Innkalling til møte i instituttstyret onsdag 5. april 2017 kl. 14:15

Møtet finner sted i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus.

Til dagsorden:

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 8. mars 2017

Se protokoll fra møtet 8. mars 2017 her.

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

  • Førsteamanuensis i arkeologi (vikariat). Ved søknadsfristen hadde det meldt seg 15 søkere. Sorteringskomiteen har avgitt sin rapport. Sakkyndig komité er nedsatt og består av Lektor Jan Apel, Lunds Universitet, Professor Anders Högberg, Linnéuniversitetet og Professor Lotte Hedeager, IAKH
  • Førsteamanuensis i arkeologi (steinalder). Ved søknadsfristen hadde det meldt seg 15 søkere. Sorteringskomiteen består av Per Ditlef Fredriksen, Ingrid Fuglestvedt og Søren Handberg
  • Doktorgradsstipendiat i arkeologi knyttet til prosjektet Using the Past in the Past. Ved søknadsfristen hadde det meldt seg 6 søkere. Intervjukomitéen består av Julie Lund, Lotte Hedeager og Per Ditlef Fredriksen (leder)
  • Postdoktor I arkeologi knyttet til prosjektet Using the Past in the Past. Ved søknadsfristen hadde det meldt seg 10 søkere. Intervjukomitéen består av Julie Lund, Lotte Hedeager og Per Ditlef Fredriksen (leder)
  • Doktorgradsstipendiat i det sørlige Afrikas arkeologi. Ved søknadsfristen hadde det meldt seg 10 søkere
  • Professorat i klima- og miljøhistorie er lyst ut med søknadsfrist 1. juni 2017
  • 5 stipendiatstillinger ved IAKH er lyst ut med søknadsfrist 20. april 2017

O-Sak C: Fornyelse av UiOs avtale med HL-senteret

O-Sak D: Stortingsmeldingen om humaniora

O-Sak E: Faglige prioriteringer III

O-Sak F: Øvrige orienteringssaker
 

Til behandling i åpent møte:

Sak 05/17: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 5. april 2017: ……………………………… og ………………... .

Sak 06/17: Instituttets årsrapport 2016

Saksdokumenter (vedlagt):
Fremleggsnotat av 30.3.2017
Årsrapport 2016

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner utkast til årsrapport 2016.

Sak 07/17: IAKHs studiekvalitetsrapport for 2016

Saksdokumenter (vedlagt):
Fremleggsnotat av 27.3.2017
IAKHs studiekvalitetsrapport 2016

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner den fremlagte studiekvalitetsrapporten for 2016.

Sak 08/17: Samarbeidsavtale mellom IAKH og PRIO

Saksdokumenter (vedlagt):
Fremleggsnotat av 29.3.2017 fra instituttleder til instituttstyret
Forslag til samarbeidsavtale mellom IAKH og PRIO

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner den fremlagte avtalen mellom IAKH og PRIO.
 

Til behandling i lukket møte:

Sak 09/17: Avtale mellom IAKH og ILOS

Saksdokumenter (kun i papirversjon):
Fremleggsnotat av 24.3.2017 (med vedlegg) fra instituttleder til instituttstyret

Forslag til Vedtak:
Styret slutter seg til avtalen mellom instituttlederne ved ILOS og IAKH.
 

Eventuelt


Oslo, 30. mars 2017

Tor Egil Førland
Instituttleder
                                                                                   Hanne Katinka Solhaug
                                                                                   administrativ leder

Publisert 30. mars 2017 13:19 - Sist endret 3. apr. 2017 16:40