Innnkalling til møte i instituttstyret onsdag 8. mars 2017 kl. 14:15

Møtet finner sted i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus.

Til dagsorden:

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 1. februar 2017

Se protokoll fra møtet 1. februar 2017 her.

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

  • Førsteamanuensis i arkeologi (vikariat). Ved søknadsfristen hadde det meldt seg 15 søkere. Sorteringskomiteen har avgitt sin rapport. Sakkyndig komité er nedsatt og består av Lektor Jan Apel, Lunds Universitet, Professor Anders Högberg, Linnéuniversitetet og Professor Lotte Hedeager, IAKH
  • Førsteamanuensis i arkeologi (steinalder). Ved søknadsfristen hadde det meldt seg 15 søkere. Sorteringskomiteen består av Per Ditlef Fredriksen, Ingrid Fuglestvedt og Søren Handberg
  • Doktorgradsstipendiat i arkeologi knyttet til prosjektet Using the Past in the Past. Ved søknadsfristen hadde det meldt seg 6 søkere. Intervjukomitéen består av Julie Lund, Lotte Hedeager og Per Ditlef Fredriksen (leder)
  • Postdoktor I arkeologi knyttet til prosjektet Using the Past in the Past. Ved søknadsfristen hadde det meldt seg 10 søkere. Intervjukomitéen består av Julie Lund, Lotte Hedeager og Per Ditlef Fredriksen (leder)
  • Doktorgradsstipendiat i det sørlige Afrikas arkeologi er utlyst med søknadsfrist 20. mars 2017
  • Professorat i klima- og miljøhistorie er lyst ut med søknadsfrist 1. juni 2017
  • 5 stipendiatstillinger ved IAKH er lyst ut med søknadsfrist xx april 2017

O-Sak C: Kunngjøring av stillinger som faglig leder og redaktør for Norgeshistorie.no

Saksdokumenter:
Kunngjøringstekst for faglig leder
Kunngjøringstekst for redaktør

O-Sak D: Faglige prioriteringer III

O-Sak E: Øvrige orienteringssaker
 

Til behandling i åpent møte:

Sak 03/17: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 8. mars 2017: ……………………………… og ………………... .


Til behandling i lukket møte:

Sak 04/17: Postdoktorstilling i historie knyttet til prosjektet The Nordic ‘Civil Wars’ in the High Middle Ages

Saksdokumenter (kun i papirversjon):
Fremleggsnotat av 27.2.2017 fra instituttleder til instituttstyret
Kunngjøring
Intervjukomiteens forslag til innstilling av 27.2.2017
Utvidet søkerliste
CV og publikasjonslister for de innstilte

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.
 

Eventuelt


Oslo, 1. mars 2017

Tor Egil Førland
Instituttleder
                                                                                       Hanne Katinka Solhaug
                                                                                       administrativ leder

Publisert 1. mars 2017 11:32 - Sist endret 1. mars 2017 11:32