Innkalling til møte i instituttstyret onsdag 14. juni 2017 kl. 12:30

Møtet finner sted i møterom 252 i P.A. Munchs hus, andre etasje.

Til dagsorden:
 

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 3. mai 2017

Se protokoll fra møtet 3. mai 2017 her.

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

  • Førsteamanuensis i arkeologi (vikariat). Ved søknadsfristen hadde det meldt seg 15 søkere. Sorteringskomiteen har avgitt sin rapport. Sakkyndig komité er nedsatt og består av Lektor Jan Apel, Lunds Universitet, Professor Anders Högberg, Linnéuniversitetet og Professor Lotte Hedeager, IAKH
  • Førsteamanuensis i arkeologi (steinalder): utvidet søknadsfrist til 1. august 2017
  • Professorat i klima- og miljøhistorie er lyst ut med søknadsfrist 1. juni 2017. Ved søknadsfristen hadde det meldt seg 19 søkere

O-Sak C: Øvrige orienteringssaker
 

Til behandling i åpent møte:

Sak 13/17: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 14. juni 2017: ……………………………… og ………………... .

Sak 14/17: Regnskap for første tertial 2017

Saksdokumenter:
Notat av 30.5.2017
Artsbasert regnskapsrapport 30.4.2017
Utdrag fra tiltaksbasert regnskapsrapport 30.4.2017

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner regnskapet for første tertial.

Sak 15/17: Faglige prioriteringer III

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 9.6.2017 fra instituttleder til instituttstyret
6 søknader med vedlegg

Forslag til vedtak:
Legges frem i møtet.

 

Til behandling i lukket møte:

Sak 16/17: Innstilling til stilling som doktorgradsstipendiat i arkeologi i det sørlige Afrikas

Saksdokumenter (kun i papirversjon):
Fremleggsnotat av 6.6.2017 fra instituttleder til instituttstyret
Kunngjøring og utvidet søkerliste
Komiteens forslag til innstilling av 6.6.2017
CV for de innstilte

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Sak 17/17: Innstilling til 5 stillinger som doktorgradsstipendiater ved IAKH

Saksdokumenter (kun i papirversjon):
Fremleggsnotat av 6.6.2017 fra instituttleder til instituttstyret
Kunngjøring og utvidet søkerliste
Komiteens forslag til innstilling av 8.6.2017
CV for de innstilte

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslagene til innstilling og sender saken videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.


Eventuelt


Oslo, 9. juni 2017

 

Tor Egil Førland
Instituttleder                                                                      Hanne Katinka Solhaug
                                                                                         administrativ leder

Publisert 9. juni 2017 10:05 - Sist endret 14. juni 2017 16:58