Protokoll fra møte i instituttstyret onsdag 5. april 2017, kl. 14:15-15:40

Møtet fant sted i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus.

Til stede:

Medlemmer: Tor Egil Førland, Unn Pedersen, Hilde Sandvik, Søren Handberg, Marianne Moen, Julianne Rustad, Nora Birkeland, Alexander Henie Søbakken; Tanja Storsul;
Fra administrasjonen: Hanne Katinka Solhaug, Harald Schmedling (referent).

Til dagsorden:

Det fremkom ingen merknader til innkallingen. Ingen saker meldt under eventuelt.

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 8. mars 2017

Se protokoll fra møtet 8. mars 2017 her.

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

  • Førsteamanuensis i arkeologi (vikariat). Ved søknadsfristen hadde det meldt seg 15 søkere. Sorteringskomiteen har avgitt sin rapport. Sakkyndig komité er nedsatt og består av Lektor Jan Apel, Lunds Universitet, Professor Anders Högberg, Linnéuniversitetet og Professor Lotte Hedeager, IAKH
  • Førsteamanuensis i arkeologi (steinalder). Ved søknadsfristen hadde det meldt seg 15 søkere. Sorteringskomiteen, som bestod av Per Ditlef Fredriksen, Ingrid Fuglestvedt og Søren Handberg, fant kun tre søkere tilstrekkelig kompetente. Instituttleder vurderer det som et for snevert grunnlag å arbeide videre med og vil heller lyse ut stillingen på nytt
  • Doktorgradsstipendiat i arkeologi knyttet til prosjektet Using the Past in the Past. Ved søknadsfristen hadde det meldt seg 6 søkere. Intervjukomitéen består av Julie Lund, Lotte Hedeager og Per Ditlef Fredriksen (leder). Elise Naumann har overtatt for Fredriksen p.g.a. habilitetsgrunner. Hedeager har overtatt som leder
  • Postdoktor i arkeologi knyttet til prosjektet Using the Past in the Past. Ved søknadsfristen hadde det meldt seg 10 søkere. Intervjukomitéen består av Julie Lund, Lotte Hedeager og Per Ditlef Fredriksen (leder)
  • Doktorgradsstipendiat i det sørlige Afrikas arkeologi. Ved søknadsfristen hadde det meldt seg 10 søkere
  • Professorat i klima- og miljøhistorie er lyst ut med søknadsfrist 1. juni 2017
  • 5 stipendiatstillinger ved IAKH er lyst ut med søknadsfrist 20. april 2017

O-Sak C: Fornyelse av UiOs avtale med HL-senteret

O-Sak D: Stortingsmeldingen om humaniora

O-Sak E: Faglige prioriteringer III

Det vises til instituttleders mail til alle ansatte 5.4.2017 om interne frister m.m.

Sak F: Øvrige orienteringssaker

  • Det vises til orienteringssak E om PECOS i protokoll fra møtet 8.3.2017. Fakultetsstyret ved SV har vedtatt at PECOS allikevel skal bestå
  • Forskningsrådets satsing på Toppforsk-programmet og finansiering ved UiO. UiO vil ikke støtte Toppforsk med midler, men HF kan bidra med halvparten av egenandelen. Hvis IAKH vil sende inn en søknad, og den går inn, så må instituttet bekoste de siste 25 % av kostnadene. Dette vil binde opp instituttet, men man får tredobbelt igjen ved en slik satsing

Orienteringssakene ble gjennomgått og tatt til etterretning.

Til behandling i åpent møte:

Sak 05/17: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 5. april 2017: Marianne Moen og Hilde Sandvik.

Sak 06/17: Instituttets årsrapport 2016

Saksdokumenter (vedlagt):
Fremleggsnotat av 30.3.2017
Årsrapport 2016

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner det fremlagte utkast til årsrapport 2016 med regnskap per 31.12.2016.

Sak 07/17: IAKHs studiekvalitetsrapport for 2016

Saksdokumenter (vedlagt):
Fremleggsnotat av 27.3.2017
IAKHs studiekvalitetsrapport 2016

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner den fremlagte studiekvalitetsrapporten for 2016.

Sak 08/17: Samarbeidsavtale mellom IAKH og PRIO

Saksdokumenter (vedlagt):
Fremleggsnotat av 29.3.2017 fra instituttleder til instituttstyret
Forslag til samarbeidsavtale mellom IAKH og PRIO

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner den fremlagte avtalen mellom IAKH og PRIO.

Til behandling i lukket møte:

Sak 09/17: Avtale mellom IAKH og ILOS

Saksdokumenter (kun i papirversjon):

Fremleggsnotat av 24.3.2017 (med vedlegg) fra instituttleder til instituttstyret

Vedtak:
Styret slutter seg til avtalen mellom instituttlederne ved ILOS og IAKH.

Eventuelt

Ingen saker meldt under eventuelt.


Oslo, 5. april 2017
 

Tor Egil Førland                               Marianne Moen                       Hilde Sandvik
instituttleder

                                                                                                         Hanne Katinka Solhaug
                                                                                                         administrativ leder

Publisert 6. apr. 2017 10:13 - Sist endret 6. apr. 2017 10:13