Protokoll fra møte i instituttstyret onsdag 7. desember 2016 kl. 14:15-16:35

Møtet fant sted i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus.

Til stede:

Medlemmer: Tor Egil Førland, Hilde Sandvik, Hilde Henriksen Waage, Mari Salberg, Erlend K. Haavardsholm, Margrethe Hopstock Havgar, Nora Birkeland, Nina Kristiansen;
Varamedlem: Douwtje van der Meulen;
Observatør: Christopher Prescott, Julianne Rustad (kun i åpent møte);
Fra administrasjonen: Katrine Randin, Hanne Katinka Solhaug, Harald Schmedling (referent).

Til dagsorden:

Det fremkom ingen merknader til innkallingen. Ingen saker meldt under eventuelt. En ekstraordinær sak ble ført opp som sak 61/16 i lukket møte. Diskusjonssak A ble overført til behandling som vedtakssak i åpent møte.

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 2. november 2016

Se protokoll fra møtet 2. november 2016 her.

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

  • Førsteamanuensis i arkeologi (vikariat). Ved søknadsfristen hadde det meldt seg 15 søkere
  • Postdoktor knyttet til prosjektet The Nordic ‘Civil Wars’ in the High Middle Ages. Søknadsfrist 15.12.2016
  • Førsteamanuensis i arkeologi (steinalder). Søknadsfrist 6.1.2017
  • Doktorgradsstipendiat knyttet til prosjektet Using the Past in the Past. Søknadsfrist 9.1.2017
  • Postdoktor knyttet til prosjektet Using the Past in the Past. Søknadsfrist 23.1.2017

O-Sak C: Valg av nytt instituttstyre

Saksdokumenter:
Valgprotokoll av 24.11.2016

O-Sak D: Status for vernerunder og HMS-arbeid

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 29.11.2016
Sjekkliste og tiltaksplan for Niels Treschows hus 3.-6. etasje
Sjekkliste og tiltaksplan for Blindernveien 11. (Unntatt offentlighet § 24)
Oppfølgingsplan for laboratoriet i Blindernveien 11. (Unntatt offentlighet § 24)
Oppfølgingsplan for instituttets lokaler i Frederiks gate 3. (Unntatt offentlighet § 24)

O-Sak E: Øvrige orienteringssaker

  • Interne ERC-søknader er behandlet av en komité ledet av Christopher Prescott. To søknader er funnet støtteverdige: Toufoul Abou-Hodeib og Veronique Pouillard
  • Ny organisering av faggruppene på historie, til 3 faggrupper: eldre, moderne og samtid
  • Odd Arvid Storsveen overtar som leder for historieprogrammet
  • Erling Sandmo vil overta som leder for ph.d.utdanningen i historie
  • UiO:Norden valgt ut nye forskergrupper: Nordic Branding (koordineres av Offentlig Rett ved Det juridiske fakultet, med en IAKH-«pakke» som ledes av Veronique Pouillard; Eirinn Larsen og Sunniva Engh deltar)

Orienteringssakene ble gjennomgått og tatt til etterretning.

Diskusjonssaker

D-sak A: Forslag til ekstern styrerepresentant

Saken overføres til vedtakssak under åpent møte.

Til behandling i åpent møte:

Sak 52/16: Forslag om oppnevning av ekstern styrerepresentant
Saksdokumenter:
Notat av 30.11.2016

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget og anbefaler at Tanja Storsul oppnevnes som ekstern styrerepresentant med Ulf Sverdrup som vararepresentant. Forslaget sendes videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger, som har fått myndighet til å fatte en avgjørelse i saken.

Sak 53/16: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 7. desember 2016: Douwtje van der Meulen og Margrethe Hopstock Havgar.

Sak 54/16: Årsplan 2017
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 29.11.2016
Utkast til årsplan

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner årsplan for 2017.

Sak 55/16: Budsjett 2017
Saksdokumenter:
Budsjettfremlegg av 29.11.2016
Rammenotat av 3.11.2016 fra fakultetet

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner budsjett for 2017. Det settes av Kr. 200 000 til egenandel i UiO:Norden-prosjekter.

Sak 56/16: Evaluering og videre organisering av Norgeshistorie.no
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 29.11.2016
Rapport – Utvikling av Norgeshistorie.no i 2016

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner organiseringen med to hele stillinger og en 20 % stilling tilknyttet Norgeshistorie.no. Evalueringen av prosjektperioden bes utført av UiO som en gap-analyse.

Sak 57/16: Fordeling av stipendiatstillinger
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 30.11.2016
Brev av 28.9.2016 fra HF om intern fordeling av stipendiatstillinger

Vedtak:
Det ble stemt over to forslag:
Instituttleders forslag:
IAKH utlyser fem ph.d.-stillinger i 2017. Stillingene utlyses innenfor områder angitt av faste vitenskapelige ansatte som i de siste fem årene (2012­­–) er ansatt i førsteamanuensisstillinger ved IAKH, og som ikke har veiledet ph.d.-stipendiater. Stipendiatene knyttes til veiledernes faggrupper. En av stillingene forbeholdes arkeologi, tre forbeholdes historie. Forskningsleder og forskerutdanningslederne utgjør innstillingskomiteen.
ble satt opp mot Hilde Sandviks forslag:
IAKH utlyser fem ph.d.-stillinger i 2017. Hver faggruppe utformer forslag til utlysningstekst. Stipendiatene knyttes til veiledernes faggrupper. En av stillingene forbeholdes arkeologi, tre forbeholdes historie. Forskningsleder og forskerutdanningslederne utgjør innstillingskomiteen
Instituttleders forslag ble vedtatt med syv stemmer mot to stemmer for Sandviks forslag.

Sak 58/16: Kunngjøring av doktorgradsstipendiatstilling i arkeologi
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 29.11.2016
Forslag til kunngjøringstekst

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner den fremlagte kunngjøringstekst og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Sak 59/16: Kunngjøring av stilling som professor i klima/miljøhistorie
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 29.11.2016
Betenkning om klima- og miljøhistorie ved Peder Anker
Forslag til kunngjøringstekst

Vedtak:
Det ble stemt over to forslag:
Instituttleders forslag:
Instituttstyret godkjenner den fremlagte kunngjøringstekst og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.
ble satt opp mot Hilde Sandviks forslag:
Stillingen utlyses ikke, men oversendes til neste periodes stillingsplan.
Instituttleders forslag ble vedtatt med åtte stemmer mot en stemme for Sandviks forslag.

Til behandling i lukket møte:

Sak 60/16: Innstilling til to stillinger som førsteamanuensis i moderne europeisk historie
Saksdokumenter (kun i papirversjon):
Fremleggsnotat av 24.11.2016 fra instituttleder til instituttstyret
Kunngjøring
Utvidet søkerliste
Intervjukomiteens forslag til innstilling av 15.11.2016
CV og publikasjonslister for de innstilte

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner instituttleders forslag og sender det videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Sak 61/16: Kallelse til to 10 % førsteamanuensisstillinger knyttet til prosjektet «Statoils historie»
Saksdokumenter (kun i papirversjon):
Fremleggsnotat av 24.11.2016 fra instituttleder til instituttstyret
CV og publikasjonslister for de innstilte

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Sak 62/16: Innstilling til doktorgradsstilling knyttet til prosjektet «Statoils historie»
Saksdokumenter (kun i papirversjon):
Fremleggsnotat av 7.12.2016 fra instituttleder til instituttstyret
Kunngjøring
Utvidet søkerliste
CV og publikasjonslister for de innstilte

Vedtak:
Instituttstyret tilbyr den innstilte stilling som ph.d.-stipendiat i historie på prosjektet "Statoils historie".

Eventuelt

Ingen saker meldt under eventuelt.


Oslo, 7. desember 2016


Tor Egil Førland                           Douwtje van der Meulen                 Margrethe Hopstock Havgar
instituttleder
 

                                                                                                             Katrine Randin
                                                                                                             administrativ leder

Publisert 12. des. 2016 15:03 - Sist endret 12. des. 2016 15:07