Innnkalling til møte i instituttstyret onsdag 7. desember 2016 kl. 14:15

Møtet finner sted i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus.

Til dagsorden:

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 2. november 2016

Se protokoll fra møtet 2. november 2016 her.

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

  • Førsteamanuensis i arkeologi (vikariat). Søknadsfrist 5.12.2016
  • Postdoktor knyttet til prosjektet The Nordic ‘Civil Wars’ in the High Middle Ages. Søknadsfrist 15.12.2016
  • Førsteamanuensis i arkeologi (steinalder). Søknadsfrist 6.1.2017
  • Doktorgradsstipendiat knyttet til prosjektet Using the Past in the Past. Søknadsfrist 9.1.2017
  • Postdoktor knyttet til prosjektet Using the Past in the Past. Søknadsfrist 23.1.2017

O-Sak C: Valg av nytt instituttstyre

Saksdokumenter:
Valgprotokoll av 24.11.2016

O-Sak D: Status for vernerunder og HMS-arbeid

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 29.11.2016
Sjekkliste og tiltaksplan for Niels Treschows hus 3.-6. etasje
Sjekkliste og tiltaksplan for Blindernveien 11. (Unntatt offentlighet § 24)
Oppfølgingsplan for laboratoriet i Blindernveien 11. (Unntatt offentlighet § 24)
Oppfølgingsplan for instituttets lokaler i Frederiks gate 3. (Unntatt offentlighet § 24)

O-Sak E: Øvrige orienteringssaker

Diskusjonssaker

D-sak A: Forslag til ekstern styrerepresentant

Saksdokumenter:
Notat av 30.11.2016

Til behandling i åpent møte:

Sak 52/16: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 2. november 2016: ……………………………… og ………………... .

Sak 53/16: Årsplan 2017

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 29.11.2016
Utkast til årsplan

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner årsplan for 2017.

Sak 54/16: Budsjett 2017

Saksdokumenter:
Budsjettfremlegg 2017 av 29.11.2016
Rammenotat av 3.11.2016 fra fakultetet

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner budsjett for 2017.

Sak 55/16: Evaluering og videre organisering av Norgeshistorie.no

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 29.11.2016
Rapport – Utvikling av Norgeshistorie.no i 2016

Forslag til vedtak:
Instituttstyret godkjenner organiseringen med to hele stillinger og en 20 % stilling tilknyttet Norgeshistorie.no.  Evalueringen av prosjektperioden bes utført av UiO som en gap-analyse.

Sak 56/16: Fordeling av stipendiatstillinger

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 30.11.2016
Brev av 28.9.2016 fra HF om intern fordeling av stipendiatstillinger

Forslag til Vedtak:
IAKH utlyser fem ph.d.-stillinger i 2017. Stillingene utlyses innenfor områder angitt av faste vitenskapelige ansatte som i de siste fem årene (2012­­–) er ansatt i førsteamanuensisstillinger ved IAKH, og som ikke har veiledet ph.d.-stipendiater ved instituttet. Stipendiatene knyttes til veiledernes faggrupper. En av stillingene forbeholdes arkeologi, tre forbeholdes historie. Forskningsleder og forskerutdanningslederne utgjør innstillingskomiteen.

Sak 57/16: Kunngjøring av doktorgradsstipendiatstilling i arkeologi

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 29.11.2016
Forslag til Kunngjøringstekst

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner den fremlagte kunngjøringstekst og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Sak 58/16: Kunngjøring av stilling som professor i klima/miljøhistorie

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 29.11.2016
Betenkning om klima- og miljøhistorie ved Peder Anker
Forslag til kunngjøringstekst

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner den fremlagte kunngjøringstekst og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Til behandling i lukket møte:

Sak 59/16: Innstilling til to stillinger som førsteamanuensis i moderne europeisk historie

Saksdokumenter (kun i papirversjon):
Fremleggsnotat av 24.11.2016 fra instituttleder til instituttstyret
Kunngjøring
Utvidet søkerliste
Intervjukomiteens forslag til innstilling av 15.11.2016
CV og publikasjonslister for de innstilte

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner instituttleders forslag og sender det videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Sak 60/16: Kallelse til to stillinger knyttet til prosjektet «Statoils historie»

Saksdokumenter (kun i papirversjon):
Fremleggsnotat av 24.11.2016 fra instituttleder til instituttstyret
CV og publikasjonslister for de innstilte

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Eventuelt

Oslo, 30. november 2016

Tor Egil Førland
Instituttleder                                                                        

                                                                                    Katrine Randin
                                                                                    administrativ leder

Publisert 1. des. 2016 10:43 - Sist endret 1. des. 2016 13:13