Protokoll fra møte instituttstyret onsdag 3. mai 2017 kl. 14:15-16:00

Møtet fant sted i håndbiblioteket, rom 424, 4. etasje i Niels Treschows hus.

Til stede:

Medlemmer: Tor Egil Førland, Unn Pedersen, Hilde Sandvik, Marianne Moen, Nora Birkeland, Alexander Henie Søbakken;
Varamedlemmer: Hans Jacob Orning, Mari Eidstuen
Observatør: Per Ditlef Fredriksen (forlot møtet under sak 11/17)
Fra administrasjonen: Hanne Katinka Solhaug, Harald Schmedling (referent).
 

Til dagsorden:

Det fremkom ingen merknader til innkallingen. Ingen saker meldt under eventuelt. Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: orienteringssaker, vedtakssak 10/17, diskusjonssak, vedtakssak 12/17, vedtakssak 11/17.
 

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 5. april 2017

Se protokoll fra møtet 5. april 2017 her.

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

 • Førsteamanuensis i arkeologi (vikariat). Ved søknadsfristen hadde det meldt seg 15 søkere. Sorteringskomiteen har avgitt sin rapport. Sakkyndig komité er nedsatt og består av Lektor Jan Apel, Lunds Universitet, Professor Anders Högberg, Linnéuniversitetet og Professor Lotte Hedeager, IAKH
 • Doktorgradsstipendiat i det sørlige Afrikas arkeologi. Ved søknadsfristen hadde det meldt seg 10 søkere
 • Professorat i klima- og miljøhistorie er lyst ut med søknadsfrist 1. juni 2017
 • 5 stipendiatstillinger ved IAKH. Ved søknadsfristen hadde det meldt seg 50 søkere

O-Sak C: Øvrige orienteringssaker

- Instituttkonferanse avholdt i forrige uke. Hovedsak var det videre arbeidet med ny stillingsplan.

Orienteringssakene ble gjennomgått og tatt til etterretning.

Diskusjonssaker

D-sak A: Faglige prioriteringer III

Saksdokumenter:

Saken ble drøftet.

Til behandling i åpent møte:

Sak 10/17: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 3. mai 2017: Hans Jacob Orning og Mari Eidstuen.


Til behandling i lukket møte:

Sak 11/17: Innstilling til stilling som doktorgradsstipendiat i arkeologi knyttet til NFR-prosjektet Using the Past in the Past. Viking Age Scandinavia as a Renaissance?

Saksdokumenter (kun i papirversjon):

 • Fremleggsnotat av 26.4.2017 fra instituttleder til instituttstyret
 • Kunngjøring
 • Intervjukomiteens forslag til innstilling av 7.4.2017
 • Utvidet søkerliste
 • CV for den innstilte

Per Ditlef Fredriksen forlot møtet under behandlingen av denne sak.

Vedtak:
Instituttstyret tilbyr Stine Urke Brunstad stillingen.

Sak 12/17: Innstilling til stilling som postdoktor i arkeologi knyttet til NFR-prosjektet Using the Past in the Past. Viking Age Scandinavia as a Renaissance?

Saksdokumenter (kun i papirversjon):

 • Fremleggsnotat av 27.4.2017 fra instituttleder til instituttstyret
 • Kunngjøring
 • Intervjukomiteens forslag til innstilling av 24.4.2017
 • Utvidet søkerliste
 • CV og publikasjonslister for de innstilte

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.
 

Eventuelt

Ingen saker meldt under eventuelt.


Oslo, 3. mai 2017

 

Tor Egil Førland                               Mari Eidstuen                          Hans Jacob Orning
instituttleder

                  
                                                                                                         Hanne Katinka Solhaug
                                                                                                         administrativ leder

Publisert 4. mai 2017 14:24 - Sist endret 4. mai 2017 14:25