Protokoll fra møte i instituttstyret onsdag 8. mars 2017 kl. 14:15-15:10.

Møtet fant sted i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus.

Til stede:

Medlemmer: Tor Egil Førland, Unn Pedersen, Hilde Sandvik, Søren Handberg, Julianne Rustad, Nora Birkeland, Alexander Henie Søbakken; Tanja Storsul;
Varamedlem: Marie Amundsen;
Observatører: Per Ditlef Fredriksen;
Fra administrasjonen: Hanne Katinka Solhaug, Harald Schmedling (referent).
 

Til dagsorden:

Det fremkom ingen merknader til innkallingen. En sak meldt under eventuelt.
 

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 1. februar 2017

Se protokoll fra møtet 1. februar 2017 her.

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

  • Førsteamanuensis i arkeologi (vikariat). Ved søknadsfristen hadde det meldt seg 15 søkere. Sorteringskomiteen har avgitt sin rapport. Sakkyndig komité er nedsatt og består av Lektor Jan Apel, Lunds Universitet, Professor Anders Högberg, Linnéuniversitetet og Professor Lotte Hedeager, IAKH
  • Førsteamanuensis i arkeologi (steinalder). Ved søknadsfristen hadde det meldt seg 15 søkere. Sorteringskomiteen består av Per Ditlef Fredriksen, Ingrid Fuglestvedt og Søren Handberg
  • Doktorgradsstipendiat i arkeologi knyttet til prosjektet Using the Past in the Past. Ved søknadsfristen hadde det meldt seg 6 søkere. Intervjukomitéen består av Julie Lund, Lotte Hedeager og Per Ditlef Fredriksen (leder)
  • Postdoktor I arkeologi knyttet til prosjektet Using the Past in the Past. Ved søknadsfristen hadde det meldt seg 10 søkere. Intervjukomitéen består av Julie Lund, Lotte Hedeager og Per Ditlef Fredriksen (leder)
  • Doktorgradsstipendiat i det sørlige Afrikas arkeologi er utlyst med søknadsfrist 20. mars 2017
  • Professorat i klima- og miljøhistorie er lyst ut med søknadsfrist 1. juni 2017
  • 5 stipendiatstillinger ved IAKH er lyst ut med søknadsfrist 20. april 2017

O-Sak C: Kunngjøring av stillinger som faglig leder og redaktør for Norgeshistorie.no

Saksdokumenter:
Kunngjøringstekst for faglig leder
Kunngjøringstekst for redaktør

O-Sak D: Faglige prioriteringer III

Det vises til vedtakssak 2 i protokoll fra fakultetsstyrets møte 3. mars 2017:

O-Sak E: Øvrige orienteringssaker

Institutt for Statsvitenskap har foreslått at Peace and Conflict Studies (PECOS) legges ned. IAKH ved historie er involvert med en del undervisning i PECOS. Saken behandles videre av Det samfunnsvitenskapelig fakultet og deretter universitetsstyret.

Orienteringssakene ble gjennomgått og tatt til etterretning.
 

Til behandling i åpent møte:

Sak 03/17: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 8. mars 2017: Nora Birkeland og Marie Amundsen.

 

Til behandling i lukket møte:

Sak 04/17: Postdoktorstilling i historie knyttet til prosjektet The Nordic ‘Civil Wars’ in the High Middle Ages

Saksdokumenter (kun i papirversjon):
Fremleggsnotat av 27.2.2017 fra instituttleder til instituttstyret
Kunngjøring
Intervjukomiteens forslag til innstilling av 27.2.2017
Utvidet søkerliste
CV og publikasjonslister for de innstilte

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.
 

Eventuelt

Søren Handberg stilte spørsmål om styremedlemmers adgang til tidligere saksdokumenter til styret som er unntatt offentlighet. Disse dokumenter kan fås ved henvendelse til styrets sekretær Harald Schmedling.


Oslo, 8. mars 2017
 

Tor Egil Førland                            Marie Amundsen                         Nora Birkeland
instituttleder
 

                                                                                                          Hanne Katinka Solhaug
                                                                                                          administrativ leder

Publisert 9. mars 2017 10:55 - Sist endret 9. mars 2017 10:59