknader til innkallingen. Ingen saker meldt under eventuelt. Sak 51/16 ble behandlet før sak 50/16.

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 5. oktober 2016

Se protokoll fra møtet 5. oktober 2016 her.

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

  • Førsteamanuensis i moderne europeisk historie – to stillinger. Det kom inn 53 søknader. Sorteringskomiteen bestod av Tor Egil Førland, Veronique Pouillard og Odd Arvid Storsveen. 12 søkere ble invitert til å sende inn vitenskapelige arbeider m.m. Den sakkyndig komiteen bestod av Øystein Sørensen (adm.), Karen Gram-Skjoldager (Aarhus) og Bo Stråth (Helsinki). Innstillingskomiteen består av Tor Egil Førland, Hilde Henriksen Waage, Odd Arvid Storsveen og Joachim Pacheco-Lie. Prøveforelesninger og intervjuer er foretatt. Innstilling forventes å foreligge til møtet i instituttstyrets møte i desember.
  • Doktorgradsstipendiatstilling knyttet til prosjektet «Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900». På grunn av inhabilitet ble innstillingsprosessen flyttet til Institutt for offentlig rett. Stillingen er tilbudt Henrik O. Mathiesen.

O-Sak C: Statsbudsjettet
Det ble orientert om økonomiske konsekvenser for IAKH, spesielt på inntektssiden.

Sak D: Øvrige orienteringssaker

  • Strategisk utdannningsutvalg ved Universitetet i Tromsø foreslår å legge ned en rekke bachelorprogrammer med liten studentetterspørsel og indikasjoner på sviktende studiekvalitet, blant annet arkeologi. Utvalget anbefaler samtidig at UiT vurderer å opprette et nytt arkeologiprogram.
  • Valg av nytt instituttstyre for perioden 2017-20.

Orienteringssakene ble gjennomgått og tatt til etterretning.

Diskusjonssaker

D-sak A: Årsplan 2017

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 25.10.2016
Utkast til årsplan

D-sak B: Budsjett 2017

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 26.10.2016
Rammenotat fra fakultetet

Til behandling i åpent møte:

Sak 46/16: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 2. november 2016: Nina Kristiansen og Hilde Sandvik.

Sak 47/16: Evaluering og videreføring av faggrupper
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 25.10.2016
Resultat av spørreundersøkelse
Resultat av intervjuer

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at instituttets vitenskapelige ansatte fortsatt skal organiseres i faggrupper: en i arkeologi, en i konservering og inntil fire i historie. Inndelingen i historiegrupper gjøres av instituttleder i samråd med de vitenskapelige ansatte i faget.

Sak 48/16: Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat i arkeologi knyttet til prosjektet Using the Past in the Past
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 19.10.2016
Forslag til Kunngjøringstekst

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner den fremlagte kunngjøringstekst.

Sak 49/16: Kunngjøring av stilling som postdoktor i arkeologi knyttet til prosjektet Using the Past in the Past
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 19.10.2016
Forslag til Kunngjøringstekst

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner den fremlagte kunngjøringstekst og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Til behandling i lukket møte:

Sak 50/16: Innstilling til stillinger knyttet til prosjektet «Statoils historie»

Representanten Hilde Henriksen Waage forlot møtet under behandlingen av denne sak.

Saksdokumenter (kun i papirversjon):
Fremleggsnotat av 26.10.2016 fra instituttleder til instituttstyret
Kunngjøring
Utvidet søkerliste
Intervjukomiteens forslag til innstilling av 26.10.2016
CV og publikasjonslister for de innstilte

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Sak 51/16: Stilling som førsteamanuensis i moderne nordamerikansk historie før 1900

Saksdokumenter (kun i papirversjon):
Fremleggsnotat av 26.10.2016 fra instituttleder til instituttstyret
Kunngjøring
Utvidet søkerliste

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner instituttleders forslag og sender det videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.
 

Eventuelt

Ingen saker meldt under eventuelt.

 

Oslo, 2. november 2016

 

Tor Egil Førland                           Nina Kristiansen                             Hilde Sandvik
instituttleder
 

                                                                                                            Katrine Randin
                                                                                                            administrativ leder

Publisert 3. nov. 2016 13:50 - Sist endret 3. nov. 2016 15:33