Innkalling til møte i instituttstyret onsdag 1. februar 2017, kl. 14:15

Møtet finner sted i fortsettelsen av seminardelen som begynner kl. 12:15. Møtet og seminaret finner sted i møterom 252, 2. etasje i P.A. Munchs hus.

Til dagsorden:

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 12. desember 2016

Se protokoll fra møtet 12. desember 2016 her.

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

  • Førsteamanuensis i arkeologi (vikariat). Ved søknadsfristen hadde det meldt seg 15 søkere. Sorteringskomiteen består av Per Ditlef Fredriksen, Sheila Coulson og Søren Handberg.
  • Postdoktor knyttet til prosjektet The Nordic ‘Civil Wars’ in the High Middle Ages. Ved søknadsfristen hadde det meldt seg 10 søkere.
  • Førsteamanuensis i arkeologi (steinalder). Ved søknadsfristen hadde det meldt seg 15 søkere. Sorteringskomiteen består av Per Ditlef Fredriksen, Ingrid Fuglestvedt og Søren Handberg.
  • Doktorgradsstipendiat i arkeologi knyttet til prosjektet Using the Past in the Past. Ved søknadsfristen hadde det meldt seg 6 søkere.
  • Postdoktor I arkeologi knyttet til prosjektet Using the Past in the Past. Ved søknadsfristen hadde det meldt seg 10 søkere.
  • Doktorgradsstipendiat i det sørlige Afrikas arkeologi er utlyst med søknadsfrist 20. mars 2017.

O-Sak C: Øvrige orienteringssaker

Til behandling i åpent møte:

Sak 01/17: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 1. februar 2017: ……………………………… og ………………... .

Sak 02/17: Kunngjøring av fem doktorgradsstipendiatstillinger

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 25.1.2017
Forslag til Kunngjøringstekst

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner den fremlagte kunngjøringsteksten og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Eventuelt

Oslo, 26. januar 2017


Tor Egil Førland
Instituttleder
                                                                                         Hanne Katinka Solhaug
                                                                                         administrativ leder

Publisert 27. jan. 2017 09:46 - Sist endret 14. feb. 2017 14:18